П Р О Т О К О Л

гр. Добрич,10.06.2019 г.

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД                                                   ТРЕТИ СЪСТАВ

На десети юни две хиляди и деветнадесета година в публично заседание в следния състав:

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ МИТЕВА

СЕКРЕТАР: Стоянка Петрова

ПРОКУРОР: МАРИНЕЛА МАРЧЕВА

сложи за разглеждане докладваното от Районен съдия МИТЕВА НОХД № 82 по описа за 2019 г.
 
На именното повикване в 09,30 часа се явиха:

         ПОДСЪДИМИЯТ: М.Н.Н. – Редовно уведомен, явява се лично, представлява се от адв. В.К. от АК – Варна, редовно упълномощена по делото.

ДОБРИЧКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – Редовно уведомена, представлява се от прокурор Марчева.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за давене ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Председателят пристъпва към проверка самоличността на подсъдимия.

М.Н.Н. – *** **********.

 

Председателят на основание чл. 274 от НПК разяснява на подсъдимия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и правата му по НПК, като обявява имената на председателя на състава, съдебния секретар и прокурора.

АДВ. К.: Не правим възражение срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

ПОДСЪДИМИЯТ: Запознат съм с правата си по НПК.

Съдът запитва страните за искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания.

АДВ. К.: Нямам искания.

С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

и докладва представено от страните РП - Добрич и защитника на подсъдимия М.Н.Н. - адв. В.К. споразумение за решаване на наказателно производство по НОХД № 82/2019 г. по описа на ДРС.

ПРОКУРОРЪТ: С подсъдимия и защитника му сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го приемете и одобрите.

АДВ. К.: Моля да приемете и одобрите представеното споразумение.

СЪДЪТ прочита и вписва в съдебния протокол съдържанието на споразумението.

 

М.Н.Н. – * **********,

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на * г. в град Д*, по ул. „*“, пред бар „*“, в посока училище * *“ с рег. № * с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,47 на хиляда, установено по надлежен ред с протокол за химичеса експертиза № * г. на МБАЛ „* “  – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

От обективна и субективна страна извършеното деяние представлява престъпление, наказуемо по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс, при форма на вината – „пряк умисъл“ по смисъла на чл. 11, ал. 2, предл. първо от НК.

На основание чл. 343б, ал. 1 от НК и чл. 381, ал. 4 от НПК, във вр. с чл. 57, ал. 2 от НК във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му се определя наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ месеца, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага за срок от 3 /ТРИ/ годин.

На основание чл. 67, ал. 2 от НК възпитателните грижи в срока на условното осъждане спрямо подс. М.Н.Н. се възлагат на съответния полицейски инспектор при Първо РУ на МВР – гр. Д* по местоживеене на обвиняемия.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК на подсъдимия не се налага по-леко предвиденото наказание „Глоба“.

На основание чл. 343г, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК подсъдимият се лишава от право да управлава моторно превозно средство за срок от 12 /дванадесет/ месеца, като на основание чл. 59, ал. 4 от НК при изпълнение на това наказание се приспада времето на лишаване от това право по административен ред, считано от 18.11.2018 г.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК на подсъдимия М. Н* Н. се възлагат сторените по делото разноски в размер на 35,00 лева по сметка на ОД на МВР – град Добрич.

С престъпението не са причинени имуществени вреди.

Веществени доказателства по делото няма приобщени.

 

СЪДЪТ, с оглед становищата на страните и с оглед така представеното споразумение, приканва подсъдимия да отговори на въпросите по чл. 382, ал. 4 от НПК.

ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм делото да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът поканва страните към подписване на настоящия протокол от съдебното заседание по одобряване на постигнатото споразумение.

 

ПРОКУРОР:.......................... /МАРИНЕЛА МАРЧЕВА/

 

 

ПОДСЪДИМ:........................ /М.Н.Н./

 

 

ЗАЩИТНИК:........................ /АДВ. В.К./

 

Съдът след полагане подписите на страните ги запитва за искания по доказателствата и след като констатира, че няма такива на основание чл. 283 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРОЧИТА и ПРИЕМА приложените по БП № 1155/2018 г. по описа на Първо РУ на МВР - гр. Добрич писмени доказателства, както и приложените по настоящото дело: Удостоверение за наличието или липсата на задължнения изх. № *** г.

 

СЪДЪТ запитва отново страните за искания по доказателствата и след като констатира, че няма такива и като намери делото за попълнено с необходимия доказателствен материал, обяви съдебното дирене за приключено и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам представеното днес споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 82/2019 г. по описа на ДРС и моля да одобрите същото като непротиворечащо на закона и морала. Налице са всички процесуални и материално-правни предпоставки за произнасянето Ви с определение по реда на чл. 382 ал. 7 от НПК за одобрение на споразумението.

АДВ. К.: Постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото не противоречи на закона и морала.

ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът предоставя на подсъдимия ПОСЛЕДНА ДУМА.

ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът след изслушване становищата на страните и последната дума на подсъдимия, като прецени събраните по делото доказателства приема, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против подсъдимия – прекратено.

         С оглед изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК, СЪДЪТ

 
О П Р Е Д Е Л И:
 

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура гр. Добрич, представлявана от прокурор Маринела Марчева, подсъдимия М.Н.Н. и защитникът му адв. В.К. ***, споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 82/2019 г. по описа на ДРС, по силата, на което:

М.Н.Н. – *** **********,

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на *** г. в град Д*, по ул. „***“, в посока училище „***“, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***“ с рег. № *** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,47 на хиляда, установено по надлежен ред с протокол за химичеса експертиза № *** г. на МБАЛ „***“ АД,

поради което и на основание чл. 343б, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, му НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 67, ал. 2 от НК, ВЪЗЛАГА възпитателните грижи в срока на условното осъждане спрямо подс. М.Н.Н. на съответния полицейски инспектор при Първо РУ на МВР – гр. Добрич по местоживеене на обвиняемия.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК, НЕ НАЛАГА на подсъдимия по-леко предвиденото наказание „Глоба“.

На основание чл. 343г, във вр. с чл. 37, т. 7 от НК, НАЛАГА на подсъдимия наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛАВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ за срок от 12 /ДВАНАДЕСЕТ/ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК, ПРИСПАДА времето на лишаване от това право по административен ред, считано от 18.11.2018 г.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия М. Неджим Н. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ сторените по делото разноски в размер на 35,00 лева по сметка на ОД на МВР – град Добрич.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 82/2019 г. по описа ДРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 09,40 ч.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 10.06.2019 г.

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                            СЕКРЕТАР: