Р Е Ш Е Н И Е

     ,

 

гр. Добрич, 04.01.2019г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Добричкият районен съд, пети съдебен състав, наказателна колегия, в публично съдебно заседание на четвърти януари две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                                                                    Председател : Минка Кирчева

 

с участието на секретаря Парашкева Христова, в присъствието на прокурора Д. Илиев разгледа докладваното от Съдия Кирчева н.а.х.д. № 1516 по описа на Добричкия районен съд за 2018г. и въз основа на събраните по делото доказателства и закона

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА обвиняемия И.Т.Г. – роден на ***г***, ..........***, ЕГН: ********** за  ВИНОВЕН  в това, че на 06.12.2017г., на околовръстен път ..............при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Алфа", модел „Ромео", с peг. № OB 8898 BH, нарушил правилата за движение по пътищата регламентирани в Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата, а именно:

-чл. 42, ал. 1, т. 2 от ЗДвП „Водач, който ще предприеме изпреварване, е длъжен: след като е подал сигнал, да се убеди, че има видимост, свободен път на разстояние, достатъчно за изпреварване, и че може да заеме място в пътната лента пред изпреварваното пътно превозно средство, без да го принуждава да намалява скоростта или да изменя посоката на движение“.,

-чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗДвП „ Водач, който изпреварва е длъжен: Когато при изпреварването навлиза в пътна лента, предназначена за насрещното движение, да не създава опасност или пречки за превозните средства, движещи се по нея“,

-чл. 43, т. 4 от ЗДвП „Изпреварването на моторни превозни средства, с изключение на мотопеди и мотоциклети без кош, е забранено: при използване на пътна лента за насрещно движение, когато изпреварващият не може да се върне безпрепятствено в напуснатата пътна лента“,

-чл. 90 от ППЗДвП „Освен в случаите на изрична забрана изпреварването на автомобили и мотоциклети с кош е забранено: при ограничена или намалена видимост“ и по непредпазливост причинил на Д.С.Г. средната телесна повреда, изразяваща се в счупване на гръдната кост, което е довело до трайно затруднение движението на снагата за период от около един месец и счупване на дясна тазобедрена става, което е довело до трайно затруднение движението на долен десен крайник за период от около 5-6 месеца- престъпление по чл. чл. 343, ал. 1, буква „б“, във вр. чл. 342, ал. 1 от НК, като го ОПРАВДАВА за това да е нарушил правилото на чл. 20, ал. 2, изречение първо от ЗДвП – „ Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие“.

На основание чл.78а ал.1 от НК ОСВОБОЖДАВА обвиняемия И.Т.Г. от наказателна отговорност, като му НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 1000 / хиляда /лв.

На основание чл. 78а, ал. 4 във вр. с чл. 343г във вр. с чл. 343, ал. 1, б. „ б „ във вр. с чл. 342, ал. 1 от НК НАЛАГА на обвиняемия И.Т.Г. и административно наказание „ лишаване от право да управлява МПС „ за срок от шест месеца.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА обвиняемия И.Т.Г. да заплати сторените по делото разноски в размер на 1541,71лв. по сметка на ОДМВР гр. Добрич.

Решението подлежи на обжалване и протест в 15 - дневен срок от днес пред Добричкия окръжен съд.

                            

 

Председател: