О П Р Е Д Е Л Е Н И Е     

22.02.2019 г., гр. Добрич

 

Добричкият районен съд, гражданско отделение, четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател: Татяна Лефтерова-Савова

 

разгледа докладваното от съдията гр.д. №4149  по описа на ДРС за 2018 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по искова молба на „БАК България” ООД, ЕИК 201593694, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Независимост” № 29-А-2, чрез адв. Д.Н., с която против  „Агромел” ООД, ЕИК 103174377 със седалище и адрес на управление: с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варна, са предявени обективно съединени искове за осъждане на ответника да заплати на ищеца сума в размер на 9187,62 лева, представляваща главница – неплатени задължения за извършени от ищеца услуги по дезинсекция на мелница, складови и други помещения, обективирани в издадени 4 бр. фактури, както и обезщетение за забава в общ размер на 3517,46 лева, представляващо сбор от обезщетенията за забава, начислени върху главните задължения, за периода от 02.08.2012 г. до 16.10.2018 г.

В срока по чл. 131 от ГПК, ответникът депозира писмен отговор, в който на осн. чл.119, ал.3 вр. чл. 105 от ГПК прави възражение за неподсъдност на спора.

Съдът намира, че възражението за местна подсъдност на делото е заявено своевременно – в преклузивния срок по чл.119, ал.3 ГПК и е основателно. Съгласно чл.105 ГПК, искът се предявява пред съда, в района на който се намира постоянният адрес или седалището на ответника. Видно от заявения в исковата молба адрес на ответното дружество, данните по делото, съдържащите се такива в приложените писмени доказателства, посоченото от процесуалния представител на ответника, а и след извършена справка в ТР, се установява, че седалището на ответното дружество се намира в с. Доброплодно, общ. Ветрино, обл. Варна. 

Не са налице данни, въз основа на които да се обоснове извод, че страните по правния спор са уговорили алтернативна местна подсъдност, при условията и по реда на чл.117, ал.2 ГПК. По този начин е приложим принципът на общата местна подсъдност, съгласно разпоредбата на  чл. 105 ГПК.

С оглед горното и в съответствие с разпоредбата на чл.118, ал.2 ГПК, настоящият състав, намира че делото следва да бъде изпратено на надлежния по правилата на местната подсъдност съд, а именно - РС Провадия.

Мотивиран от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 4149 по описа на Районен съд гр. Добрич за 2018 г. пред себе си и

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд гр. Провадия.

На основание чл.121 ГПК ищецът може да обжалва определението във връзка с подсъдността, с частна жалба пред Добричкия окръжен съд, в едноседмичен срок от съобщаването му.

Към съобщението да се приложи препис от определението, на основание чл. 7, ал.2 ГПК.

След изтичане на срока за обжалване, или при постъпване на частна жалба, делото да се докладва за следващи разпореждания.

 

                                                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: