Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№………….

гр.Добрич 18.01.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Добрички районен съд, наказателна колегия, осемнадесети състав

в публично съдебно заседание на 09.01.2019г, в състав:

Съдия: Веселин Иванов Николов,

при  участието  на  съдебен  секретар  :Стела Димова ,

 разгледа  н.а.х.д.№  1502 по описа на ДРС за 2018г.

 

Производството е образувано по жалба на „***” ЕООД с представляващ В. Х. В.  срещу наказателно постановление № 28-0000165 от 12.06.2018 год. на Началника на  ОО „АА” гр. Добрич.

С атакуваното наказателно постановление на жалбоподателя за нарушение на чл. 7а ал.2 предл.3 от ЗАв.Пр. и на основание чл.96г ал.1 предл. 2  от ЗАв.Пр.  е наложено административно наказание имуществена санкция  в размер на 3000/три хиляди / лева .

По същество жалбоподателят оспорва НП като незаконосъобразно и необосновано.Редовно уведомен  не  се явява  лично в съдебно заседание ,а се   представлява от адвокат И. К. С. от АК Варна .

Въззиваемата страна  не  се представлява  .

Независимо от основанията, посочени от въззивника, съдът подложи на цялостна преценка атакуваното наказателно постановление, при което констатира следното:

На 16.05.2018 година около 10:30 ч. сградата на ОО "АА" гр. Добрич при извършване комплексна проверка относно транспортната дейност на превозвача "***" ЕООД притежаващ Лиценз за превоз на товари на територията на Република България с № 08990, служители на ОО”АА” гр.Добрич констатирали следното нарушение: 1.Жалбоподателя-фирмата превозвач, в качеството си на юридическо лице е допуснала на 21.02.2018 г. да се извърши обществен превоз на товари от водача В. В. с ЕГН ********** без да притежава валидно удостоверение за психологическа годност.На база така описаната фактическа обстановка бил съставен  АУАН  А-2017 № 246984 от 16.05.2018 година и в  последствие било издадено   НП № 28-0000165 от 12.06.2018 година.

           Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на актосъставителя- П.Х.Й. и св.Я.С. П., както и от приобщените по делото писмени доказателства.

 В административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните и материалните  правила .

Наведените в депозираната до РС Добрич жалба основания за  отмяна на атакуваното НП не кореспондират с установената в настоящото производство фактическа обстановка както следва:

Настоящият състав не споделя  възражението на жалбоподателя касаещо нарушение на разпоредбата на чл. 40 ал.1 от ЗААН.Допуснато нарушение не е от типа на абсолютните водещи до отмяна на атакувания в настоящото производство АУАН респективно наказателно постановление.Отделно какъвто е настоящият случай ,когато актът е съставен при условията на чл. 40 ал.4 от ЗААН тоест когато нарушението е установено въз основата на официални документи се съставя в отсъствие на свидетели.

В депозираната жалба ,жалбоподателя признава извършеното нарушение и пледира ,че се касае за  такова с изключително ниска обществена опасности пледира за приложението на чл.28 от ЗААН.Не се констатира и наличие на предпоставки за приложението на чл. 28 от ЗАНН предвид обстоятелството ,че посредством  липса на валидно Удостоверение за психологическа годност по реда на ЗАв.Пр. се явява особено  опасно за управление на автомобилни товари на територията на  Р България  от страна на жалбоподателя. Съгласно чл.1 ал.З от Наредба № 36 на МТИТС "Психологическото изследване на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и на водачите на МПС има за цел да установи психологическата им годност да управляват МПС без опасност от допускане на пътнотранспортни произшествия" което още веднъж потвърждава казаното по горе и реалната опасност от настъпване на ПТП .

Настоящият състав не  е съгласен с възражението на жалбоподателя за приложението на чл.5 прагараф 4 от Договора за ЕС ,а именно че определянето и налагане на санкция, трябва да се спазва този принцип и в случаите когато националното право регламентира санкции и наказания на лицата по-високи, неотговарящи на тези противоречиви закони. Принципът на пропорционалност е част от общите принципи на общностното право, които държавите членки следва да спазват. Съгласно принципа на пропорционалност една мярка не може да надхвърля границите на подходящото и необходимото за постигане на преследваните цели и в случаите, когато съществува избор между няколко подходящи мерки трябва да се прибегне до мярката, която създава най-малко ограничение, а породените от нея неудобства не трябва да са несъзразмерни на тези цели.Видно от събраните в настоящото производство доказателства е , че с касае за административно нарушение с много висока степен на обществена опасност довеждащи  до евентуални силно  негативни последици в следствие на управление автомобилни  товари  без жалбоподателя  да притежава валидно удостоверение за психологическа годност.Именно поради тази причина българския законодател е наложил такава завишена санкция с цел да стимулира своевременно да се  преминава преглед за психологическа годност и да се снабдяват с изискващото се удостоверение.

Наложеното административно наказание от вида имуществена санкция  в размер на 3000/ три хиляди /лева е в строго определения от  законодателя размер и се явява само по себе си справедливо и ответстващо на целите на административното наказване предвидени в чл. 12 от ЗАНН.

Предвид горното , обжалваното наказателно постановление следва да бъде потвърдено .

Воден от изложените фактически констатации и правни изводи, на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р  Е  Ш  И :

 

        ПОТВЪРЖДАВА   НП № 28-0000165 от 12.06.2018  година на Началника на  ОО ”АА” гр. Добрич , с което на „****” ЕООД с представляващ В. Х. В. за нарушение на чл. 7а ал.2 предл.3 от ЗАв.Пр. и на основание чл.96г ал.1 предл. 2  от ЗАв.Пр.  е наложено административно наказание имуществена санкция  в размер на 3000/три хиляди / лева .

Решението подлежи на  обжалване пред Административен съд гр. Добрич в 14 дневен срок от уведомяване на страните  по реда на АПК.

Районен съдия:                       .