П  Р  О  Т  О  К  О  Л

гр.Добрич, 03.01.2019 г.

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД                                  ПЕТНАДЕСЕТИ СЪСТАВ

на 03.01.2019 г. в публично съдебно заседание в следния състав:

                                                                     Председател: Мариана Момчева

 

секретар: Румяна Иванова

прокурор: Даниела Тепавичарова   

сложи за разглеждане докладвано от Районния съдия

НОХД № 1589 по описа за 2018 г.

на именното повикване в 13:50 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ В.Г.Х. – Редовно уведомен чрез процесуалния си представител, явява се лично, представлява се от адв. Д.Д., редовно упълномощена от досъдебното производство.

ДРП – Редовно уведомена, представлява се от прокурор Даниела Тепавичарова.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Моля да се даде ход на делото.

С оглед становищата на страните и предвид липсата на процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът   пристъпва   към    проверка   самоличността  на  явилия   се:

         В.Г.Х. – роден на *** ***, ***, български гражданин, ***, ***, ***, ***, живущ на адрес:***, ЕГН **********.

Съдът, разяснява на подсъдимия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря и правата му по НПК.

ПОДС. Х.: Разяснени са ми правата.

АДВ. Д.: Не правим възражения срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

Съдът запитва страните за искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие:

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по доказателствата.

АДВ. Д.: Нямаме искания по доказателствата.

Съдът, предвид изявленията на страните и липсата на искания за събиране на доказателства преди даване ход на съдебното дирене

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

и докладва споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 1589/2018 г. по описа на ДРС. 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да разгледате споразумението, което сме постигнали с подсъдимия и неговия защитник.

АДВ. Д.: Представили сме споразумение между страните в настоящото производство за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 780/2018 г. по описа на Първо РУ при ОД на МВР гр. Добрич, което моля да разгледате и одобрите.

С оглед становищата на страните и с оглед така представеното споразумение, съдът приканва подсъдимия В.Г.Х. да отговори на въпросите по чл. 382 ал. 4 от НПК.

ПОДС. Х.: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм делото да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът, на основание чл. 283 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРОЧИТА приложените по досъдебно производство № 780/2018 г. по описа на Първо РУ при ОД на МВР гр. Добрич доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Д.: Нямаме искания по доказателствата.

С оглед становищата на страните, съдът намери делото за попълнено с необходимия доказателствен материал, обяви съдебното дирене за приключено и

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам внесеното от ДРП споразумение за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 780/2018 г. по описа на Първо РУ при ОД на МВР гр. Добрич и моля да одобрите същото като непротиворечащо на закона и морала. Налице са всички процесуални и материалноправни предпоставки за произнасянето Ви с определение по реда на чл. 382 ал. 7 от НПК за одобрение на споразумението.

АДВ. Д.: Постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото не противоречи на закона и морала.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на подсъдимия последна дума.

ПОДС. Х.: Моля да одобрите споразумението.

Съдът на основание чл. 382 ал. 6 от НПК обявява текстовете на споразумението:

Подсъдимият В.Г.Х. – роден на *** ***, ***, български гражданин, ***, ***, ***, ***, живущ на адрес:***, ЕГН **********,

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 08.08.2018 г. около 01:40 часа в град Д., по бул. „***“ в посока център, на около сто метра от „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,01 на хиляда, установена по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 1253/10.08.2018 г. на МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД, поради което и на основание чл. 343б ал. 1 във връзка с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК да му бъде наложено наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от три месеца, което на основание чл. 66 ал. 1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от три години, както и наказание „ГЛОБА” в размер на 200 лева.

На основание чл. 67 ал. 2 от НК възпитателната работа по отношение на подсъдимия В.Г.Х. се възлага на съответния районен инспектор по местоживеене.

На основание чл. 343г във връзка с чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК да му бъде наложено наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от десет месеца, като на основание чл. 59 ал. 4 от НК от така определеното наказание да се приспадне времето, през което подсъдимият В.Х. е бил лишен от правото да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 08.08.2018 г.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК и по силата на споразумението направените разноски по делото в размер на 194,03 лева следва да бъдат заплатени от подсъдимия В.Г.Х. ***.

Вещественото доказателство – лек автомобил ***, иззет като веществено доказателство с протокол за оглед на пътно-транспортно местопроизшествие от 08.08.2018 г. (съхраняван в служебен гараж на ОД на МВР гр. Добрич) да се върне на правоимащия – В.Г.Х..

 

                            П О Д П И С И :

 

 

         ПРОКУРОР – ДАНИЕЛА ТЕПАВИЧАРОВА:

 

 

 

         ЗАЩИТНИК – АДВ. Д.Д.:

 

 

 

         ПОДСЪДИМ – В.Г.Х.:

Съдът, след полагане подписите на страните, се оттегли на тайно съвещание и установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против подсъдимия – прекратено.

         С оглед изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК, съдът

 

 

В   И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

О П Р Е Д Е Л И №

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП гр. Добрич, от една страна, и подсъдимия по НОХД № 1589/2018 г. по описа на РС гр. Добрич, лично и представляван от защитника си адв. Д.Д., по силата на което,

Подсъдимият В.Г.Х. С ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че:

На 08.08.2018 г. около 01:40 часа в град Д., по бул. „***“ в посока център, на около сто метра от „***“ е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил ***, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,01 на хиляда, установена по надлежния ред с Протокол за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта № 1253/10.08.2018 г. на МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД, поради което и на основание чл. 343б ал. 1 във връзка с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК му НАЛАГА наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от три месеца и наказание „ГЛОБА” в размер на 200 лева.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” с изпитателен срок от три години.

На основание чл. 67 ал. 2 от НК възпитателната работа по отношение на подсъдимия В.Г.Х. се възлага на съответния районен инспектор по местоживеене.

На основание чл. 343г във връзка с чл. 37 ал. 1 т. 7 от НК му НАЛАГА наказание “Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от десет месеца.

На основание чл. 59 ал. 4 от НК ПРИСПАДА времето, през което подсъдимият В.Х. е бил лишен от правото да управлява моторно превозно средство по административен ред, считано от 08.08.2018 г.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК и по силата на споразумението направените разноски по делото в размер на 194,03 лева следва да бъдат заплатени от подсъдимия В.Г.Х. ***.

Вещественото доказателство – лек автомобил ***, иззет като веществено доказателство с протокол за оглед на пътно-транспортно местопроизшествие от 08.08.2018 г. (съхраняван в служебен гараж на ОД на МВР гр. Добрич) ДА СЕ ВЪРНЕ на В.Г.Х., ЕГН **********, с оглед представен в съдебно заседание Талон  част ІІ.

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24 ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 1589/2018 г. по описа на ДРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 14:00 часа.

         ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 03.01.2019 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЕКРЕТАР: