Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    

 

гр. Д., 12.02.2019 година

 

Д. районен съд, гражданско отделение, четвърти състав, в публично съдебно заседание на петнадесети януари две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

Районен съдия: Татяна Лефтерова-Савова

          Секретар: Г. Х.

 

сложи на разглеждане гр.д. 5209 по описа на съда за 2018 г., докладвано от съдията и за да се произнесе съобрази  следното:

         

***************************, поради което Районният съд

 

Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА децата Ц.С.Х., ЕГН **********, Е.С.Х., ЕГН ********** и С.С.Х., ЕГН **********, трите произхождащи от майка Л.Ц.Д., ЕГН ********** и баща С.Т.Х., ЕГН **********, в професионалното приемно семейство на Ж.М.Й., ЕГН **********, с адрес: ***, за срок от *** години, считано от влизане в сила на решението.

На основание чл. 20 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях и във връзка с §1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето предоставя заместваща приемна грижа на детето децата Ц.С.Х., ЕГН **********, Е.С.Х., ЕГН ********** и С.С.Х., ЕГН **********, за времето, през което важни причини налагат продължителното отсъствие на приемните родители.

РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ДОБРИЧКИ окръжен съд, в едноседмичен  срок от получаване на съобщението.

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: