МОТИВИ

         КЪМ РЕШЕНИЕ №46/25.01.2019г. по АНД №1609/2019г.

 

         

С постановление на ДРП от 21.12.2018 год.по дос. производство32/2015 год. на Първо  РУ при  ОД МВР гр.****, Ст. Д. –прокурор при Районна прокуратура-**** е направил предложение на основание чл.375 от НПК до ****ки районен съд да се произнесе с решение по реда на чл.376 и следващите от НПК,с което да бъде освободен от наказателна отговорност по чл.78а от НК И.Н.И. за престъпление по чл.131 ал.1 т.12  от НК.

По внесеното постановление е образувано АНД № 1609/2018год. на ****ки районен съд.С разпореждане от 04.05.2017 год. е насрочено делото при условията на чл.376 и следващите от НПК.

В съдебно заседание деецът -редовно призован чрез процесуалния си представител,не се  явява лично , представлява се от адв.Б.Б.-АК Варна, който заявява,че подзащитният му  е извършил вмененото му престъпление ,налице са условията за освобождаване на обвиняемия от съдебна отговорност с налагане на административно наказание и моли съда да постанови решение в тази насока,като му наложи административно наказание „глоба” в минимален размер.

ДРП редовно уведомени, представляват се от Ст. Д.-прокурор в РП ****.Подържа внесеното предложение,сочи,че са изпълнени предпоставките на чл.78а от НК и моли съда да освободи от наказателна отговорност обвиняемия,като му наложи административно наказание „Глоба” в размер на 1500лв.

          Съдът ,като взе предвид становищата на страните,въз основа на доказателствата събрани по реда на проведеното от него съдебно следствие и изчерпателно изроени в протоколно определение на съда,прие за установена следната фактическа обстановка:

         Вечерта на 4-и срещу 5-и декември 2014г. пострадалият Е.М.А.отишъл с компания в заведение „****“, намиращо се в гр. ****. Част от компанията на А. били неговите приятели Я.З., С.К., С.Й., М.П.и М. И.. Младежите били седнали на маса на втория етаж на заведението.

Същевременно обвиняемият И.Н.И. също бил излязъл в „****“ заедно със свои приятели. И.Н.И. и Е.М.А.не се познавали.

Около 02,00 часа на 05.12.2014г. пострадалият А. и неговите приятели се запътили да си тръгват от заведението. Слезли по стълбите към първия етаж и съответно към изхода на клуба. А. и Й. вървели напред, а след тях се движели З., К., П. и М. И.. Излезли пред заведението, където се спрели за малко, за да се съберат, преди да си тръгнат.

Същевременно пред заведението бил и обвиняемият И. заедно със няколко свои приятели, всички те млади мъже като самия И.. Обвиняемият и други от неговата компания започнали да подхвърлят предизвикателни реплики към Е. А., който бил в близост до С.Й.. Тогава Й. казал на А. да си тръгват, тъй като усещал, че може да стане спречкване. В следващия момент, обаче, обвиняемият се приближил към А. и го ударил с юмрук в областта на главата. Тогава обвиняемият И. и няколко от неговите приятели обградили А., а останалите приятели на обвиняемия се нахвърлили върху Й.. Последният успял да се измъкне, като отнесъл единствено няколко сравнително леки удара в гръб. В това време, обаче, обвиняемият И. и другата част от неговите приятели продължили да удрят А., който не отвръщал по никакъв начин, а единствено се отбранявал. В един момент А. паднал на земята, като това се случило малко встрани от заведението, в близост до тротоара към ул. „*****“. До като пострадалият бил на земята, обвиняемият му нанесъл множество жестоки удари с крак в областта на главата, като последните от тях обвиняемият нанесъл с подметката на обувката си в главата на А.. В този момент пострадалият вече бил в напълно безпомощно състояние, с напълно отпуснати тяло и ръце. След тези удари обвиняемият и приятелите му избягали в посока „*****“.

Тогава приятелите на А. отишли при него, за да проверят как е. А. бил във видимо тежко състояние, изглеждал в безсъзнание, треперел, имал кръв по едната страна на лицето. Й. видял, че А. си е глътнал езика, при което бръкнал в устата му и успял да извади езика на пострадалия. След това А. успял да се изправи с помощта на приятелите си, като след малко дошла линейка и го отвела в ЦСМП при МБАЛ **** за оказване на спешна медицинска помощ.

От компанията на А., единствено М. И. познавал основния нападател (обвиняемия И.), като казал на своите приятели, че се казва И.И.. Впоследствие приятелите на пострадалия проверили в социалните мрежи за обвиняемия И.И., като намерили негов профил, констатирайки че именно той е деецът, осъществил противоправното деяние. В хода на разследването не били установени останалите младежи, нанесли удари по пострадалия А..

          За установяване на травматичните увреждания на св. Е.М.А.е била назначена тройна СМЕ.Заключението на в.л. д-р Д. Д., д-р В. Д. и д-р Р. Н. е,че при инцидента от 05.12.2014г. Е. А. е получил:

          - Контузия на главата.Сътресение на мозъка.

          -разкъсно-контузни рани на челото,лявата вежда и лява ушна мида.

          -кръвонасядане на клепачите на лявото око и лява ушна мида.

          -ожулвания по лявата половина на лицето.

          -драскотини по лявата буза.

          Така установените телесни увреждания в своята съвкупност са обусловили временно разстройство на здравето,неопасно за живота.СМЕ е изготвена след запознаване на в.л. с документите относно установеното състояние на свидетеля при извършения и преглед в Спешно отделение и наличната документация от  проведеното лечение съобразно поставената клинична диагноза на св.Е. А..Не се установиха данни,разколебаващи заключенията на  в.л.Съдът кредитира изцяло заключенията на приложената СМЕ,като обективна,обоснована и безпристрастна.

          Съдът кредитира изцяло заключенията на изготвената експертиза и я цени като обективна и безпристрастна. По предоставените на в.л. записи не са установени следи от интервенция.

Установената дотук фактическа обстановка съдът приема изцяло въз основа на събраните по делото доказателства,изчерпателно изброени в протоколно определение в с.з.

Събраните гласни доказателства могат да се разделят на две групи.

В първата група са показанията на:

1. Св. Е. А./пострадал т.1 л.25/ сочи за безпричинно заяждане от страна на грепа момчета на изхода на заведението и няма спомен за сучилото се вследствие на нанесените ме травматични уврежданя.

2.Св. Я. П. З./т.1 л.26 и л.105/ лично възприела как сед излизането от заведението две момчета скочили на гърбовете на Е. А. и С.Й., като с това предизвикали сбиването. Върнала се в заведението да вика охраната,а след като излязла отново навън, видяла пострадалия Е. А. да лежи на земята.

3.Св.В .Ж. П./т.1 л.28/ е сервитьорка в заведението-на смяна по време на инцидента.Не е възприела лично инцидента,видяла е ,че отвън се бият.

4.Св. С.Т.К./т.1 л.29 и л.108/ е възприел лично как обв.И.Н. първо удря св.Св. Й..След това обвиняемият удра и самия свидетел,а после започва ожесточено да рита вкл. в областта на главата и лицето и падналия на земята Е. А..Помогнал е после на останалия да лежи на земята Е. А.,който бил безжизнен,гърчел се и треперел.

5.Св. С.Й./т.1 л.31 и л.106/ е излязъл от заведението заедно с пострадалия Е.А..Лично е възприел как пострадалият е нападнат от няколко човека и обв.И.Н. е ритал пострадалия по главата и гърдите.След като нападателите избягали е опитал да извади езика на пострадалия,който лежал на земята.

6.Св. М.Т.П./т.1 л.32 и л.107/ лично е възприела как об.И.Н. ожесточено удрял пострадалия по цялото тяло,вкл. и с крак по главата.Видяла,че пострадалият останал да лежи на земята,неконтактин и се тресял.

7. Св. М. Х. И./т.1 л.39 и л.109/ лично е възприел как обвиняемият заедно с още няколко човека от неговата компания се нахвърлили върху пострадалия Е. А..След като Е. А. бил паднал на земята обв.И. Н. му нанесъл няколко удара по главата.

Съдът кредитира изцяло показанията на изброените свидетели.Те са последователни и непротиворечиви,резултат на лични възприятия.

От друга страна са показанията на свидетелитеАтанас П. И./т.1 л.27/И.Н./т.1 л.30 и л.103/,К. Д./т.1 л.33 и л.102/,М.Ммитев/т.1 л.111/които са били заедно с обв.И. Н..Първите двама твърдятуче не са видели сбиването,а св.Кр.Д. сочи,че е видял че се бият,но не видял кои са.Опитал се да ги разтърве.Видял,че на земята лежи човек,но не се доближил да види лицето му и не погледнал кой е.

Показанията и на тримата свидетели са фрагментарни и противоречиви по отношение на останалите гласни доказателства.На много от въпроси те отговарят ,че не спомнят.Съдът ги разглежда като изграждане на защитна теза на обвиняемия.показанията им се кредитират от съда единствено в насока,че е имало сбиване,без останалата част от показанията да допринася за изясняване на обективната истина.

При разпита си след привличането ме в качеството  на обвиняем И. И. практически не дава обяснения.

При така установената по делото фактическа обстановка и при липса на достоверни доказателства в обратна насока съдът прие, че с деянието си обв.И.Н.И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.131 ал.1 т.12 от НК,като на 14.11.2015г. в гр.**** причинил по хулигански подбуди разстройство на здравето-лека телесна повреда изразяваща се в - Контузия на главата.Сътресение на мозъка.

          -разкъсно-контузни рани на челото,лявата вежда и лява ушна мида.

          -кръвонасядане на клепачите на лявото око и лява ушна мида.

          -ожулвания по лявата половина на лицето.

          -драскотини по лявата буза.

,обусловили временно разстройство на здравето,неопасно за живота на Е.М.А.от гр.****

Правното понятие "телесна повреда" съдържа в себе си освен медико-биологичната характеристика на увреждането, така и социалния, общественоопасен характер на деянието, както и субективния елемент /вината в съответен вид и форма/. Казано с други думи, правното понятие "телесна повреда" е по-широкото и по-богато на признаци в сравнение с чисто медицинското понятие за телесна повреда. Здравето на човека се изразява в неговата телесна цялост и нормално функциониране на органите му като конкретно състояние по време на посегателството. Към леките телесни повреди се отнасят тези, които са причинили разстройство на здравето извън случаите на чл.128 от НК и чл.129 от НК. Заключението на вещото лице, изготвило съдебно-медицинската експертиза по делото е, че в конкретния случай се касае за временно разстройство на здравето, неопасно за живота.

За да е налице фактическия състав на чл.131 ал.1 т.12 вр. чл.130 ал.1 от НК следва да са налице от обективна страна следните предпоставки: да е налице лека телесна повреда; същата да е извършена по хулигански подбуди; деянието да е извършено при пряк умисъл. Едва при наличието на тези предпоставки би бил осъществен фактическия състав на посоченото престъпление от общ характер.

Безспорно св.Е. А. вследствие на действията на обвиняемия е претърпял увреждане имащо характер на лека телесна повреда по смисъла на чл.130 ал.1 от НК, изразяваща се в описаните по-горе телесни увреждания, представляващи разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и 129 от НК.

Деянието е извършено при пряк умисъл. За умисъла на едно лице се съди по неговите фактически действия. В настоящия случай подсъдимият е нанесъл удар и е съзнавал, че извършва акт на физическа интервенция върху телесната неприкосновеност на свидетеля А. и че употребява сила, но независимо от това е извършил това си действие добре съзнавайки, че ще последва телесно увреждане, в това число и на такова от вида на действително причиненото. Подсъдимият е насочил всичките си усилия към осъществяването на акта, съзнавайки общественоопасния характер на деянието си и желаейки настъпването на негативния резултат.

Налице е квалифицирания състав на чл.131 ал.1 т.12 от НК. Съдебната практика безпротиворечиво е изяснила смисъла на квалификацията „хулигански подбуди” – едно деяние е такова, когато е предшествано или съпроводено от хулигански действия, които са подтикнали дееца да го извърши, когато е извършено по мотиви, изразяващи се в явно неуважение към обществото, пренебрежение към правилата на обществото и човешката личност.

Процесното деяние е извършено по мотиви изразяващи явно неуважение към обществото както и към човешката личност. Такива са налице, тъй като подсъдимият съвсем безпричинно и сред множество хора е нападнал свидетеля Е. А.. В този аспект е налице ясно изразено поведение от страна на извършителя,  което представлява явно неуважение към А. и пренебрежително отношение към елементарни правила на поведение и човешката личност. В случая извършителят е целял чрез нападението над пострадалия да покаже явното си неуважение към обществото, пренебрежение към правилата на установения правов ред и морал, както и към човешката личност. Няма данни, че подсъдимият и пострадалия  са имали лични отношения на вражда, неприязън и други подобни, което изключва личния мотив за причиняване на телесната повреда. Подсъдимият не е бил провокиран по какъвто и да било начин от пострадалия,а и видимо бил употребил алкохол. Именно проявената демонстративна, провокираща непристойност на действията на подсъдимия,ожесточеността приизвършане на деянието и характеризира мотивите за извършването му като хулигански.

Изпълнителното деяние спрямо пострадалия Е. А. е извършено от подсъдимия чрез действия, които са в пряка причинна връзка с настъпилия вредоносен резултат. При всички тези изложени по-горе съображения се налага извода, че действията на подсъдимия  могат да бъдат квалифицирани единствено като действия, осъществени по хулигански подбуди с причиняване на лека телесна повреда.

 Предвид изложеното съдът приема за безспорно доказано, че обвиняемият е осъществил състава на престъплението по чл. 131, ал. 21 т.12 , както от обективна, така и от субективна страна.

С постановлението Районна прокуратура-**** правилно е приела,че деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по глава VІІІ,раздел ІV от НК/реабилитиран по право/,че се касае за престъпление,за което се предвижда наказание „лишаване от свобода” до три годин поради което са налице условията на чл.78а от НК и деецът следва да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

      Съдът като взе предвид фактическите обстоятелства по постановлението на Районна прокуратура-****,обстоятелствата, при които е извършено престъплението,данните за личността на извършителя-отрицателни характеристични данни,наличие на предишни осъждания,за които макар че е настъпила реабилитация и не оказват лияние на правната квалификация,но сочат завишена обществена опасност на дееца и липса на превъзпитаващовъздействие и че няма причинени съставомерни имуществени вреди,подлежащи на възстановяване,прие,че са налице всички предпоставки на чл. 78а от НК - за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемото лице и налагане на административно наказание от съда, а именно:

- Към момента на извършване на престъплението обвиняемото лице е било пълнолетно.

- За извършеното от него умишлено престъпление законът предвижда наказание от лишаване от свобода за срок до три години.

- Към момента на извършване на деянието обвиняемото лице не е осъждано за престъпление от общ характер.

- Към момента на извършване на престъплението не е освобождавано от наказателна отговорност по реда на Глава VIII, Раздел IV от НК.

- От престъплението няма причинени имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване.

- От престъплението не са причинени тежка телесна повреда или смърт,

- деецът не е бил в пияно състояние и не е извършил множество престъпления.

За да индивидуализира наказанието което следва да бъде наложено на обвиняемия И.Н.И., съдът не установи смекчаващи отговорността обстоятелства. Отегчаващите отговорността обстоятелства-отрицателни характеристични данни,наличие на предишни осъждания,за които макар че е настъпила реабилитация и не оказват лияние на правната квалификация,но сочат завишена обществена опасност на дееца и липса на превъзпитаващо въздействие, вече бяха посочени. Въз основа на тези данни съдът отмери наказание за И.Н.И. обстоятелства – ГЛОБА В РАЗМЕР на 1000 ( хиляда лева) в полза на Държавата.

          Така наложеното наказание по преценка на съда съответства в пълна степен на обществената опасност на деянието и дееца. Това наказание следва най-после да въздейства най-вече превантивно върху обвиняемия И.Н.И. и да го мотивира занапред да се съобразява с установения в страната законов ред.

          На осн. чл.189 ал.3 от НК съдът присъди сторените по делото разноскина обвиняемия.

         Предвид гореизложените съображения и на основание чл.78а, ал.1 от НК вр. с чл.378 и сл. от НПК, Съдът постанови решението си.

                                       Районен съдия :                       

              / Р.Симеонов/