Р Е Ш Е Н И Е

119

гр.Добрич 28.03.2019 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Добричкият районен съд,  наказателна колегия, осми състав, двадесет и осми март две хиляди и деветнадесета година в публично съдебно заседание в следния състав:

Председател: Веселин Стефанов Монов,

при участието на прокурор Даниел Илиев и съдебен секретар Мария Атанасова,

като разгледа докладваното от районен съдия Веселин Стефанов Монов

А.Н.Д.№923 по описа на ДРС за 2018 година

на основание чл.378, ал.4, т.2 от НПК във вр. с чл.78А,ал.1 от НК,

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

           ПРИЗНАВА обв.А.А.И. - роден на *** ***, ****, с ЕГН ********** за НЕВИНЕН в това, че:

          На 03.08.2017 година в град Добрич, преди кръстовището с ул.”Хр.Ботев”, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с НП №16-1886-000137 от 16.11.2016 година, влязло в сила на 04.01.2017 година, издадено от Началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- Силистра за управление на моторно превозно средство без съответното свидетелство за управление, извършил такова деяние, а именно – управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „***”, с временно рег. табели № **** без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство, като на основание чл.378, ал.4, т.2 от НПК го оправдава по повдигнатото му обвинение за извършено престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

           На основание чл.190,ал.1 от НПК възлага сторените разноски в хода на досъдебното и съдебно производство в общ размер на 289.15 лв./ двеста осемдесет и девет лева и петнадесет стотинки/  да останат за сметка на държавата, от които сумата от 107.15 лв. /сто и седем лева и петнадесет стотинки / за сметка на ОД на МВР- Добрич, а сумата от 181.97 лв./ сто осемдесет и един лев и деветдесет и седем стотинки/ за сметка на РС-Добрич.

            Решението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд-Добрич в 15 - дневен срок от съобщаването му на страните.  

              

 

                                                                                                                СЪДИЯ: