РАЙОНЕН СЪД -  ГРАД ДОБРИЧ
Гр.Добрич, ул.”К.Стоилов” №7; тел.факс: 058  60 10 30

 

УТВЪРДИЛ:
АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ НА РС-ДОБРИЧ
ВЕСЕЛИН МОНОВ……………………….

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ
ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 42, АЛ.4 И  СЛ. ОТ ГПК В  
   РАЙОНЕН СЪД- ГРАД ДОБРИЧ

 

1.Районен съд Добрич обявява публично на своята интернет страница http://dobrichrs.court-bg.org и чрез информационните табла своя електронен пощенски адрес, а именно – rsdobrich@abv.bg,  чрез който ще изпраща съобщения и призовки по Гражданския процесуален кодекс в рамките на своята компетентност и в зависимост от заявеното от страните по гражданските дела.
2.Страната (или процесуалният й представител), посочила адрес на електронна поща за получаване на съобщения и призовки трябва да е заявила изрично, че желае те да й бъдат връчвани по този начин. / Приложение 1/
3.(1) Съобщенията се смятат за връчени с постъпването им в посочената от страната информационна система.
(2) Информационната система на адресата е тази на посредника при електронното изявление, който по възлагане от страната, приема, изпраща или съхранява електронни изявления (например: ако електронната поща на страната е в abv.bg, това е информационната система на дружеството - посредник, управляващо и администриращо сървъра за електронна поща на abv.bg и предоставящо услугата електронна поща) или информационната система на адресата, ако такъв посредник няма (например ако лицето само поддържа сървър за електронна поща, какъвто е случая с повечето фирми, информационната система на страната е сървърът, където се съхранява електронната пощенска кутия).
4.(1) Връчването на електронен адрес се удостоверява с копие от електронния запис.
(2) Електронният запис е възпроизведеното на хартиен носител съобщение до страната, ведно с възпроизведения запис (съобщението) от системата на съда за факта на доставянето му.
(3)   Всички съобщения се изпращат с искане за обратна разписка за прочитане ("Read receipt").
He всички E-mail сървъри и приложения поддържат изпращането на обратни разписки за доставяне или прочитане. В случаите, когато това липсва е необходимо получателят ръчно да изпрати отговор за потвърждение.    
           Получаването на обратна разписка за прочитане ни гарантира, че електронното съобщение е не само доставено, но и прочетено.
(4) Копие от електронния запис /копие от изпратеното съобщение и копие от получената разписка за прочитането му/ се прилага по делото.
5.Ако, поради техническа причина или поради характера или обема на съответното съобщение или призовка, изпращане чрез електронната поща не е възможно, те се изпращат на посочения от страната съдебен адрес, като съдът известява страната или адвоката, избрали уведомяване чрез електронен адрес, че книжата им се изпращат по друг начин. В този случай, процесуалните срокове започват да текат от момента на получаване на книжата чрез призовкар или по друг начин.
6.Ако съдът промени своя електронен адрес, е длъжен да уведоми за това страната по конкретното дело, по което вече е започнало връчване на съобщения и призовки по електронен път.
7. Всяка промяна в електронния адрес на съда се отразява незабавно на интернет страницата на съда, както и чрез информационните табла в съда, чрез информационния център и по всякакъв друг подходящ начин.
8. Извършването на други процесуални действия по електронен път, освен връчване на съобщения и призовки, са недопустими.
9. Електронни изявления от страните по дела не се приемат и ще се считат за не приети.
10. Настоящите Вътрешни правила за изпращане на съобщения и  призовки чрез електронен пощенски адрес в Районен съд - град Добрич са утвърдени със Заповед №362 /1210.2011 г. . на Административния ръководител - Председател на Районен съд - град Добрич.

Приложение I - Заявление за получаване на съобщения и призовки по електронен път.

 

РАЙОНЕН СЪД – ДОБРИЧ
Гр.Добрич, ул.К.Стоилов №7, тел.факс:058 60 10 30

ЗАПОВЕД

№  362   / 12.10 .2011 г.

 

                        На основание чл.80/1/ т.1  от ЗСВ и в изпълнение изискванията на чл.3 , ал.1  и чл.7, ал.1 и 2 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, както и изпълнение указанията на ВСС, дадени с  писмо №91-00-073/28.09.2011 г.

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

    1. Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал.4 и  сл. от ГПК в  Районен съд- град Добрич.

Горепосочените правила са част от системата за финансово управление и контрол в Районен съд гр.Добрич.

Същите да бъдат предоставени в електронен вид на магистратите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и служителите в ДРС за сведение и изпълнение.

Последното да бъде изпълнено от системния администратор при ДРС, като бъде удостоверено с подпис от всяко лице.

 

        АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД – ДОБРИЧ:
                                                                                               /ВЕСЕЛИН МОНОВ/