Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№………….

гр.Добрич, 16.01.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Добрички районен съд, наказателна колегия, осемнадесети състав

в публично съдебно заседание на 09.01.2019г, в състав:

Съдия: Веселин Иванов Николов,

при  участието  на  съдебен  секретар  : Стела Димова   ,

 разгледа  н.а.х.д.№ 1365 по описа на ДРС за 2018г.

Производството е образувано по жалба на Л.П.С. с ЕГН ********** срещу наказателно постановление № 18-0851-001787/28.08.2018 год. на  Началник  Сектор ПП при ОД на МВР гр. Добрич.

С атакуваното наказателно постановление на жалбоподателя за нарушение на чл.102 т.1 от ЗДвП и на основание чл. 177 ал.1 т.3 от ЗДвП е наложена глоба в размер от 300 /триста/ лева.

 По същество жалбоподателят оспорва НП като неправилно и незаконосъобразно. Редовно призован  не  се явява лично в съдебно заседание и не се представлява .

Въззиваемата страна не представлява и не изразява становище за законосъобразност на атакуваното НП.

Независимо от основанията, посочени от въззивника, съдът подложи на цялостна преценка атакуваното наказателно постановление, при което констатира следното:

На 04.08.2018 г. около 15:55 часа в с. К. на ул. *** - в посока с. П., като водач на лек автомобил *** с per***, държава БЪЛГАРИЯ при следните обстоятелства: Като правоспособен водач-жалбоподателя предоставя управлението на автомобила на неправоспособния А. П. П. с ЕГН: **********.
Жалбоподателя е извършил следното нарушение:1) Водач, който допуска или предоставя управлението на МПС на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление.
На база така издадения АУАН№ 1787  от 04.08.2018 година  е съставено наказателно постановление № 18-0851-001787 от 28.08.2018 година на Началник Сектор ПП при ОД на МВР гр. Добрич.

Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на актосъставителя М.Б.К. и свидетеля Д.Ж.П. ,както и от събраните в настоящото производство писмени доказателства  .

В административното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните и материалните правила касаещи атакуваното наказателно постановление.

От депозираната жалба става ясно ,че жалбоподателя не призвана вината си за визираното административно нарушение за което е ангажирана неговата административна отговорност. От събраните доказателства в настоящото производство е видно ,че по категоричен начин се установява , че жалбоподателя е извършил визираните в атакуваното НП административни нарушения. Събрани са достатъчно доказателства- двамата свидетели удостоверяващи по категоричен начин, че на 04.08.2018 г. около 15:55 часа в с. К. на ул. *** - в посока с. П. жалбоподателя предоставил управлението на автомобила на неправоспособния А. П. П. с ЕГН: ********** .

Следва да се напомни на жалбоподателя  разпоредбата на чл.189 (1) Актовете, с които се установяват нарушенията по този закон, се съставят от длъжностните лица на службите за контрол, предвидени в този закон. Редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното.В хода на настоящото производство не се демонстрират нови доказателства оборващи описаната в АУАН и НП обстановка.

Не се констатира и наличие на предпоставки за приложението на чл. 28 от ЗАНН предвид обстоятелството ,че се предоставя  управление на МПС на  неправоспособния А. П. П. с ЕГН: **********  ,се явява   административно нарушение с  висока опасност за фиска.Не се явява абсолютно нарушение не описването в НП от административно наказващият орган мотивите си , защо не е приложил разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН.

Наложеното административно наказание „глоба” в  размер на 300/триста/ лева съдът приема за неправилно завишено към максималния размер , като се има предвид че извършеното нарушение е за първи път и следва да се наложи наказание в минимален размер. Настоящият състав счита ,че административно наказание към минималния размер от 100/лева/  би реализирало целите на административното наказване предвидени в разпоредбата на чл. 12 от ЗАНН.

  Предвид горното, обжалваното наказателно постановление следва да бъде изменено.

Воден от изложените фактически констатации и правни изводи, на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

        .

 

        ИЗМЕНЯ НП № 18-0851-001787/28.08.2018 год. на  Началник  Сектор „ПП”  ОД на МВР гр. Добрич, с което на  Л.П.С. с ЕГН ********** за нарушение по  чл.102 т.1 от ЗДвП и на основание чл. 177 ал.1 т.3 от ЗДвП е наложена глоба в размер от 300 /триста/ лева.

Намалява размера на наложеното наказание „глоба” от 300/триста/лева на 100/сто/ лева.

 Решението подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от уведомяването на страните по реда на АПК.

 

Районен съдия:                       .