-
,
1.1.2019. 31.1.2019.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 1118/2018, XV , ... :
21.11.2018.
...
4.1.2019.
2 No 981/2018, III ... :
.
2.1.2019.
3 No 1589/2018, XV ... :
3.1.2019.
...
3.1.2019.
4 No 1160/2018, XV :
4.1.2019.
5 No 1163/2018, XV :
4.1.2019.
6 No 1165/2018, III :
.
4.1.2019.
7 No 1171/2018, XV :
4.1.2019.
8 No 1179/2018, XV :
4.1.2019.
9 No 1184/2018, XV ,
  :
4.1.2019.
10 No 1357/2018, XVI ... :
.
4.1.2019.
11 No 1508/2018, XVI ... :
.
4.1.2019.
12 No 1516/2018, V .78 ... :
4.1.2019.
...
22.1.2019.
13 No 1/2019, XV , , , ... :
4.1.2019.
...
4.1.2019.
14 No 1167/2018, III :
.
7.1.2019.
15 No 1172/2018, III :
.
8.1.2019.
16 No 1539/2018, III .78 ...,
...
:
.
8.1.2019.
...
...
24.1.2019.
24.1.2019.
17 No 20/2019, III ... :
.
8.1.2019.
...
18 No 1183/2018, III :
.
9.1.2019.
19 No 1570/2018, XVIII .78 ... :
.
9.1.2019.
...
14.1.2019.
25.1.2019.
20 No 25/2019, VIII ... :
.
9.1.2019.
21 No 26/2019, XVII :
9.1.2019.
22 No 495/2018, XVIII ... :
.
10.1.2019.
...
10.1.2019.
23 No 1187/2018, III :
.
10.1.2019.
24 No 1456/2018, XVIII .78 ... :
.
10.1.2019.
...
17.1.2019.
26.1.2019.
25 No 1546/2018, VIII .78 ... :
.
10.1.2019.
...
17.1.2019.
26.1.2019.
26 No 15/2019, XVIII ... :
.
10.1.2019.
...
10.1.2019.
27 No 28/2019, XVI ... :
.
11.1.2019.
...
11.1.2019.
28 No 1278/2018, XVIII :
.
14.1.2019.
29 No 1359/2018, III .78 ... :
.
14.1.2019.
...
29.1.2019.
30.1.2019.
30 No 33/2019, VIII ... :
.
14.1.2019.
...
14.1.2019.
31 No 37/2019, VIII ... :
.
14.1.2019.
...
14.1.2019.
32 No 1522/2018, XVIII ... :
.
15.1.2019.
33 No 27/2019, III ... :
.
15.1.2019.
...
15.1.2019.
34 No 32/2019, XVII ... :
15.1.2019.
...
15.1.2019.
35 No 42/2019, V ... :
15.1.2019.
...
15.1.2019.
36 No 46/2019, V ... :
15.1.2019.
...
15.1.2019.
37 No 1325/2018, VIII ... :
.
16.1.2019.
38 No 1365/2018, XVIII ... :
.
16.1.2019.
39 No 47/2019, XVI ... :
.
16.1.2019.
...
16.1.2019.
40 No 60/2019, XVIII ... :
.
16.1.2019.
...
16.1.2019.
41 No 8/2018, V ... :
17.1.2019.
42 No 1450/2018, XVIII 17 :
.
17.1.2019.
43 No 1579/2018, XVIII ...   :
17.1.2019.
44 No 242/2018, XV ... :
18.1.2019.
45 No 346/2018, XV .. :
18.1.2019.
46 No 770/2018, XV ... :
18.1.2019.
47 No 982/2018, XVIII ... :
.
18.1.2019.
48 No 1008/2018, XVI ... :
.
18.1.2019.
49 No 1502/2018, XVIII - :
.
18.1.2019.
50 No 11/2019, XVII .78 ... :
18.1.2019.
...
22.1.2019.
51 No 80/2019, XVII ... :
18.1.2019.
...
18.1.2019.
52 No 1020/2018, XVI ... :
.
21.1.2019.
53 No 68/2019, VIII ... :
.
21.1.2019.
...
21.1.2019.
54 No 1353/2018, XVII ... :
22.1.2019.
55 No 81/2019, V ... :
22.1.2019.
...
22.1.2019.
56 No 83/2019, III ... :
.
22.1.2019.
...
22.1.2019.
57 No 106/2019, III ... :
.
22.1.2019.
...
22.1.2019.
58 No 78/2019, XV ... :
23.1.2019.
...
23.1.2019.
59 No 79/2019, XVIII ... :
.
23.1.2019.
...
23.1.2019.
60 No 92/2019, XVI ... :
.
23.1.2019.
...
23.1.2019.
61 No 105/2019, XVI ... :
.
23.1.2019.
...
23.1.2019.
62 No 1022/2018, XVI ... :
.
24.1.2019.
63 No 1492/2018, XV ... :
24.1.2019.
...
64 No 1609/2018, XVII .78 ... :
25.1.2019.
...
30.1.2019.
65 No 118/2019, XVII ... :
25.1.2019.
...
25.1.2019.
66 No 109/2019, XV - () ...   :
28.1.2019.
28.1.2019.
67 No 141/2019, XVII ... :
28.1.2019.
68 No 1574/2018, III ... . :
.
29.1.2019.
69 No 116/2019, XV ... :
29.1.2019.
...
29.1.2019.
70 No 917/2017, XVI ... :
.
30.1.2019.
...
71 No 529/2018, XVIII . :
.
30.1.2019.
72 No 1347/2018, III ... :
.
30.1.2019.
73 No 1439/2018, III ... :
.
30.1.2019.
74 No 1623/2018, V ... :
30.1.2019.
...
30.1.2019.
75 No 157/2019, XV ... :
31.1.2019.
...
31.1.2019.