П Р О Т О К О Л

гр. Добрич, 29.01.2019 г.

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД                                                 ТРЕТИ  СЪСТАВ

На двадесет и девети януари две хиляди и деветнадесета година

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                                                                       Председател: ГАЛЯ МИТЕВА

                                                                       Съдебни заседатели:

Секретар: Стоянка Петрова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладвано от районен съдия Митева АНД № 1574 по описа за 2018 г.

На именното повикване в 09,45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: С.А.Р. - редовно призован за днешно съдебно заседание, не се явява, представлява се от адв. Георги Спасов, редовно упълномощен с жалбата.

ВЪЗЗИВАЕМАТА СТРАНА: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - ГРАД ДОБРИЧ – редовно призовани за днешно съдебно заседание, представляват се от юрисконсулт Лиляна Петрова Цонева.

АКТОСЪСТАВИТЕЛ: В.Х.К. - редовно призован, явява се.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

АДВ. СПАСОВ: Да се даде ход на делото.

ЮРК. ЦОНЕВА: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът пристъпва към проверка самоличността на явилия се свидетел:

АКТОСЪСТАВИТЕЛЯТ: В.Х.К. – **************.

Съдът освобождава актосъставителя от залата д разпита му.

Запитва страните за искания по доказателствата.

АДВ. СПАСОВ: Поддържам изцяло жалбата на посочените в нея основания. Искам да взема отношение по повод разпита на актосъставителя в качеството на свидетел по делото. Доколкото в акта и Наказателното постановление не са посочени никакви обстоятелства, които обвързват С.Р. с нарушението, защото от акта и Наказателното постановление следва да стане ясно какво е виновното поведение на С.Р. и ако сега бъде разпитан свидетелят и той посочи такива обстоятелства, те ще бъдат едно допълване към акта, което е недопустимо. Считам, че няма смисъл да бъде разпитван свидетеля.

ЮРК. ЦОНЕВА: Считам, че това е по съществото на спора и би следвало съдът да си събере необходимите доказателства.

Съдът по направеното искане, го намира за неоснователно, тъй като счита, че следва в настоящото производство да бъде проведен разпит на актосъставителя както за обстоятелствата относно описаното в АУАН нарушение, така и за процедурата около съставянето на този акт. Доколкото актът е издаден срещу С.А.Р. от актосъставителя В.Х.К. в качеството на старши инспектор в ТП на НОИ – Добрич, съдът намира, че следва да извърши разпит на лицето.

Съдът запитва за други искания по доказателствата.

ЮРК. ЦОНЕВА: В днешно съдебно заседание представям доказателства - декларация за трудова злополука, която е подадена от наследниците на *** г.; Декларация от *** г. на осигурителя. Осигурителят все пак е провел разследване на злополуката на *** г. представи протокол № 1/22.10.2018 г. за трудова злополука; заповедта на осигурителя № 1/16.10.18 г. да се извърши разследване на злополуката.

АДВ. СПАСОВ: Противопоставям се да бъдат приети тези доказателства, защото вече е представена административната преписка и те не са част от нея, същите не са описани в АУАН и с тях се доказват обстоятелства, които не са предмет на настоящото дело, защото предмета се определя от описаното в АУАН и Наказателното постановление. Това са нови твърдения, или нови доказателства, които не са част от административната преписка и не са взети предвид при представянето на акта.

Съдът, като се запозна с представените писмени документи, намира същите за относими към предмета на делото и ги ПРИЛАГА по делото.

За попълване на делото с необходимия доказателствен материал, съдът пристъпва към разпит на актосъставителя В.К., на когото разяснява отговорността по чл. 290 от НК.

АКТОСЪСТАВИТЕЛЯТ: Обещавам да говоря истината.

Актът е написан въз основа на проверка на трудова злополука, която е станала на *** г. по повод на декларация на трудова злополука, подадена от наследниците на починало лице. Починалото лице е Г*О*О*. Акта е съставен въз основа на това, че работодателят в законоустановеният срок, който е 3 дни, следва да подаде такава декларация, като извърши вътрешно разследване на трудовата злополука. Такава декларация от работодателя не е подадена и такъв протокол за разследвана злополука в този срок няма установено и подадена пред ТП на НОИ – Добрич. Въз основа на това е написан този акт, в качество на упълномощено лице на С.А.Р..

АДВ. СПАСОВ: Не разбрах защо съставихте акта на С.Р.?

АКТОСЪСТАВИТЕЛЯТ: В качеството на упълномощено лице да представлява дружеството, с представено генерално пълномощно, което е приложено към документите.

АДВ. СПАСОВ: Какви бяха правата по това пълномощно?

АКТОСЪСТАВИТЕЛЯТ: Не се сещам конкретно.

АДВ. СПАСОВ: Според Вас тя трябвало ли е да подаде декларация?

АКТОСЪСТАВИТЕЛЯТ: В качеството си на упълномощено лице на „*** ЕООД с ЕИК ***е следвало да организира разследване на трудовата злополука, която е била на 24.7.2018 г.

АДВ. СПАСОВ: Считате, че С.Р. е следвало да направи разследването, така ли да разбирам?

АКТОСЪСТАВИТЕЛЯТ: Според мен, да. При положение, че управителят е дал обяснение, мисля, че в този период е бил в чужбина.

АДВ. СПАСОВ: Какво е било нарушението на С.Р.?

АКТОСЪСТАВИТЕЛЯТ: Всичко, което съм счел за необходимо, съм го записал.

АДВ. СПАСОВ: Имаше ли свидетели при съставянето на акта?

АКТОСЪСТАВИТЕЛЯТ: Не. Акта беше съставен в гр. Д* ул. „**** в присъствието на С.Р..

ВЪПРОС НА СЪДА: Къде установихте нарушението?

АКТОСЪСТАВИТЕЛЯТ: Нарушението е установено на база на документ, който е подаден до ТП на НОИ. Самата декларация на трудовата злополука не е подадена от работодателя, а от наследниците на починалото лице.

ВЪПРОС НА СЪДА: Вие изискахте ли от дружеството работодател такава справка, дали е извършена проверка? Къде е станала трудовата злополука?

АКТОСЪСТАВИТЕЛЯТ: Трудовата злополука е станала в село З*, ул. *** Това е адреса на злополуката. Това е община Тервел.

ВЪПРОС НА СЪДА: Вие ходихте ли в село З*?

АКТОСЪСТАВИТЕЛЯТ: Нашето разследване е съвместно с Инспекцията по труда. На разследването е ходила Инспекцията по труда. В случая представител е К*А*А* – ст. инспектор в Дирекция „Инспекция по труда“.

ВЪПРОС НА СЪДА: Къде е трябвало да бъде проведено разследването на трудовата злополука?

АКТОСЪСТАВИТЕЛЯТ: На административния адрес в с. З*, общ. ****. По принцип работодателят следва са има система за уведомление. Ако се случи нещо, да може в тридневен срок да реагира в рамките на 3 дни да разследва злополуката и даде причини и обстоятелства. Относително е самото място къде трябва да бъде проведено това разследване. Разследването е на база на документи.

АДВ. СПАСОВ: Коя е датата на извършеното нарушение?

АКТОСЪСТАВИТЕЛЯТ: * г.

АДВ. СПАСОВ: Виждам, че това е датата на връчване на акта. Защо избрахте тази дата?

АКТОСЪСТАВИТЕЛЯТ: Самата дата е предполагаема, относителна. Датата на нарушението е една, а датата на съставяне на акта е друга. На * г. аз установявам, че това лице, в качеството си на упълномощено лице е допуснало нарушението, но самата дата не е посочена. Датата е в рамките на 3-дневния срок по норматив, в който следва да се подаде декларация от работодателя, а такава не е подадена. Той не е организирал разследване при трудовата злополука.

Злополуката е станала на *** г. Три работни дни е срока, в който работодателя следва да представи такава декларация с уточнени обстоятелства.

АДВ. СПАСОВ: Нямам други въпроси към актосъставителя.

ЮРК. ЦОНЕВА: Нямам въпроси към актосъставителя.

Съдът освобождава актосъставителя от съдебната зала със съгласието на страните.

Съдът констатира следното: Съдебното производство по АНД № 574/2018 г. по описа на Районен съд – Д* е образувано въз основа на жалба от С.А.Р. с ЕГН ********** срещу НП № *** г., издадено от Ръководител на ТП, с което за евентуално извършено административно нарушение по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки на жалбоподателя е наложена „Глоба“ в размер на 100 лева.

Местната подсъдност на производството по обжалване на наказателно постановление е определена в разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от ЗАНН, според която същото може да бъде обжалвано пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението.

Видно от събраните в хода на производството гласни доказателства, вмененното нарушение е евентуално извършено на територията на с. З*, общ. Т*.

Това обстоятелство налага извода, че компетентен да се произнесе е съдът, в чийто район е извършено нарушението, в случая районен съд – гр. Тервел, поради което съдебното производство по АНД № 1574/2018 г. по описа на ДРС следва да бъде прекратено, а делото изпратено на РС – гр. Тервел.

Предвид изложеното съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНД № 1574/202018 г. по описа на ДРС.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд – гр. Тервел по компетентност.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

            ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 10,05 часа.

          ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 29.01.2019 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                       СЕКРЕТАР: