О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

16.05.2019 година , град Д.

 

Д. РАЙОНЕН СЪД  , XIV състав, на шестнадесети май през две хиляди и деветнадесета   година  в закрито заседание в следния състав :

 

                            Председател : СТЕЛА ТОНЕВА

при секретар ……………. като разгледа докладваното от районния съдия  гр.д. №83  по описа за 2019 година и за да се произнесе , взе предвид следното :

         Производството по гр.д. № 83/2019 г. по описа на Д. районен съд е образувано по искова молба от Ф.Д.Е. с ЕГН ********** , с която срещу „Водоснабдяване и Канализация Д. „ АД град Д. с ЕИК ** е предявен иска за установяване  недължимост на сумата от 1492.34 лева , представляваща стойност на 588 куб.м. питейна вода , изразходвани в недвижим имот в село Б., община Т., улица „ „** „ № ** за периода месец януари 2016г. – 22.10.2018 г.  , за което е издадена фактура № ***/25.10.2018 г.

                  Съобразно твърденията в исковата молба ищецът Ф.Д.Е. има качеството  на потребител  на В и К услуги съгласно Общи условия за предоставяне на В и К услуги на потребителите от В и К оператор „Водоснабдяване и канализация В.„АД град Д..

         Поради изложеното местната подсъдност на делото следва да се определи съобразно правилото на чл. 113 от ГПК , съобразно което  исковето на и срещу потребители се предявяват пред съда , в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя , а при липса на настоящ адрес – по постоянния .

                  На основание чл. 119,ал.3 от ГПК възражение за неподсъдност на делото по чл. 113 от ГПК  може да се прави  от ответника най-късно  в срока за отговор на исковата молба  и да се повдига служебно от съда  до приключване на първото по делото заседание .

От служебно извършената справка на Национална база данни „Население „ се установява ,че ищецът Ф.Д.Е. има регистриран настоящ адрес *** .

 

Местно компетентен да разгледа спора е Районен съд град Т.

Горното мотивира съда да прекрати производството по образуваното гр.д. № 83 / 2019 г. на Районен съд град Д. и да изпрати същото на Районен съд град Т.

 

Воден от горното, съдът

                            ОПРЕДЕЛИ  :

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д. № 83/2019 г. на Районен съд град Д.и изпраща делото   по компетентност на Районен съд град Т.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба от ищеца в едноседмичен срок  от съобщаването  му пред Д.окръжен съд .

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ :