Р Е Ш Е Н И Е

........

гр.Добрич 10.01.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Добричкият районен съд,  наказателна колегия, осми състав на десети януари  две хиляди и деветнадесета година в публично съдебно заседание в състав:

Председател: Веселин С. Монов,

при участието на прокурор Даниел Илиев и съдебен секретар Мария Атанасова,

като разгледа докладваното от районен съдия Веселин С. Монов

А.Н.Д. №1546 по описа на ДРС за 2018 година

на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК във вр. с чл.78а от НК,

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

           ПРИЗНАВА обв.Б.С.А. - роден на *** ***, ***, с ЕГН:********** за ВИНОВЕН в това, че:

          На 13.08.2017 година в *** без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества - амфетамин с нетно тегло 1.56 грама, с активно действащ компонент 12,7 % на стойност 46.80 лв. /четиридесет и шест лева и осемдесет стотинки/ като случаят е маловажен”, по смисъла на чл.93, т.9 от НК - ­престъпление по чл.354а, ал.5 във вр. с ал.3, т.1 от НК.

         На основание чл.78А от НК ОСВОБОЖДАВА обв.Б.С.А. от наказателна отговорност като му налага административно наказание - "глоба" в размер на 1000 /хиляда/ лева.

           ОСЪЖДА обв.Б.С.А. с гореснета самоличност да заплати сторените в хода на досъдебното производство разноски в размер на 96,45 лв. /деветдесет и шест лева и четиридесет и пет стотинки/ по сметка на ОД на МВР - гр.Добрич.

          Представеното по делото веществено доказателство–1 брой запечатан бял хартиен плик, подпечатан с печата на РУ на МВР – гр.Тервел, съдържащ опаковки от наркотични вещества да остане в срока на неговото съхранение, след което да бъде унищожен.

            Неизразходваната част от иззетото в хода на разследването по ДП №213/2017 година по описа на Второ РУ на МВР-Добрич наркотично вещество – амфетамин, намиращо се на съхранение в ЦМУ –София, след влизане в законна сила на настоящия съдебен акт, съобразно Закона за контрол върху наркотичните вещаства и прекурсорите да се унищожи от съответните органи.   

           Решението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд-Добрич в 15 - дневен срок от съобщаването му на страните.  

               

                                                                                                                СЪДИЯ: