Р Е Ш Е Н И Е

  ,

 

04.04.2019г. град. Добрич,

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Добричкият районен съд, пети съдебен състав, наказателна колегия, в публично съдебно заседание на пети февруари две хиляди и деветнадесета година, в състав:

Председател : Минка Кирчева

 

При участието на секретаря Парашкева Христова, разгледа докладваното от Съдията н.а.х.д. № 570 по описа на Добричкия районен съд за 2018г. и за да се произнесе, взе следното предвид:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба от П.Х.П., ЕГН: ********** *** срещу Наказателно постановление / НП / № 08-000543/412, издадено на 04.12.2017г. от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Добрич, с което на П. за нарушение по чл. 62, ал. 1 във вр. с чл. 1, ал. 2 от КТ, на основание чл. 416, ал. 5 във вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ е наложена „ глоба „ в размер на 1500лв. Моли се наказателното постановление да бъде отменено, като необосновано и незаконосъобразно, издадено при съществено нарушение на процесуалните правила.

В съдебно заседание жалбата се поддържа изцяло.

Процесуалният представител на въззиваемата страна твърди, че НП е законосъобразно и като такова, пледира за потвърждаването му.

Добричкият районен съд, като разгледа жалбата, събраните доказателства и становищата на страните, намира за установено следното:

 Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения срок от лице, притежаващо активна процесуална легитимация.

Независимо от основанията, посочени от въззивника съдът подложи на цялостна преценка обжалваното наказателно постановление, какъвто е обхватът на въззивната проверка, при което констатира следното:

В административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. АУАН е съставен в присъствието на жалбоподателя и двама свидетели, надлежно връчен е и съдържа реквизитите по чл.42 от ЗАНН. НП е издадено в рамките на срок по чл.34 ал.3 от ЗАНН, връчено е на нарушителя и съдържа реквизитите по чл.57 от ЗАНН.

С оглед изложеното съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е законосъобразно в процесуален аспект.

Съдът, след като обсъди събраните по делото писмени и гласни доказателства, както и доводите на жалбоподателя, изложени в жалбата, намира за установено следното:

На 21.10.2017г. свидетелите К.А.А. и К.Н.К. *** извършили проверка за спазване на трудовото законодателство на саниране на апартамент, находящ се в гр. Добрич, ул. „ Цар П. „ № 2. При проверката инспекторите заварили св. Айхан Хасанов да работи, качен на алпийско скеле и да санира гореописания апартамент, като същият попълнил Декларация от лице, работещо по трудово/гражданско правоотношение във връзка с извършването на проверка по спазване на трудовото и осигурителното законодателство.

От възприетото по време на проверката, писмената декларация на св. Хасанов, писмените сведения от В. Д. Г. – собственик на санирания апартамент, инспекторите достигнали до извод, че жалбоподателят в качеството си на работодател е приел на работа на 21.10.2017г. св. Айхан Хасанов да работи с определена трудова функция – алпинист, с място на работа – саниране на апартамент в гр..........., с определено работно време от 08.30ч. до 17.00ч., като не е изпълнил задължението си да сключи с него трудов договор в писмена форма.

На 27.11.2017г. св. К.А. в присъствието на жалбоподателя, св. К.К. и К.Г.С. образувала процесното административнонаказателно производство, като съставила АУАН № 08-000543, с който вменила на жалбоподателя административно нарушение по чл. 62, ал. 1 във вр. с чл. 1, ал. 2 от КТ.

Въз основа на така съставения АУАН, на 04.12.2017г., Директорът на ДИТ гр. Добрич издал и процесното Наказателно постановление № 08-000543/412, с което за вмененото с АУАН административно нарушение, на основание чл. 416, ал. 5 във вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ на П.П. наложил административно наказание „ глоба „ в размер на 1500лв.

От показанията, дадени в хода на съдебното производство от св. К.А.А. се установява, че жалбоподателят е извикал св. Х. на процесния обект и му е поръчал да извърши конкретна работа – да направят санирането на процесната тераса. С показанията си св. К. допълва потвърждението от страна на жалбоподателя, че работят заедно със св. Хасанов, което съответства и на показанията на св. Хасанов, съдържащи категорично твърдение, че с жалбоподателя са приятели, които си помагат.

Видно е от съдържанието на попълнената от св. Х. декларация / л. 25 /, че в графа: „ Работя в предприятие / фирма „ е попълнил „ часник „, същевременно в графа „ длъжност „ е посочил „ алпинист „ без да е отразил какво трудово възнаграждение получава или последно е получил, нито почивните си дни или почивки в работния ден.

Съдът изцяло кредитира, като обективни и непротиворечиви събраните гласни доказателства в хода на съдебното производство, съдържащи се в показанията на свидетелите К.А.А., Христо П.Х., К.Н.К. и А. И. Х., които изцяло се подкрепят от приобщените заверени за вярност копия от писмени доказателства и доказателствени средства, а именно: Декларация от лице, работещо по трудово/гражданско правоотношение във връзка с извършването на проверка по спазване на трудовото и осигурителното законодателство, попълнена от св. Х., Сведения от В. Д. Г. и П.Х.П..

От правна страна:

Разпоредбата на чл. 414, ал. 3 от КТ регламентира налагане на административно наказание или имуществена санкция на работодателя, който наруши разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от КТ т.е. субект на процесното административно нарушение може да бъде единствено лице, притежаващо качеството на работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на КТ, съгласно която: Работодател" е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие ползвател.”

В процесния случай съдът приема, че жалбоподателят не е годен субект на вмененото му административно нарушени, тъй като в хода на съдебното производство не се установи да е наел св. Хасанов.

Освен това извършеното от жалбоподателя деяние е несъставомерно и от обективна страна с вмененото му административно нарушение, тъй като безспорно е доказано по делото, а и не се спори между страните, че св. Х. е работил на обекта на 21.10.2017г., като е санирал процесната тераса, за която дейност обаче не се събраха доказателства да е имало уговорено трудово възнаграждение. От съществено значение за преценката дали е налице трудово правоотношение е обстоятелството, че възложената работа е била определена по обем и като краен резултат, била е налице самостоятелност при изпълнението, поради което и няма как това да се приеме за трудова дейност. Тъй като действителната воля на страните е била да се престира определен резултат – саниране на тераса, а не труд, поради което съдът приема, че отношенията между тях не са трудовоправни.

Предвид гореизложеното настоящият съдебен състав достига до извода, че деянието на жалбоподателя е несъставомерно с вмененото административно нарушение по чл. 1, ал. 2 във вр. с чл. 62, ал. 1 от КТ, поради което и процесното НП, като незаконосъобразно следва да бъде изцяло отменено.

На основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ НП № 08-000543/412, издадено на 04.12.2017г. от Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр. Добрич, с което на П.Х.П., ЕГН: ********** *** за нарушение по чл. 62, ал. 1 във вр. с чл. 1, ал. 2 от КТ, на основание чл. 416, ал. 5 във вр. с чл. 414, ал. 3 от КТ е наложена „ глоба „ в размер на 1500лв.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд гр. Добрич в 14 – дневен срок от уведомяването на страните.

                                                           

 

Председател:                                                                                                              /М. Кирчева /