О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

гр. Добрич, 04.01.2019 г.

 

 

Добричкият районен съд, наказателна колегия, шестнадесети съдебен състав, в закрито съдебно заседание на четвърти януари две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                                

                                                              Председател: Данчо Димитров

 

разгледа материалите по а.н.д. № 1508/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич, като намира, че не са налице условията за разглеждане на делото от Добричкия районен съд, предвид следното:

Съдебното производство по а.н.д. № 1508/2018 г. по описа на Районен съд – Добрич е образувано въз основа на жалба от Г.С.Н., ЕГН **********, адрес ***, тел. 0*, имейл: *, срещу наказателно постановление № 18-0851-000971 от 23.05.2018 г., издадено от началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – гр. Добрич.

Местната подсъдност на производството по обжалване на наказателно постановление е определена в разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от ЗАНН, според която същото може да бъде обжалвано пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението.

Видно от обстоятелствената част на обжалваното наказателно постановление, на Г.С.Н. са наложени административни наказания глоба в размер на 2000 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за 24 месеца за нарушение по чл. 174, ал. 3 от ЗДвП, извършено „в община Балчик, на път Общински № РVN1147 – от КК „Албена” към вилна зона „Фиш Фиш”, на около 1 км. след кръстовище с кръгово движение на изхода от КК Албена, в посока Балчик” /цитат/, което място на извършване на нарушението се намира в съдебния район на Районен съд – Балчик.

Това обстоятелство налага извода, че компетентен да се произнесе е съда, в чийто район е извършено нарушението, в случая Районен съд – Балчик, поради което съдебното производство по а.н.д. № 1508/2018 г. по описа на Добричкия районен съд следва да бъде прекратено, а делото – изпратено на Районен съд – Балчик.

Предвид изложеното и на основание чл. 84 от ЗАНН във вр. с чл. 249, ал. 1 във вр. с чл. 248, ал. 1, т. 1 във вр. с чл. 42, ал. 2 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по а.н.д. № 1508/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд – Балчик по компетентност.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

ДА СЕ УВЕДОМЯТ страните: Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Добрич и Г.С.Н., адрес ***, тел. 0*, имейл: *.

 

 

          Председател:                                

                              /Данчо  Димитров/