Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

                №_______

 

22.02.2019г., гр.Добрич

 

В  И М Е Т О  Н А   Н А Р О Д А

 

    ДОБРИЧКИЯТ РАЙОНЕН СЪД ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ в публично съдебно заседание на  двадесет и втори януари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                           

       ПРЕДСЕДАТЕЛ : ПАВЛИНА ПАСКАЛЕВА

           

    При участието на секретаря ХРИСТИНА ХРИСТОВА  разгледа докладваното от районния съдия гр.д. №2989  по описа на ДРС за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по иск  предявен от Етажната собственост на собствениците на обекти в жилищен блок, находящ се в гр.Добрич, ул.»***" №1, вх.А, представлявана от управителя Г.Г.П.срещу И.И.Г., ЕГН ********** ***  да бъде прието за установено в отношенията между страните, че ответникът дължи на ищеца сумата от 667,00 лева – задължение към Етажната собственост по решение на ОС от 14.11.2017г., от които 347 лева -  неотчетена сума в качеството му на касиер на етажната собственост в периода 2013г. – 2017г. и 320 лева – неплатени лични месечни вноски за периода 2015г. -2017г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението в съда до окончателното изплащане, за която сума е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д.№2021 по описа за 2018 г. на ДРС. Претендират се и сторените по делото разноски.

Искът се основава на следните обстоятелства: За периода от 2013г. до 2017г. ответникът И.И.Г. бил избран от ОС на Етажната собственост на вх.А на адрес гр.Добрич, ул."***" 1 за касиер на същата и изпълнявал тази функция. В течение на две години 2013г. до 2015г. същият отказвал да се яви на ревизия и сам правел отчет като касиер за същия период. След проведено общо събрание на собствениците на етажната собственост на 14.11.2017г. било взето решение на 15.11.2017г. да бъде направена отново ревизия с участието на него като касиер и с комисия * *, * * и Г.*, като на същата ревизия бил поканен и сина на И.Г., а именно М* И.. На 15.11.2017г. била извършена ревизия на приходите и изразходваните средства през посочения период 2013-2015г. Комисията установила, че за ревизирания период липсите в касата са в размер на 347,00 лева, както и че лицето И.И.Г. има неизплатени лични месечни вноски за периода 2015-2017г., или общо задължение към етажната собственост в размер на 667,00 лева, които с решение на общото събрание от 14.11.2017г. И.И.Г.  трябвало да възстанови в срок до  17.11.2017г. До настоящия момент, същият не е изплатил дължимите суми и продължава да дължи на Етажната собственост сумата от 667,00 лева за периода 2013-2017г., без дължимата лихва за забава. В течение на години са водени разговори с ответника, отправяни са устни покани да бъде платена дължимата сума, но плащане не последвало. През м.май 2018г. е подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК, по което е образувано ч.гр.д.№2021/2018г. по описа на PC гр.Добрич. С разпореждане по същото дело е издадена Заповед №1213/16.05.2018г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.410 от ГПК. Ответникът е възразил в предвидения по чл.414, ал.2 от ГПК срок срещу заповедта за изпълнение, при което се предявява настоящия иск.

В срока по чл.131 ГПК ответникът е подал писмен отговор на исковата молба. Излагат се съображения за неоснователност на предявения иск.  ОС на етажната собственост, не е надлежно свикано и съответно не е бил налице кворум и взетите решения от ОС са незаконосъобразни. Общото събрание на етажната собственост не е надлежно свикано, тъй като е нарушена процедурата за свикването му, разписана в чл.13 от ЗУЕС, като не е изготвена покана в предвидения там вид, нито такава е поставена на видно и общодостъпно място на входа на сградата. Поканата за провеждането на ОС на етажната собственост не е залепена на таблото за обяви, намиращо се във входа, като в поканата не е обявен предварително дневния ред, както и часа на провеждането на събранието. И.Г. не е получавал покана за провеждане на ОС на етажната собственост с предварително обявен дневен ред. Освен залепването на покана във входа на етажната собственост, то всеки съсобственик трябва да получи и индивидуална покана с предварително обявения дневен ред за конкретното ОС на етажната собственост. Проведеното ОС на етажната собственост е напълно незаконосъобразно, защото никъде, в представения с исковата молба Протокол за провеждане на ОС на етажната собственост, не е видно, дали е налице изискуемия по закон кворум. В протокола не е записано и кой каква идеална част притежава от общите части на етажната собственост. Ответникът Г. категорично оспорва, че дължи процесната сума на етажната собственост, защото същият съвестно си е вършил работата. Претендират се и сторените по делото разноски.

Районният съд, съобразявайки становището на страните, събраните по делото доказателства по вътрешно убеждение и приложимия закон прие за установено от фактическа и правна страна, следното:

Предявеният иск е с правно основание чл. 422 вр. 415 от ГПК за вземане произтичащо от чл.45 от ЗЗД и чл.48, ал.8 и чл.51, ал.1 от ЗУЕС.

 

 

 

 

Разпределението на доказателствената тежест в процеса изисква при предявен положителен установителен иск ищецът да докаже възникването и съществуването на спорното право, а ответникът следва да докаже фактите, които изключват, унищожават или погасяват това право. Съгласно разпоредбата на чл. 45 от ЗЗД всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. Непозволеното увреждане е сложен юридически факт, чиито елементи са: деяние, извършено виновно, противоправност на деянието, вреда, причинна връзка между настъпилата вреда и деянието. Ищецът  носи доказателствената тежест в процеса и следва да установи кумулативното наличие на горните елементи от фактическия състав на непозволено увреждане - неотчетност и липса на парични средства в претендирания размер. Също в тежест на ищеца е да докаже размера на личните месечни вноски, дължими от ответника за периода 2015-2017г. Неплащането е отрицателен факт, който не подлежи на доказване. В случай, че ответникът твърди заплащане на посочените месечни вноски в негова тежест е да докаже това.

По заявление на ищеца по ч.гр.д.№2021 по описа на ДРС за 2018г., по реда на чл.410 и сл.от ГПК е  издадена заповед за изпълнение на парично задължение №1213/16.05.2018г., с която е разпоредено ответикът  И.И.Г. да заплати на Етажната собственост на вход А на адрес гр.Добрич, ул.”***”№1, с домоуправител Г.Георгиева Павлова, следните суми: 667лв., представляваща установена липса на средства от касата на Етажната собственост при ревизия на дейността на длъжника като касиер за периода от 2013г. до 2017г., съгласно решение на ОС на Етажната собственост от 14.11.2017г., ведно със законната лихва върху главното задължение, начиная от 15.05.2018г. до окончателното му плащане, както и разноски в размер на 25 лв. държавна такса и 300 лв. адвокатско възнаграждение. В срока по чл. 414, ал.2 от ГПК срещу тази заповед е подадено писмено възражение от длъжника по нея, като във връзка с дадените от съда указания и в едномесечния срок по чл. 415, ал.1 от ГПК е предявен настоящия иск.

Не е спорно по делото, че ответникът И.И.Г. е собственик и живущ в сграда Етажна собственост, находяща се в гр.Добрич, ул.”***”№1, вх.А. С отговора на исковата молба ответникът не е оспорил обстоятелството, че е бил касиер на Етажната собственост в процесния период. Видно от представения приемно-предавателен протокол за налични и неизползвани средства, събрани 2012г. – л.31 по делото, касата е приета от ответника Г. на 13.02.2013г. От това следва извода, че ответникът  е изпълнявал дейността  в етажната собственост. Решение за избор на касиер не е представено, но от доказателствата се установява, че касата се предава на ответника през 2013г. Логичният извод от това е, че собствениците, обитаващи етажната собственост са взели решение относно реда за водене на касата.

С решение от 14.11.2017 г. на Общото събрание на Етажната собственост по т.2  от дневния ред е прието: ако в срок до 17.11.2017г. ответникът Г. не внесе липсваща сума от ревизия в размер на над 700 лв. /установена в ревизия за периода 2013-2015г./, „да се пристъпи към действие със съответните органи: адвокат и съдия-изпълнител“.

С решение от 15.11.2015 г. на Общото събрание на Етажната собственост по т.4  от дневния ред е прието да се събира „месечна такса“ по 5 лв. на човек, а за първи и втори етаж – половин такса на човек.

Предмет на настоящото производство по чл.422 от ГПК не е оспорването на конкретно взето решение на ЕС, а това дали съществува обективираното в издадената заповед за изпълнение по ч.гр.д. № 2021/2018г. по описа на ДРС вземане в полза на заявителя /ищеца/. В чл.40, ал.1 от ЗУЕС  е предвиден самостоятелен ред за отмяна на решения на ОС, в рамките на което производство се проверява законосъобразността им и не е допустимо в настоящото производство да се разглеждат възражения за незаконосъобразност и/или нищожност. С решение от 15.11.2015 г. на Общото събрание на Етажната собственост е приет определен начин за разпределяне на разходите за управление и поддръжка на общите части – месечна такса. А с решение на общото събрание от 14.11.2017г. на ответника е даден допълнителен срок за доброволно изпълнение, след изтичане на който, е сезиран съда със заявлението по чл. 410 от ГПК, съгласно чл.38 ал. 2 от ЗУЕС. Цитираните решения не са обжалвани по предвидения за това специален ред по чл.40, ал.1 от ЗУЕС, поради което същите са стабилизирани и подлежащи на изпълнение съгласно разпоредбата на чл.38, ал.2 от ЗУЕС. Съгласно чл. 11 ал. 1, т. 5 от ЗУЕС, сред правомощията на Общото събрание е да определя размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата, а съгласно  чл. 6 ал. 1, т. 8 и т. 10 от ЗУЕС, собствениците на обекти в етажна собственост, какъвто е ответникът, са длъжни да изпълняват решенията на органите на управление на етажната собственост и да заплащат разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата. Следователно, задълженията на ответника да заплаща разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата произтичат от закона и от решението на общото събрание на етажната собственост. В случая обаче от доказателствата по делото не се установява размера на задължението на ответника И.Г. по решение от 15.11.2015 г., а в  решение от 14.11.2017г. е посочен размер, различен от претендирания – „над 700 лв.“.

Размера на задължението на ответника Г. не се установява и от представения протокол за ревизия – л.8 по делото. В протокола са посочени процесните суми, но по делото липсват данни за първоначалната наличност, от които да може да се направи извод за  дължимите месечни вноски и липса на парични средства в претендирания размер. В тежест на ищеца беше възложено да докаже съществуването на паричното задължение по издадената заповед за изпълнение по ч.гр.д. №2021/2018г. по описа на ДРС, което с ангажираните доказателства не бе сторено. Предявеният иск е недоказан и следва да бъде отхвърлен.

Съгласно разрешението възприетото в т.12 на ТР №4/2013г.  от 18.06.2014г. на ОСГТК на ВКС, съдът който разглежда иска по чл.415, ал.1 от ГПК следва да се произнесе за дължимостта на разноските направени и в заповедното производство съобразно изхода на спора. В случая ответникът  не дължи сторените разноски в заповедното производство – 25 лв. – държавна такса и 300 лв. – адвокатско  възнаграждение.

При този изхода на делото на ищеца не се следват сторените по делото разнски. На ответната страна се следват сторените по делото разноски в размер на 300 лв. – заплатено адвокатско възнаграждение.

       Водим от горното, Добричкият районен съд

 

Р    Е   Ш   И  :

 

ОТХВЪРЛЯ  предявения от Етажната собственост на собствениците на обекти в жилищен блок, находящ се в гр.Добрич, ул.»***" №1, вх.А, представлявана от управителя Г.Г.П.срещу И.И.Г., ЕГН ********** ***  иск  да бъде прието за установено в отношенията между страните, че ответникът дължи на ищеца сумата от 667,00 лева – задължение към Етажната собственост по решение на ОС от 14.11.2017г., от които 347 лева -  неотчетена сума в качеството му на касиер на етажната собственост в периода 2013г. – 2017г. и 320 лева – неплатени лични месечни вноски за периода 2015г. -2017г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението в съда до окончателното изплащане, за която сума е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д.№2021 по описа за 2018 г. на ДРС.

ОСЪЖДА Етажната собственост на собствениците на обекти в жилищен блок, находящ се в гр.Добрич, ул.»***" №1, вх.А, представлявана от управителя Г.Г.П.да заплати на И.И.Г., ЕГН ********** *** сторени по делото разноски в размер на 300 лв.    

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ДОС, в двуседмичен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено.

Препис от настоящето решение да се връчи на страните по делото, заедно със съобщението за постановяването му на основание чл.7, ал. 2 от ГПК.                                                                    

  

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: