Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№………….

 

гр.Добрич 17.01.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Добрички районен съд, наказателна колегия, осемнадесети състав

в публично съдебно заседание на 09.01.2019г, в състав:

Съдия: Веселин Иванов Николов,

при  участието  на  съдебен  секретар  :Стела Димова ,

 разгледа  н.а.х.д.№  1450 по описа на ДРС за 2018г.

Производството е образувано по жалба от „***” ООД с управител С.Г.С. срещу наказателно постановление № 36 от 08.08.2017 год. на Директора на ОДБХ гр. Добрич.

С атакуваното наказателно постановление на жалбоподателя за нарушение на чл.13 ал.4 от Наредба №1 от 26.01.2016 година за хигиената на храните и на основание чл.48 ал.2 от ЗХ е наложено административно наказание   имуществена санкция в размер на 1000/ хиляда /  лева.

 По същество жалбоподателят оспорва НП като незаконосъобразно и необосновано.Редовно уведомен не се явява лично в съдебно заседание и не се представлява  .

Въззиваемата страна   се представлява  от  юрисконсулт Д.М. оспорва депозираната жалба и изразява становище за правилност и законосъобразност на атакуваното наказателно постановление.

Независимо от основанията, посочени от въззивника, съдът подложи на цялостна преценка атакуваното наказателно постановление, при което констатира следното:

На 12.07.2017 г. при извършена проверка, в заведение за обществено хранене -щанда за палачинки и сладолед от автомат, находящ се в с.К., ул ."….., е констатирано, че жалбоподателя-търговецът на храни „" ООД, ЕИК:….. не е осигурил работно облекло на персонала, т.като при извършената проверка е установено, че служителят приготвящ палачинките не е с работно облекло, същият отстранява отпадъци и подготвя суровината за палачинки, без да ползва защитни ръкавици и без да си измива ръцете и да ги дезинфекцира.На база така описаната фактическа обстановка бил съставен  АУАН № 08016-01 от 18.07.2017 год. и в последствие било издадено НП №36 от 08.08.2017  година.

        Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на актосъставителя- Р.Б.П. и св. К.Г.К. и Н.Г.И. , както и от приобщените по делото писмени доказателства- доклад от извършена инспекция в обект за производство и търговия с храни от 12.07.2017 г.; Чек лист за инспекция на обект за обществено хранене от 12.07.2017 г.; Заповед № РД 11-279/13.07.2017 г. за спиране експлоатацията на обект.

В административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални и материални нарушения.

 АУАН /акт за установяване на административно нарушение/ е съставен от компетентното длъжностно лице, в присъствие на двама свидетели и съдържа необходимите реквизити по чл. 42 от ЗАНН. В наказателното постановление са посочени и доказателствата, които го потвърждават. Следва да се посочи, че в оперативната самостоятелност на наказващият орган е да прецени достатъчни ли са събраните доказателства, за да бъде ангажирана наказателната отговорност на определено лице, явяващо се субект на нарушението, поради което не могат да бъдат споделени и доводите на жалбоподателя за неизпълнение от наказващия орган на задълженията му по чл. 52, ал. 4 от ЗАНН.

Настоящият състав не е съгласен с изложените възражения от жалбоподателя в депозираната жалба и в съдебно заседание  като следва:

При извършена 12.07.2017 г., в заведение за обществено хранене - щанд за палачинки и сладолед от автомат, находящ се в с.К., ул."*****" №21, общ.Б., обл.Д., е констатирано, че търговецът на храни- жалбоподателя в настоящото производство- „***" ООД, ЕИК:**** не е осигурил работно облекло на персонала, като при извършената проверка е установено, че служителят приготвящ палачинките не е с работно облекло и същият отстранява отпадъци и подготвя суровината за палачинки, без да ползва защитни ръкавици и без да си измива ръцете и да ги дезинфекцира. Към датата на проверката обекта е бил без водоподаване, без да е осигурена течаща топла и студена вода.Системата за управление безопасността на храните /СУБХ/ изисква бизнес операторът да спазва хигиенните изисквания при производството и търговията с храни, поради което са предприети съответните мерки от страна на контролните органи -издадена и връчена Заповед № РД 11-279/13.07.2017 г. за спиране експлоатацията на обект.Действително съобразно разпоредбата на §1, т.61 от ДР на Закона за храните, легалната дефиниция за "Търговец на храни" е всяко физическо или юридическо лице, което се занимава с търговия с храни по смисъла на т. 60, а съгласно §1, т.60 легалната дефиниция за „Търговия" е процес на внос, износ, съхранение, транспорт, продажба и представяне за продажба на храни, предлагане на храни в места за обществено хранене, както и предоставяне на потребителите на безплатни мостри от храни.Ето защо настоящият състав счита, че правилно е ангажирана административно наказателна отговорност на „****" ООД.Актът за установяване на административното нарушение е съставен в присъствието на нарушителя, което е удостоверено с подписа му. АУАН №08016-01/18.07.2017 г. е предявен надлежно на управителя и представляващ дружеството „*****" ООД, ЕИК:*** - С.Г.С., ЕГН**********, за което е налице разписка по делото, като в АУАН №08016-01/18.07.2017 г. същият собственоръчно е написал възражения „Нямам възражения" и се е подписал.Нарушителят „****" ООД, ЕИК:**** не се е възползвал от законното си право да депозира писмени възражения в законоустановения 3-дневен срок.Наказателното постановление също е издадено при спазване императивните разпоредби на чл. 57 от ЗАНН.

Правилно  административно наказващия орган е приел, че не може да приложи нормата на чл.28 от Закона за административните нарушения и наказания за маловажен случай и нарушителят, не следва да бъде предупреден устно или писмено, че при повторност ще му бъде наложено административно наказание, и не следва да се освободи от административно наказателна отговорност, тъй като административно наказващия орган е взел предвид императивния характер на нарушената норма и високата степен на обществена опасност, с оглед на това, че нарушението е извършено в обект за обществено хранене, както и лошата хигиена в обекта, като към датата на проверката обекта е бил без водоподаване, без да е осигурена течаща топла и студена вода и се създава предпоставки за поставяне в риск здравето на неограничен кръг от лица, което от своя страна увеличава обществената опасност на нарушението.Не е необходимо да са налице или не вредни последици, за да е налице или не нарушение.

По отношение на наложеното наказание: Наложеното административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1000/хиляда/  лева  съдът приема ,че размера на наложената санкцията е  към минималния  размер и се явява справедлива и би реализирала целите на административното наказване предвидени в разпоредбата на чл. 12 от ЗАНН.

Предвид горното , обжалваното наказателно постановление следва да бъде потвърдено   .

Воден от изложените фактически констатации и правни изводи, на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

Р  Е  Ш  И :

 

              ПОТВЪРЖДАВА  НП № 36 от 08.08.2017 год. на  Директора ОДБХ гр. Добрич, с което на „*****” ООД с управител С.Г.С. за нарушение на  чл.13 ал.4 от Наредба №1 от 26.01.2016 година за хигиената на храните и на основание чл.48 ал.2 от ЗХ е наложено административно наказание   имуществена санкция в размер на 1000/ хиляда /  лева.

Решението подлежи на  обжалване пред Административен съд гр. Добрич в 14 дневен срок от уведомяване на страните  по реда на АПК.

 

Районен съдия:                       .