ОПРЕДЕЛЕНИЕ №….

гр. Добрич, 13.02.2019 г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

         Добричкият районен съд, Гражданска колегия, девети състав, в закрито съдебно заседание, проведено на тринадесети февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЛЮБОМИР ГЕНОВ

 

сложи за разглеждане гражданско дело №284 по описа за 2019 г. на ДРС, докладвано от районния съдия, и взе предвид следното:

 

      Производството е образувано по искова молба на М.М.М. с ЕГН ********** ***, чрез процесуалния представител адвокат Т.Т., срещу В.Х.В. с ЕГН ********** *** по чл.227 от Закона за задълженията и договорите за отмяна на дарението, извършено с нотариален акт за дарение на недвижим имот №***. на нотариус с рег. №160 в регистъра на Нотариалната камара, с което М.М.М. е дарил на своята племенница В.Х.В., запазвайки правото си на ползване, недвижимия си имот в гр. Добрич, ул*** представляващ апартамент №12 с кадастрален идентификатор №*** по кадастралната карта на град Добрич, със застроена площ от 97.75 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня, столова и сервизни помещения, попадащ в сграда №1 в поземлен имот с кадастрален идентификатор №***, заедно с избено помещение №12 с площ от 7.48 кв.м., както и съответните идеални части от общите части на сградата с идентификатор №*** и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор №*** по кадастралната карта на град Добрич. 

     С Разпореждане от 29.01.2019 г. ДРС е оставил без движение исковата молба с указания ищецът в едноседмичен срок от получаването на съобщението да отстрани нередовността на исковата молба, като представи удостоверение за данъчна оценка и скица на процесния имот; посочи цена на иска, определена по реда на чл.69 ал.1 т.4 във връзка с чл.69 ал.1 т.2 от ГПК; представи препис от поправената искова молба за ответника; на основание на чл.114 от Закона за собствеността впише исковата молба в Службата по вписванията – гр. Добрич в същия едноседмичен срок от получаване на съобщението в съответствие с т.3 от Тълкувателно решение №3/2009 г. от 19.07.2010 г. на ОСГК на ВКС и представи по делото препис от вписаната искова молба.

      В поправената си искова молба от 08.02.2019 г. ищецът е посочил, че цената на иска (данъчната оценка на процесния имот) е в размер на 46798 лева. Според представеното удостоверение оценката на апартамента е в размер на 46798 лева. Затова данъчната оценка, която съгласно разпоредбите на чл.69 ал.1 т.4 във връзка с чл.69 ал.1 т.2 от ГПК е равна на цената на иска, е над 25000 лева. Ето защо по правилото на чл.104 т.4 от ГПК предявеният облигационен иск е родово подсъден на съответния окръжен съд, в случая по правилата и на местната компетентност - на Окръжен съд – Добрич (не сме изправени пред вещен иск по смисъла на чл.104 т.3 от ГПК).

      Следователно на основание на чл.118 ал.2 във връзка с чл.104 т.4 от ГПК образуваното пред ДРС съдебно производство трябва да бъде прекратено, а делото - изпратено по подсъдност на Окръжен съд – Добрич.

      С оглед на изложените обстоятелства и на основание на чл.118 ал.2 във връзка с чл.104 т.4 от ГПК, Добричкият районен съд     

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

    ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело №284 по описа на Добричкия районен съд за 2019 г.     

    ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд – Добрич.

    ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Добричкия окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: