ПРОТОКОЛ

гр. Добрич, 08.03.2019 г.

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД                     ШЕСТНАДЕСЕТИ СЪСТАВ

На осми март две хиляди и деветнадесета година в публично съдебно заседание в следния състав:      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНЧО Д.

 

СЕКРЕТАР: М. КАЛИНОВА

ПРОКУРОР: ПАНАЙОТ ГАЗДОВ

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия НОХД № 313 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 09:30 часа се явиха следните лица:

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.Е.Д. – редовно призован, явява се лично, представлява се от адв. Миглена Славова от Адвокатска колегия – гр. Добрич, редовно преупълномощена от упълномощения на досъдебното производство защитник - адв. М.Т. от Адвокатска колегия – гр. Добрич.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ДОБРИЧ – редовно призована, представлява се от прокурор Панайот Газдов.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв. СЛАВОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Председателят пристъпва към проверка самоличността на обвиняемия:

Е.Е.Д. – *, ЕГН **********.

 

Председателят, на основание чл. 274 от НПК разяснява на обвиняемия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и правата му по НПК, като обявява имената на председателя на състава, съд. секретар и прокурора.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания за отвод.

Адв. СЛАВОВА: Не правим възражение срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

Обв. Д.: Запознат съм с правата си по НПК.

 

Съдът ДОКЛАДВА постигнато между прокурор Радомир Станев при Районна прокуратура – Добрич и защитника на обвиняемия Е.Е.Д. – адв. М.Т. от Адвокатска колегия - гр. Добрич споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 198/2019 г. по описа на Първо РУ на МВР – гр. Добрич.

ПРОКУРОРЪТ: С обвиняемия и защитника му сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го приемете и одобрите.

Адв. СЛАВОВА: Моля да приемете и одобрите представеното споразумение.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и с оглед така представеното споразумение, приканва обвиняемия да отговори на въпросите по чл. 382, ал. 4 от НПК.

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.Е.Д.: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм делото да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

 

Съдът прочита съдържанието на споразумението и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва съдържанието на същото в протокола и приканва страните да положат подписите си с оглед обективиране на постигнатото съгласие по следните въпроси:

Страните приемат за безспорно установено от фактическа и правна страна, че обвиняемият Е.Е.Д. – роден *, ЕГН ********** е ВИНОВЕН в това, че:

На 23.02.2019 г. в гр. Добрич, по ул. „Надежда”, на кръстовището с ул. „Ралица”, до Основно училище „Йордан Йовков”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген Поло” с полски рег. № *, след употреба на наркотично вещество – канабис, поради което и на основание чл. 343б, ал. 3 от НК във вр. с чл. 57, ал. 2 от НК във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, както и наказание ГЛОБА в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева, на основание чл. 343б, ал. 3 във вр. с чл. 57, ал. 2 във вр. с чл. 55, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 1 от НК.

На основание чл. 67, ал. 2 от НК възпитателните грижи спрямо обв. Е.Е.Д. през изпитателния срок се възлагат на съответния полицейски инспектор по местоживеене на обвиняемия.

На основание чл. 343 г във вр. с чл. 343б, ал. 3 от НК във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието  ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 23.02.2019 г.

Приложеното по делото веществено доказателство – тест-касета от орален тест „Drager DrugTest 5000 STK6” да остане по делото, в срока на съхранение на същото, след което да се унищожи.

По делото не са направени разноски.

С престъплението не са причинени имуществени вреди.

 

П О Д П И С И:

 

ПРОКУРОР – ПАНАЙОТ ГАЗДОВ:

 

ОБВИНЯЕМ – Е.Е.Д.:

 

ЗАЩИТНИК – Адв. МИГЛЕНА СЛАВОВА:

 

След полагане на подписите от прокурора, защитника на обвиняемия и обвиняемия, съдът намира, че постигнатото между страните споразумение съдържа съгласие по всеки един от въпросите, визирани в чл. 381, ал. 5 от НПК, не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Воден от изложеното и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ№

 

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура - Добрич, представлявана в съдебно заседание от прокурор Панайот Газдов, обв. Е.Е.Д. защитника му адвокат М.Т. *** споразумение за решаване на наказателното производство по бързо производство № 198/2019 г. по описа на Първо РУ на МВР – гр. Добрич, по силата на което:

ОБВИНЯЕМИЯТ Е.Е.Д. – роден на *** ***, *, ЕГН **********

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:

На 23.02.2019 г. в гр. Добрич, по ул. „Надежда”, на кръстовището с ул. „Ралица”, до Основно училище „Йордан Йовков”, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген Поло” с полски рег. № *, след употреба на наркотично вещество – канабис, поради което и на основание чл. 343б, ал. 3 от НК във вр. с чл. 57, ал. 2 от НК във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ТРИ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ, както и наказание ГЛОБА в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева, на основание чл. 343б, ал. 3 във вр. с чл. 57, ал. 2 във вр. с чл. 55, ал. 2 във вр. с ал. 1, т. 1 от НК.

На основание чл. 67, ал. 2 от НК възпитателните грижи спрямо обв. Е.Е.Д. през изпитателния срок се възлагат на съответния полицейски инспектор по местоживеене на обвиняемия.

На основание чл. 343 г във вр. с чл. 343б, ал. 3 от НК във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от  ШЕСТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието  ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 23.02.2019 г.

Приложеното по делото веществено доказателство – тест-касета от орален тест „Drager DrugTest 5000 STK6” да остане по делото, в срока на съхранение на същото, след което да се унищожи.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 313/2019 г. по описа на Районен съд - Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест!

 

Заседанието приключи в 09:45 часа.

Протоколът е изготвен на 08.03.2019 г.

           

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

             СЕКРЕТАР: