Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    

гр. Добрич, 28.02.2019 година

 

Добричкият районен съд, гражданско отделение, четвърти състав, в публично съдебно заседание на двадесет и девети януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Районен съдия: Татяна Лефтерова-Савова

          Секретар: Калинка Михайлова

 

сложи на разглеждане гр.д. №5212 по описа на съда за 2018 г., докладвано от съдията и за да се произнесе съобрази  следното:

 

          ….

 

Р Е Ш И :

 

НАСТАНЯВА на основание чл.16в, ал.5 вр. ал.1 вр. чл.16б ЗСП, *** Н.Т.К. ЕГН ********** в ***, разкрит по силата на заповед № РД 01-864/22.05.2015 г. издадена от Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, изменена със заповед № РД01-1781/15.12.2017 г. на същия директор, за срок от 3 /три/ години считано от влизане в сила на съдебното решение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение, на осн. чл.16в, ал.5 ЗСП.

РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано в седмодневен срок от съобщаването, пред Окръжен съд – Добрич, на осн. чл.16в, ал.8 ЗСП.

 

 

 

                                                                   Районен съдия: