М О Т И В И

 

                по решение   19 /10.01.2019год. по н.а.х.д.№ 1456/2018год.

                по описа на Добрички районен съд

Срещу обвиняемия Т.К.М. с ЕГН ********** е повдигнато обвинение по чл. 227б ал.1 от НК.

Повдигнатото обвинение   се поддържа от представителя на ДРП ,не се представлява в съдебното заседание .

Обвиняемият Т.М.  се явява лично в съдебно заседание , признава вината си касаеща повдигнатото  му обвинение  и пледира  за налагане на глоба в минимален размер.

След като обсъди събраните в хода на съдебното следствие доказателства, съдът намира за безспорно установено от фактическа страна следното: 

Обвиняемия М. е собственик и управител на ЕТ „***********", регистрирана на 11.09.2000 г. със седалище и адрес на управление гр.Б., ул.**** и с предмет на дейност строително-ремонтни дейности.По делото е приложено актуално Удостоверение № 20180619160912/19.06.2018г. от Агенция по вписванията, видно от което едноличен търговец „****" се представлява от обвиняемия Т.М..В ТД на НАП - Варна, офис Добрич е било образувано изпълнително дело №8060000471/2006 г. по принудително събиране на задълженията към държавния бюджет срещу ЕТ „****" за възникнали задължения в размер на 43 889.92 лв., представляващи задължения за данъци и осигуровки по декларации за периода 1.01.2007 г - 31.12.2016 г. През 2016 г. търговецът е приключил годината с финансов резултат печалба от 22 хил. лв., но въпреки това не е погасил задълженията си. Публичен изпълнител при ТД на НАП - Варна, офис Добрич е изпращал покани за доброволно изпълнение, издал е запорни съобщения на основание чл.202 ал.1 от ДОПК и с постановления е наложил обезпечителни мерки на основание чл.200 от ДОПК, във вр. с чл.202 от ДОПК.В хода на изпълнителното производство са наложени запори на моторни превозни средства - лек автомобил „***" с рег.№*** и лек автомобил „****" с рег.№***. Запорът не е могъл да бъде осъществен, тъй като местонахождението на превозните средства е било неизвестно.Проведена е била среща между публичния изпълнител М. Ц.и обвиняемия М., обективирана в Протокол №0471/2006/000004/4.07.2017 г. , на която обвиняемият в качеството му на управляващ и представляващ ЕТ „****", поел ангажимент да плати сумата от 25000 лева., но не погасил задълженията на едноличния търговец към бюджета.От показанията на свидетеля М. В М., представляващ ООД „***" и осъществявал счетоводната дейност на търговеца / приложен договор за счетоводно обслужване от 7.01.2015 г./, както и от приложената по делото документация във връзка с образуваното изпълнително дело, изискана в хода на разследването от органа по приходите, се установява, че на управителя на ЕТ „****" са били известни задълженията и техния размер, но не е изпълнил поетия ангажимент за плащанията към държавния бюджет.Към 8.12.2017 г. натрупаните публични задължения от търговеца са на стойност 46 431,71 лв., от които главницата на публичните задължения е 31 227,16 лв., лихви 15 204,55 лв.Съобразно заключението на вещото лице по назначената съдебно -счетоводна експертиза ЕТ „****", е спряло плащанията си към кредитора - в случая държавата, считано от 7.01.2018г., като причина за това е, че от 2008 г. до 2016 г. финансовите резултати /печалба/ на търговеца са много малки, а рентабилността на приходите е винаги под единица. За дата неплатежоспособността експертизата приема 7.01.2018 г. - 30 дни след изпратената справка на търговеца на 8.12.2017 г. за натрупаните публични задължения л.242-250 от том 1 по ДП/.В този смисъл, според заключението на вещото лице едноличния търговец е изпаднал в състояние на неплатежоспособност по смисъла на чл. 608 ал. 1 от ТЗ, тъй като не е в състояние да изпълни публичноправни задължения към държавата, свързани с търговската му дейност.

Така изложената фактическа обстановка се установява от обясненията на обвиняемият , свидетелските показания, както и от приложените по делото писмени доказателства, приобщени на основание чл.283 от НПК към доказателствения материал по делото.

При гореизложената фактическа обстановка, съдът намира за установено от правна страна следното:

От обективна страна обвиняемият Т.К.М. ***, в качеството си на едноличен търговец „****.", с ЕИК***, със седалище и адрес на управление гр.Б., област . изпаднал в неплатежоспособност и в 30 -дневен срок от спиране на плащанията на 07.01.2018 г. по публични задължения към ТД на НАП - гр.Варна, офис град Добрич по справка за общите публични задължения на търговеца /приложена към Уведомление изх.№С 170008-179-0007484/11.12.2017 г. на ТД на НАП Варна до ОП Добрич в размер на 46431,71лв. с произход данък върху доходите на ФЛ- ДОО, Универсален пенсионен фонд, данък по ЗДДС, здравно осигуряване и др./ не е поискал от Окръжен съд - град Добрич да открие производство по несъстоятелност.

От субективна страна деянието е извършено от обвиняемия при форма на вината  "евентуален умисъл" по смисъла на чл.11, ал.2, предл. 2-во от НК, тъй като обвиняемият е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е доупскал  настъпването им.

По този начин  Т.К.М. с ЕГН********** от обективна и субективна страна са осъществили престъпния състав на   чл.227б ал.1 от НК.

Причината за извършване на престъплението следва да се търси в незачитането на установения в държавата правов ред респективно неспазване на разпоредбите на данъчните закони .

За да определи наказанията на обвиняемият , съдът се съобрази не само с предвиденото в НК наказание, но и степента на обществена опасност на конкретно извършеното от него деяние и данните за личността , и констатира следните обстоятелства от значение за отговорността му:

Обвиняемият Т.К.М. с ЕГН ************ данни и отсъствие на незавършени досъдебни производства спрямо него . 

Изложеното мотивира съда да индивидуализира наказанията, съответно:

Съгласно разпоредбата на чл.78а от НК, обвиняемият следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание. Обвиняемият е с чисто съдебно минало, не е била освобождаван от отговорност по реда на Раздел IV от Глава осма от НК. Деянието не е било свързано с причиняване на съставомерни имуществени вреди.

На осн. чл.78а, ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА Т.К.М. ЕГН ********** от наказателна отговорност като му НАЛАГА административно наказание – „Глоба” в размер на 1000/хиляда/ лева.

ОСЪЖДА Т.К.М. ЕГН ********** да заплати сторените разноски по делото в размер на 300,00 /триста/ лева по сметка на ОД на МВР гр. Добрич, представляващи разходи по досъдебното производство.

      Съдът намира така наложената санкция за ответстваща на обществената опасност на горепосоченото престъпно деяние и в достатъчна степен да въздейства превантивно и възпиращо на подсъдимият и на останалите членове на обществото.

 

                                                                 Председател: