ПРОТОКОЛ

гр. Добрич, 12.04.2019 г.

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД                     ШЕСТНАДЕСЕТИ СЪСТАВ

На дванадесети април две хиляди и деветнадесета година в публично съдебно заседание в следния състав:      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНЧО ДИМИТРОВ

 

СЕКРЕТАР: СТЕЛА ДИМОВА

ПРОКУРОР: РАДОМИР СТАНЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия НОХД № 387 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 09:00 часа се явиха следните лица:

ОБВИНЯЕМИЯТ О.Д.О. – редовно призован, явява се лично, представлява се от адв. В.Й. от Адвокатска колегия – гр. Добрич, редовно упълномощена от досъдебното производство.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ДОБРИЧ – редовно призована, представлява се от прокурор Радомир Станев.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв. Й.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Председателят пристъпва към проверка самоличността на обвиняемия:

О.Д.О. – роден на *** ***, ***, ЕГН **********.

 

Председателят, на основание чл. 274 от НПК разяснява на обвиняемия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и правата му по НПК, като обявява имената на председателя на състава, съд. секретар и прокурора.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отвод.

Адв. Й.: Не правим възражение срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

Обв. О.: Запознат съм с правата си по НПК.

 

Съдът ДОКЛАДВА постигнато между прокурор Радомир Станев при Районна прокуратура – Добрич и защитника на обвиняемия О.Д.О. – адвокат В.Й. от Адвокатска колегия – гр. Добрич споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 62/2018 г. по описа на Второ РУ на МВР – гр. Добрич.

ПРОКУРОРЪТ: С обвиняемия и защитника му сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го приемете и одобрите.

Адв. Й.: Моля да приемете и одобрите представеното споразумение.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и с оглед така представеното споразумение, приканва обвиняемия да отговори на въпросите по чл. 382, ал. 4 от НПК.

ОБВИНЯЕМИЯТ О.Д.О.: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм делото да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

 

Съдът прочита съдържанието на споразумението и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва съдържанието на същото в протокола и приканва страните да положат подписите си с оглед обективиране на постигнатото съгласие по следните въпроси:

Страните приемат за безспорно установено от фактическа и правна страна, че обвиняемият О.Д.О. – роден на *** ***, ****, ЕГН ********** е ВИНОВЕН в това, че:

На 17.02.2018 г., по път ІІІ-293, на разклона за с. Р., общ. Д., обл. Д., в едногодишен срок от наказването му по административен ред с влязло в сила на 03.04.2017 г. наказателно постановление № 17-0851-000039 от 24.01.2017 г., издадено от началника на сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – гр. Добрич, за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, извършил такова деяние – управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***”, модел „***” с рег. № ****, без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 от НК във вр. с чл. 57, ал. 2 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, както и наказание ГЛОБА в размер на 300.00 /триста/ лв.

На основание чл. 67, ал. 2 от НК възпитателните грижи спрямо обв. О.Д.О. през изпитателния срок се възлагат на съответния полицейски инспектор по местоживеене на обвиняемия.

По делото не са направени разноски.

С престъплението не са причинени имуществени вреди.

 

П О Д П И С И:

 

ПРОКУРОР – РАДОМИР СТАНЕВ:

 

ОБВИНЯЕМ – О.Д.О.:

 

ЗАЩИТНИК – Адв. В.Й.:

 

След полагане на подписите от прокурора, защитника на обвиняемия и обвиняемия, съдът намира, че постигнатото между страните споразумение съдържа съгласие по всеки един от въпросите, визирани в чл. 381, ал. 5 от НПК, не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Воден от изложеното и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ№

 

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура - Добрич, представлявана от прокурор Радомир Станев, обв. О.Д.О. и защитника му адвокат В.Й. от Адвокатска колегия – гр. Добрич споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 62/2018 г. по описа на Второ РУ на МВР – гр. Добрич, по силата на което:

ОБВИНЯЕМИЯТ О.Д.О. – роден на *** ***, ***, ЕГН **********

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:

На 17.02.2018 г., по път ІІІ-293, на разклона за с. Р., общ. Д., обл. Д., в едногодишен срок от наказването му по административен ред с влязло в сила на 03.04.2017 г. наказателно постановление № 17-0851-000039 от 24.01.2017 г., издадено от началника на сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – гр. Добрич, за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, извършил такова деяние – управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***”, модел „***” с рег. № ***, без съответно свидетелство за управление, поради което и на основание чл. 343в, ал. 2 от НК във вр. с чл. 57, ал. 2 във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ от СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, както и наказание ГЛОБА в размер на 300.00 /триста/ лв.

На основание чл. 67, ал. 2 от НК възпитателните грижи спрямо обв. О.Д.О. през изпитателния срок се възлагат на съответния полицейски инспектор по местоживеене на обвиняемия.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 387/2019 г. по описа на Районен съд - Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест!

 

Заседанието приключи в 09:15 часа.

Протоколът е изготвен на 12.04.2019 г.

           

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

             СЕКРЕТАР: