М О Т И В И

 

                по решение   17 /09.01.2019год. по н.а.х.д.№ 1570/2018год.

                по описа на Добрички районен съд

Срещу обвиняемият Н.Л.К. с ЕГН ********** е повдигнато обвинение по чл. 345 ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

Повдигнатото обвинение   се поддържа от представителя на ДРП ,не се представлява в съдебното заседание .

Обвиняемият Н.К. не се явява лично в съдебно заседание , а се представлява от адвокат С.С. *** , признава вината касаещо повдигнатото  обвинение на обвиняемия и пледира  за налагане на глоба в минимален размер.

След като обсъди събраните в хода на съдебното следствие доказателства, съдът намира за безспорно установено от фактическа страна следното:

За времето от 20:00 ч. на 5.08.2018 г. до 8:00 ч. на 06.08.2018 г. свидетелите   И.   И.   П.   и   С.   Х. М. изпълнявали служебните си задължения на територията на гр.Д.. Около 23:10 часа на 05.08.2018 г. по околовръстен път западна дъга, от кръгово кръстовище за гр.Ш. в посока гр.В. полицейските служители забелязали лек автомобил „***" модел „***", тьмно син на цвят, като превозното средство нямало поставени регистрационни табели. Водачът бил спрян от свидетелите за проверка и била установена самоличността му шофьорът бил  обвиняемия К.. Последният признал, че автомобила не е регистриран. Полицейските служители направили справка и било установено, че в АИС КАТ - регистрация, няма данни такова МПС да е представяно за регистрация или да е било регистрирано на територията на Република България и няма данни за него да са издавани транзитни номера или временно разрешение за движение. След това свид. Д. Ж. Д. издал АУАН с бл. №0700392 от 05.08.2018 г. срещу обвиняемия.При извършен оглед е установено, че лекия автомобил е марка „****" модел „***" с фабричен номер на рамата ***** и е без регистрационни номера.

Така изложената фактическа обстановка се установява от обясненията на обвиняемият , свидетелските показания, както и от приложените по делото писмени доказателства, приобщени на основание чл.283 от НПК към доказателствения материал по делото.

При гореизложената фактическа обстановка, съдът намира за установено от правна страна следното:

От обективна страна обвиняемият Н.Л.К.  :

На 05.08.2018 г. в 23:10 ч. в гр.Д., по околовръстен път западна дъга, от кръгово кръстовище за гр.Ш. в посока гр.В., в близост до разклона за с.Дончево е управлявал моторно превозно средство, а именно лек автомобил „****" модел „****" с рама № ****, което не е било регистрирано по надлежния ред съгласно Наредба № 1-45 от 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства.

От субективна страна деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината  "пряк умисъл" по смисъла на чл.11, ал.2, предл. 1-во от НК, тъй като обвиняемият е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал настъпването им.

По този начин  Н.Л.К. с ЕГН ********** от обективна и субективна страна са осъществили престъпния състав на   чл.345 ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

Причината за извършване на престъплението следва да се търси в незачитането на установения в държавата правов ред респективно неспазване на разпоредбите на ЗДвП и ППЗДвП .

За да определи наказанията на обвиняемият , съдът се съобрази не само с предвиденото в НК наказание, но и степента на обществена опасност на конкретно извършеното от него деяние и данните за личността , и констатира следните обстоятелства от значение за отговорността му:

Обвиняемият Н. Л. К. с ЕГН **********,  ***, живущ *** , неосъждан  с добри характеристични данни и отсъствие на незавършени досъдебни производства спрямо него . 

Изложеното мотивира съда да индивидуализира наказанията, съответно:

Съгласно разпоредбата на чл.78а от НК, обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание. Обвиняемият е с чисто съдебно минало, не е била освобождаван от отговорност по реда на Раздел IV от Глава осма от НК. Деянието не е било свързано с причиняване на съставомерни имуществени вреди.

На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА Н.Л.К. ЕГН ********** от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание – „Глоба” в размер на 1000/хиляда/ лева.

Вещественото доказателство – 2 броя немски талони за регистрация на МПС с ***** след влизане в сила на решението да се изпратят на Началника на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Добрич.

      Съдът намира така наложената санкция за ответстваща на обществената опасност на горепосоченото престъпно деяние и в достатъчна степен да въздейства превантивно и възпиращо на подсъдимият и на останалите членове на обществото.

 

                                                                 Председател: