Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№………….

 

гр.Добрич 15.01.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Добрички районен съд, наказателна колегия, осемнадесети състав

в публично съдебно заседание на 09.01.2019г, в състав:

Съдия: Веселин Иванов Николов,

при  участието  на  съдебен  секретар  :Стела Димова ,

 разгледа  н.а.х.д.№  1522 по описа на ДРС за 2018г.

 

Производството е образувано по жалба на К.П.Ч. с ЕГН ********** срещу  Фиш Серия Н № 0179195  от 13.11.2018  год. на ОД на МВР гр. Добрич  .

С атакуваното наказателно постановление на жалбоподателя за нарушение на чл. 145 ал.2 от ЗДвП и на основание чл. 177 ал.6 предл.2 е наложено административно наказание    глоба в размер на 200 /двеста/лева.

 По същество жалбоподателят оспорва издадения фиш ,като незаконосъобразен и необоснован.Редовно уведомен е и се явява лично в съдебно заседание .

Въззиваемата страна  не се представлява  .

Независимо от основанията, посочени от въззивника, съдът подложи на цялостна преценка атакуваното наказателно постановление, при което констатира следното:

На 13.11.2018 година на жалбоподателя при извършена проверка в Сектор ПП към ОД на МВР гр. Добрич при сключен договор за покупко-продажба на лек автомобил **** товарен автомобил с регистрационен номер *** на 07.03.2018 година  е с просрочен едномесечния срок за регистрация на автомобила ,а именно до 23.10.2018 година . В последствие бил издаден   Ф Серия Н № 0175195от 13.11.2018 година.

        Описаната фактическа обстановка се установява от разпитите на свидетеля К.Г.К. и от приобщените по делото писмени доказателства.

Наведените в жалбата  основания за отмяна на атакуваното НП кореспондират с установената в настоящото производство фактическа обстановка както следва:

Действително  запознавайки се със разпоредбата чл.177 ал.6 предл. 2 от ЗДвП -„Лице, което не изпълни задължение по чл. 144, ал. 3 или по чл. 145, ал. 2, се налага глоба или имуществена санкция в размер 200 лв.” е видно ,че не е ангажирана правилно административнонаказателната отговорност. Видно от представения договор за покупко-продажба от 07.03.2018 година между „****”АД като продавач и „Ч.” ЕООД с управител Т. Ч. и чрез пълномощник К.Ч. , като купувач е следвало да бъде ангажирана административнонаказателната отговорност на „Ч.” ЕООД , като му бъде наложена имуществена санкция предвидена в чл. 177 ал.6 предл.2 от ЗДвП.Жалбоподателя е само пълномощник на упоменатата фирма и не може да му бъде търсена административна отговорност на визираното административно нарушение.

Отделно е допусната техническа грешка в атакувания Фиш , а именно изписването на  разпоредбата на чл.177 ал.5 от ЗДвП „Когато нарушението по ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 2 е извършено повторно, наказанието е глоба от 300 до 1500 лв., а за повторно нарушение по ал. 3 и 4 наказанието е глоба от 1000 до 5000 лв.”Видно е се каза е за техническа грешка, но макар и такава същата пречи на защитата на жалбоподателя като не му де дава възможност за разбере основанието на наложеното му  административно наказание  в настоящото производство .Явно е ,че се касае за разпоредбата на чл.177 ал.6 пред.2 от ЗДвП.

Предвид горното , обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено   .

Воден от изложените фактически констатации и правни изводи, на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

              ОТМЕНЯМ  Фиш Серия Н № 0179195 от 13.11.2018  год. на ОД на МВР гр. Добрич , с което на К.П.Ч. с ЕГН ********** за нарушение на чл. 145 ал.2 от ЗДвП и на основание чл. 177 ал.6 предл.2 е наложено административно наказание    глоба в размер на 200 /двеста/лева.

Решението подлежи на  обжалване пред Административен съд гр. Добрич в 14 дневен срок от уведомяване на страните  по реда на АПК.

 

                                                                    Районен съдия:                       .