М О Т И В И

 

По решение № 18/10.01.2019 година по А.Н.Д. №1546/2018 година

по описа на  Районен съд-град Добрич

 

           Производството е по реда на чл.375 от НПК и е образувано по предложение на прокурор от РП-гр.Добрич, за освобождаване от наказателна отговорност и наказване по реда на чл.78А от НК на обв.Б.С.А., с ЕГН:********** за извършено престъпление по  чл.354а, ал.5 във вр. с ал.3, т.1 от НК, а именно:

           За това, че на 13.08.2017 година в с.Победа, общ. Добрич,обл.Добрич без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества - амфетамин с нетно тегло 1.56 грама, с активно действащ компонент 12,7 % на стойност 46.80 лв. /четиридесет и шест лева и осемдесет стотинки/ като случаят е маловажен”, по смисъла на чл.93, т.9 от НК.

            В съдебно заседание Районна прокуратура- гр.Добрич  се представлява от прокурор –Даниел Илиев, който поддържа предложението за освобождаване на обвиняемия Б.А. от наказателна отговорност по реда на чл.78А от НК с налагане на административно наказание „глоба”. По отношение на авторството на дееца в инкриминираното престъпно деяние застъпва становище, че същото се явява доказано по несъмнен и категоричен начин от събраните в  досъдебното производство писмени и гласни доказателства, включително и от направеното пред съда самопризнание от обвиняемия.Пледира, след освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност по реда чл.78А от НК с провеждане на диференцираната процедура по глава двадесет и осма от НПК, да се наложи адм.наказание „глоба”, което да се определи в законовия минимум - 1000 лв. Счита, че така определено по размер наказанието се явява съответно на ниската степен на обществена опасност на дееца и престъпната проява, съставляваща „маловажен случай” – по смисъла на чл.93,т.9 от НК.

        Редовно призован за съдебно заседание обв.Б.С.А. се явява лично и с процесуален представител - адв.В.К. *** /договорен защитник/. Защитникът се придържа и споделя изцяло позицията на представителя на държавното обвинение, че престъплението покрива признаците на „маловажен случай” по смисъла на чл.93,т.9 от НК, попади което следва да се приложи разпоредбата на чл.78А от НК, като се освободи обвиняемият от наказателна отговорност и му се наложи адм. наказание „глоба” в минимален размер. Застъпва становище, че с налагане на определената в минимален размер адм.санкция би могъл да се постигне целения поправителен и възпитателен ефект както по отношение на дееца, така и по отношение на останалите членове от обществото, на които се въздейства възпитателно и предупредително - в каквато насока са целите на чл.36 от НК. 

           Обвиняемият Б.С.А. в предоставената му от съда последна дума по реда на чл.297 от НПК признава вината си по повдигнатото му обвинение и изразява съжаление за извършената от него противообществена проява. Отправя молба към съда за снизхождение и определяне на наказанието „глоба” в законовия минимум.

          Съдът, след задълбочен анализ и преценка събраните по делото доказателства, както поотделно, така и в тяхната съвкупност, намери за установено следното от фактическа страна:

На 13.08.2017 година свидетелите Т. Г. П. –на длъжност мл.експерт към Второ РУ на МВР-Добрич и С. Н. С. –командир на отделение при Второ РУ на МВР-Добрич, извършвали съвместно обход в района на селата Победа и полковник Минково, намиращи се на територията на Община Добричка. Действията им били са били продиктувани с превантивна цел и са осъществени през тъй нар.”разчупено” работно време, т.е. след 17.30 часа.

Около 19.00 часа на горепосочената дата служителите на МВР се намирали в център на с.Победа, когато забелязали група от наколко младежи от селото, на които решили да извършат рутинна проверка.Съгласно делегираните им властнически правомощия поискали от младежите всеки от тях да представи документ за самоличност. В хода на проверката установили, че единият от младежите намиращи се в групата е обвиняемият Б.С.А.. При проверката полицаите забелязали, че обвиняемият е силно притеснен, ръцете му започнали да треперят и както и че започнал  да се оглежда подозрително встрани. На зададен въпрос дали носи у себе си забранени от закона вещества и предмети обв.А. отговорил отрицателно. Въпреки получения отговор, съобразявайки поведението на обвиняемия и притеснението му, св.Стоян Стоянов предприел извършване на процесуално-следствени действия по неотложност по реда на чл.356,ал.3 от НПК, като извършил личен обиск на обвиняемия. При извършването му намерил у обв. А. малко полиетиленово пликче със съдържание 2 /две/ бучки, съдържащи бяло прахообразно вещество, което било подпъхнато в бельото на дееца.

Намереното у дееца вещество е тествано веднага с полеви тест за наркотични вещества, при което се оказало, че реагира на „амфетамин”. По време на обиска , видимо притеснен от създалата се ситуация обв.Б.А. заявил пред двамата служители, че намереното у него наркотично вещество от вида на амфетамин не е негово, а принадлежи на друго лице, което така и не могъл да посочи.

При така създалата се ситуация обв.А. е отведен незабавно във Второ РУ на МВР-Добрич за изясняване на обстоятелствата по случая, във връзка с намереното наркотично вещество. В хода на снетите обяснения  в полицейското управление деецът сам признал, че иззетото при извършения му обиск наркотично вещество е било предназначено лична употреба от него, както  и че го е бил закупил от неизвестно лице от гр.Добрич, без да назове неговата самоличност.        

С оглед на спазването на нормативните изисквания на чл.164,ал.3 от НПК съставения от дл.лице протокол за обиск и изземване при условията на неотложност е бил представен в законоустановения срок от 24-часа за одобряване от съдия на РС-Добрич, при което същият е бил одобрен, като валидно  процесуално-следствено действие, с произтичащите правни последици.

От изготвената в хода на досъдебното производство съдебно-физико химическа експертиза №18/НАР-832 /л.20 от ДП/ и дадено експертно заключение на вещото лице от ЦЕКИ към НИК-МВР е видно, че иззетото от обвиняемия по време на обиска  наркотично веществото е определено като АМФЕТАМИН с нетно тегло -1,56 грама и с активнодействащ компонент амфетамин - 12,7%. Остатъкът от изследваното наркотично вещество е предаден по надлежния ред  за отговорно пазене с приемно-предавателен протокол №58024/03.10.2018 година в Централно митническо управление , отдел „МРР-НОП” – гр.София.

В досъдебното производство е извършена и оценка на намереното у обвиняемия Б.А. наркотично вещество, за което свидетелсвува съставения „Протокол за оценка  на наркотични вещества”/л.22 от ДП/. От него е видно, че общата стойност на намереното у обвиняемия при извършения „обиск” наркотично вещество е в размер на 46,80 лева. Оценката е била формирана на база приложение №2 от постановление на Министреския съвет №23/29.01.1998 година, съобразно което стойността на наркотичното вещество амфетамин е определена на цена 30.00 лева за грам, според процентното съдържание на активен компонент.

           Описаната фактическа обстановка на инкриминираното престъпно деяние  се установява по несъмнен начин от обясненията на обвиняемия Б.А., дадени пред разследващия орган в хода на досъдебното производство и направено самопризнание пред съда, показанията на свидетеля  Т. Г. П. дадени в досъдебното производство пред разследващия орган, както и всички приложени по делото писмени доказателства, приобщени от съда по предвидения процесуален ред на НПК.

           Съдът, при преценка на доказателствата и доказателствените средства, за да формира вътрешното си убеждение на основание чл.14 от НПК ги възприе, като непротиворечиви, еднопосочни, взаимосвързани и установяващи фактите по делото, отнасящи се до повдигнатото обвинение на обвиняемия. По отношение на доказателствените източници, събрани в хода на досъдебното производство, съдът прие, че от първостепенно правно значение за разкриване на обективната истина и съставомерността на инкриминираното престъпно деяние се явява експертното заключение на вещото лице по изготвената съдебно-физико химическата експертиза №18/НАР-832, с която е изследвано намереното и иззето от обвиняемия наркотично вещество „амфетамин”.

Амфетаминът е под контрол съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и перкурсорите /ЗКНВП/, тъй като е включен в Списък I -„Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотреба с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични във връзка с чл.3,ал.2 от ЗКНВП.

            От съществено значение за разкриване на обективната истина по делото съдът прие, че се явяват и обясненията на обвиняем Б.А., дадени в хода на досъдебното производство и направено самопризнание пред съда. Пред разследващия орган, макар и да е депозирал твърде кратки по съдържание обяснения, във връзка с повдигнатото му обвинение,обвиняемият на практика е признал изцяло вината си и съпричастността към  инкриминираното деяние. Изложил е безпротиворечиво определени фактически обстоятелства, отнасящи се най-вече за времето и мястото, където е извършена проверката от служителите на МВР и направен обиск, при който е открито изследваното наркотично вещество „амфетамин”. Посочил е също мотивите и подбудите, от които е бил воден при решението си да придобие наркотичното вещество, което според обясненията му е закупил от неизвестно лица, останало с неустеновена в хода на разследването самоличност. Съдът намира, че в обясненията на обвиняемия дадени  в досъдебното производство са логични, вътрешно безпротиворечиви, както и че  липсват съществени противоречия с останалите доказателствени източници по делото, относно релевентни за предмета на спора факти - време и място, където е извършен обиска от служителите на ОД на МВР-Добрич и открито процесното наркотично вещество. В този смисъл, разгледани на плоскостта на останалите събрани по делото гласни и писмени доказателства обясненията на обвиняемия не стоят изолирано,а намират доказателствена опора в тях и кореспондират с тях и се подкрепят. Независимо от това, може да се приеме, че за разкриване на обективната истина и установяване  на действителната фактическа обстановка на престъпното деяние, обясненията на дееца не следва да се разглеждат и ценят изолирано, а в светлината на другите събрани по делото доказателства и доказателствени средства. Съдът кредитира обясненията на дееца, макар и твърде кратки по своето съдържание, като правдиви и обективни.

На следващо място от правно значение за разкриване на обективната истина по делото се явяват показанията на разпитания в хода на досъдебното производство свидетел Т. Г. П.. Показанията на този свидетел, съдът намира за  вътрешно непротиворечиви, еднопосочни и логични, доколкото от тях съдим по безпротиворечив начин за времето и мястото, където е била извършена проверката от служителите на реда и открито наркотичното вещество у обвиняемия А.. Особено съществено обстоятелство в показанията на свидетеля се явява направеното подробно и в детайли описание на общото поведение на дееца както по време на проверката самоличността на дееца, така също и впоследствие, при направения „обиск”, когато у него е открито наркотичното вещество. В показанията си пред разследващия орган свидетелят Петков сочи правдиво и ясно за общото психично състояние на дееца, който е бил притеснен и с треперещи ръце, както и че на зададения му въпрос е отрекъл да държи забравени от закона вещества у себе си. Изложените факти и обстоятелства, напълно съответстват на намеренията на дееца да осуети  възможността да бъде открито държаното от него наркотично вещество. Още повече, че същото е било скрито в бельото му. Съдът прие, че показанията на свидетеля Т. П. допринасят в значителна степен на изясняване на обективната истина и фактическата обстановка на извършеното от дееца. Съобразени с останалите събрани по делото доказателства, показанията на свидетеля формират еднозначен извод за съпричасността на обвиняемия в инкриминираното престъпно деяние, описано в  постановлението на прокурора. От друга страна, в хода съдебното следствие не бяха събрани доказателства, които да компрометират и разколебават описаната от прокурора фактическа обстановка на престъпното деяние, осъществено от обвиняемия Б.С.А..

Воден от изложените правни съображения и мотиви съдът прие, че обвинителната теза се явява доказана по несъмнен и категоричен начин от събраните в хода на съд.следствие гласни и писмени доказателства.  

/От правна страна/:

          При описаната фактическа обстановка, встъпвайки на доказателствената плоскост на събраните по делото доказателства съдът прие, че с волепроявлението си обв.Б.С.А. е осъществил от обективна и субективна страна вменения му във вина престъпен състав на чл.354а, ал.5 във вр. с ал.3, т.1 от НК, като го призна за виновен в това, че:

          На 13.08.2017 година в с.Победа, общ. Добрич,обл.Добрич без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества – амфетамин с нетно тегло 1.56 грама, с активно действащ компонент 12,7 % на стойност 46.80 лв. /четиридесет и шест лева и осемдесет стотинки/ като случаят е маловажен”, по смисъла на чл.93, т.9 от НК - ­престъпление по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.3, т.1 от НК.

          Непосредствен обект на обсъжданото престъпление са обществените отношения, които защитават от посегателство живота и здравето на гражданина.  Изпълнителното деяние на престъплението е осъществено чрез „държане” от дееца, който е упражнявал трайна  фактическа власт върху предмета на престъплението - амфетамин с нетно тегло 1.56 грама, с активно действащ компонент 12,7 % .

            По своята правна природа престъплението по чл.354а., ал.5 във вр. с ал.3, т.1 от НК е от вида на тъй нар.„безрезултатни” или „формални”  престъпления, при които за съставомерността му не се съди от това, дали е настъпил конкретен вредоносен резултат, а дали с волепроявлението си деецът е осъществил всички обективни и субективни признаци на престъпния състав, въздигнати от Закона. За съставомерността на деянието е без значение обстоятелството, дали деецът владее предмета на престъплението за себе си или за трето лице / в този смисъл Решение №462/2011 год. ВКС по н.д.№ 2218/11 год. на ІІІ н.о., Решение по н.д. №100/ 2012 год. на ВКС , ІІІ-то н.о./.В конкретния случай, съдът прие за доказано, че намереното при обиска на дееца наркотично вещество е било предназначено за негова лична употреба. 

От субективна страна деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината - пряк умисъл, по смисъла на чл.11, ал.2, пр.1-во от НК. Съзнавал е общественоопасния характер на деянието, че „държи” у себе си без надлежно разрешение описаното по-горе високорисково наркотично вещество, както и че упражнява трайна фактическа власт над предмета на престъплението, без да има надлежно разрешение за това. Деецът е предвиждал и обществено-опасните последици от неправомерното си  поведение, като е искал тяхното настъпване, а именно – да държи високорисково наркотично вещество /амфетамин/  за себе си,  без да има надлежно издадено разрешение за него.

Причини за извършване на престъпното деяние- ниската правна култура на дееца и проявено незачитане на разпоредбите на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, регламентиращи обществените отношения, свързани с контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите, в съответствие с изискванията на международните договори, по които Република България е страна, както и на регламентите на Европейския съюз.

Правилно и законосъобразно представителят на държавното обвинение е приел, че извършеното от обв.Б.А. престъпление следва да се квалифицира, като „маловажен” по смисъла на чл.93, т.9 НК. Този извод се формира, след като съобразим от една страна на факта, че у дееца е намерено не голямо количество наркотични вещества - амфетамин с общо нетно тегло 1,56 грама, със съдържание на активен компонент амфетамин 12,7%, на стойност 46.80 лв., а от друга страна и обстоятелството, че престъплението е осъществено при наличието единствено на смекчаващи вината обстоятелства - чисто съдебно минало на дееца, добри характеристични данни, признаване на вината и оказано съдействие на разследващите органи в хода на досъдебното производство.

 Съдът намира за необходимо да коментира, че за да приемел конкретен случай за „маловажен”, е необходимо да се изхожда преди всичко от размера на вредните последици, но и от значение също остават и другите смекчаващи обстоятелства   /в тази насока ТР №23/81 на ОСНК/. Ето защо, преценката дали дадено деяние съставлява „маловажен случай” се извършва на основата на фактическите данни по конкретния казус, отнасящи се до начина на извършване на деянието, вида и стойността на предмета му, вредните последици, даните за личността на дееца и всички други обстоятелства, които имат значение за степента на обществена опасност и моралната укоримост на извършеното  / изцяло в тази насока са Решение №19/08 г. на ІІ н.о., Реш. №69/10 год. на ІІ н.о., реш.№ 306/09 г. на ІІІ н.о./.

Обвиняемият Б.С.А. не е осъждан до момента, няма данни за други водени срещу него наказателни производства, както и няма постъпили сигнали до органите на МВР за нарушаване на обществения ред. Съвкупната преценка на изложените обстоятелства свързани с дееца и деянието и моралната му укоримост сочат за по-ниска степен на обществена опасност от обичайните случаи на престъпления от този вид. Воден от изложените съображения, съдът прие, че с волепроявлението си обв.А. е осъществил състава на престъпление по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.3, т.1 от НК, и при наличните предпоставки на чл.78А от НК, следва да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи адм.наказание „глоба” в посочените от законодателя предели.

Предпоставка за приложението на института „Освобождаване от наказателна отговорност” по реда на чл.78А от НК с налагане на административно наказание”, застъпен в глава двадесет и осма от НПК се явяват  чистото съдебно минало на обвиняемия, който до момента не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел от НПК, предвиденото наказание за извършеното от дееца престъпление по 354а, ал.5 във вр. с ал.3, т.1 от НК е „глоба” до хиляда лева, както и това, че от престъплението няма причинени и невъзстановени имуществени вреди. 

При определяне размера на адм.наказание „глоба” съдът прие, че следва да се ръководи от степента на обществена опасност на деянието и дееца, както и наличните смекчаващи вината обстоятелства – направено самопризнание и оказано съдействие на разследващите органи за разкриване на обективната истина, добрите характеристични данни по местоживеене, и имотното състояние на дееца, който няма постоянни трудови доходи. Съдът, след като съобрази ниската стойност на предмета на престъплението, покриващо признаците на „маловажен случай” по смисъла на чл.93,т.9 от НК /общата стойност на наркотичното вещество е  46.80 лв./ както и наличните смекчаващи обстоятелства, при които е осъществено деянието прие, че справедливо и съответно се явява определяне на адм. наказание „глоба” в самия законов минимум – 1000 /хиляда/ лева. Съдът счита, че така определено по размер наказанието „глоба” ще изиграе своя възпитателен и поправителен ефект по отношение на дееца към спазване на законите и добрите нрави и едновременно с това ще се въздейства възпитателно и предупредително, и върху останалите членове от обществото – в каквато насока са тъй нар.”специална” и „генерална” превенция на закона, посочени в разпоредбата на чл.36 от НК.

           С настоящото решение съдът постанови, неизразходваната част от иззетото в хода на разследването по ДП №213/2017 година по описа на Второ РУ на МВР-Добрич наркотично вещество – „амфетамин”, намиращо се на съхранение в ЦМУ – гр.София, след влизане в законна сила на настоящия съдебен акт, съобразно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите да се унищожи от съответните органи.

          По отношение представеното по делото веществено доказателство–1 брой запечатан бял хартиен плик, подпечатан с печата на РУ на МВР – гр.Тервел, съдържащ празни опаковки от наркотични вещества да остане в срока на неговото съхранение, след което да бъде унищожен.

          Воден от изложените правни съображения и мотиви съдът постанови настоящия съдебен акт.

                                                                             

                                                                                            Съдия :