Мотиви към присъда №14/ 05. 04. 2019г. по НОХД № 200 по описа на Добричкия районен съд за 2019г.

 

          На 08.02.2019г. Районна прокуратура гр. Добрич е внесла за разглеждане в Добричкия районен съд обвинителен акт по дос. производство № 1002/2018г. по описа на Първо РУП на МВР гр. Добрич, по който на същата дата е било образувано производство пред първа инстанция срещу Н.М.К.  с ЕГН ********** за извършено от нея престъпление от общ характер, наказуемо  по чл. 183 ал.1   от НК

В диспозитива на обвинителния акт е посочено, че след като е осъдена с Решение №752 от 16.07.2018г.  по гр.дело №1382/2018г. по описа на Районен съд гр.Добрич,влязло в сила на 16.07.2018г. да издържа свой низходящ: сина си А. А.А.,като му заплаща месечна издръжка от сто двадесет и седем лв. и 50ст., съзнателно не изпълнила задължението си в размер на две или повече месечни вноски,а именно седем месечни вноски за периода :юли 2018г.  до януари 2018г.  –общо сумата от 892,50лв.:престъпление по чл.183 ал.1  от НК.

По искане на пострадалото лице-А.А.А.,той е конституиран отсъда в качеството му на частен обвинител.Представлява се от адв.А. А.-ДАК.

Преди даване ход на делото подсъдимата и нейния защитник правят искане за разглеждане на делото по реда на Глава ХХVІІ от НПК,което искане Съдът счете за допустимо и уважи.

В съдебно заседание представителя на ДРП поддържа повдигнатото обвинение и предлага подсъдимата да бъде призната за виновна в извършването на вмененото и престъпление, като и бъде наложено наказание „пробация” с конкретни пробационни мерки по чл.42а ал.2 т.2  от НК за срок от шест месеца.

Частния обвинител подържа искането на представителя на прокуратурата.

          Подсъдимата признава вината си и фактите посоченив обвинителния акт.Защитата пледира за наказание в минимално предвидения взакона размер.

          В последната си дума подсъдимата моли за най-леката присъда.

          След преценка на ангажираните в хода на съдебното дирене относими, допустими и възможни доказателства-подробно описани в протоколно определение в с.з. и на осн. чл.373 ал.2 от НПК, съдът прие за установено от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА следното:

Подсъдимата Н.М.К. и А.А.А. *** живеели на семейни начала.Отсъвместното им съжителство двамата имат общо дете-А. А.А. с ЕГН **********.

Впоследствие отношенията между родителите се обтегнали,като подс.К. и А. се разделили фактически.С Решение №752/16.07.2018г. постановено по гр.д.№1382/2018г. по описа на РС Добрич,съдът одобрил споразумение между двамата родители,постигнато на осн. чл.127 от СК.В решението упражняването на родителските права било предоставено на бащата А.,а майката Н. К. била осъдена да заплаща месечна издръжка на малолетното си дете чрез неговия баща в размер на 127,50лв. считано от датата на одобряване на споразумението,а именно 16.07.2018г.На тази дата решението е влязло  в сила.

От влизането в сила на съдебния акт до края на  януари 2019 г. подсъдимата не е заплатила абсолютно никакви пари за издръжка на детето си:престъпление по чл.183 ал.1  от НК.

Горната фактическа обстановка е приета от съда на осн. чл.373 ал.2 от НПК въз основа на гласни доказателства-събрани в с.з. и писмени такива изчерпателно изброени в протоколно определение на съда.

Предвид изложеното и от изяснената фактическа обстановка, се налага от правна страна изводът, че подсъдимата Н.М.К. от обективна и субективна страна е осъществила състава на чл. 183, ал. 1 от НК.

Обект на престъплението са обществените отношения, осигуряващи изпълнение на задълженията на посочените от закона лица, да осигуряват средства за съществуването на нуждаещите се. Тези правоотношения са двустранни, като едната от страните дължи издръжката, а другата има право да я получава. Лицето, което има право да получава издръжката, е пострадало от престъплението по чл. 183, ал. 1 от НК. От обективна страна, подсъдимата, след като е била осъдена да изплаща издръжка за детето си  и не е изплатила това свое задължение в размер на повече от две месечни вноски, е осъществил състава на престъплението, визирано в разпоредбата на чл. 183, ал. 1 от НК.

Субект на престъплението по чл. 183, ал. 1 от НК може да бъде наказателноотговорно лице/относно вменяемостта на подсъдимата няма съмнение/, което е осъдено да издържа свой съпруг, възходящ, низходящ, брат или сестра - подсъдимата е осъдена да издържа детето си: сина си А. А. А., съзнателно не изпълнила задължението си в размер на две или повече месечни вноски,а именно седем месечни вноски за периода : юли 2018г.  до януари 2019г.  –общо сумата от 892,50лв.:престъпление по чл.183 ал.1  от НК.

          От субективна страна, подсъдимата е извършила деянието си с пряк умисъл, понеже е знаела, че като не изпълнява своето задължение по изплащане на издръжката, нарушава влязло в сила съдебно решение. Подсъдимата е съзнавала общественоопасния характер на деянието, разбирала е това и е желаела настъпването на общественоопасните последици.

                   Предвиденото наказание в чл.183 ал.1 от НК е лишаване от свобода или пробация.С оглед зачитане на интересите не детето,налагането на наказание “лишаване от свобода” се явява неадекватно,тъй като ще попречи на подсъдимата да си намери работа.На подсъдимата следва да бъде дадена възможност да работи и по този начин да набавя средства както за себе си ,така и за заплащане на дължимата издръжка.

          Като смекчаващо вината обстоятелства съдът преценява чистото съдебно минало на подсъдимата,младата и възраст и тежкото и материаялно положение.В този смисъл е и заявеното от прокурора и частния тъжител в пледоариите им.

Поради тези съображения съдът счита,че относимо и справедливо към деянието е наказание “пробация” с посочените в присъдата пробационни мерки и в посочените срокове.    

  Водим от горното съдът постанови присъдата си.

                  

                                                                   Съдия:

                                                                             /Р.Симеонов/