Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                                            

 

 

 

                                                    гр.Добрич 22.01. 2019г.

 

 

В     И М Е Т О     Н А     Н А Р О Д А

 

 

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД, Наказателно отделение, XVII-ти състав, в публично заседание, проведено на 18.01.2019г., в състав:

 

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛРОМЕО СИМЕОНОВ

 

 

 и при участието на секретаря Румяна Иванова, след като разгледа докладваното от съдията АНД  1353 по описа на ДРС за 2018г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на Е.Г.Е. с ЕГН ********** и съдебен адрес: *** срещу Наказателно постановление(НП) № 15-0851-001658 от 26.08.2015г., издадено от К.Н.В.на длъжност Началник Група към Областна дирекция(ОД) на МВР-Добрич, упълномощен с МЗ-№ з-2819/12.09.2012г., въз основа на Акт за съставяне на административно нарушение(АУАН)   № 1658 от 08.08.2015г., с което НП на жалбоподателя се налага административно наказание за административно нарушение  на чл.315 ал.1 т.1  от КЗ-административно наказание „глоба“, в размер на 400 /четиристотин/лв.

В жалбата,подадена от жалбоподателя,  се посочва, че е изменен материалния закон и моли заотмяна на НП. В съд. заседание-редовно призован не се явява,не се представлява.

Въззиваемата страна СекторППОД на МВР Добрич не се представлява и не взима отношение по жалбата.В съпроводителното писмо се моли за потвърждаване на НП.

В хода на производството, съдът събра следния доказателствен материал: НП 15-0851-001658/26.08.2015г.; АУАН 1658/08.08.2015г.; жалба с вх. 433200-89819/08.10.2018г.; справка картон на водача;рисмо с рег.851000-183/04.01.2019г.,разпит на свидетеля К.Г.К.-актосъставител.

 Съдът като прецени материалите по делото и законосъобразността на обжалвания административен акт, с оглед произнасяне по същество, намира и приема за установено следното:

Атакуваното Наказателно постановление е издадено против Е. Г.Е. за това, че на 08.08.2015г. около 08.15ч в гр. Добрич на  бул. „*****на около 100м. след кръстовището с ул.”*****в посока център като водач на л.а.”*****с рег.№*****управлява автомобила с прикачено ремарке рег. ******,което намя сключена застраховкаГражданска отговорностна овтомобилистите към момента на проверката,като деянието е подведено под нормата на чл.315 ал.1 от КЗ.

   Въз основа на така установената обстановка, съдът направи следните правни изводи:

Жалбата е подадена от активно легитимирано лицеЕ.Г.Е., на което е наложено административно наказание с НП.В НП е указано,че е връчено  на 05.10.2018г.

 Жалбата е подадена от  жалбоподателя, чрез органите на МВР до Районен съд-гр.Добрич на 08.10.2018г., видно от печат за входящ регистрационен номер. Поради изложеното по-горе,съдът счита,че е спазен седемдневния преклузивен срок за атакуване на НП. С оглед направените изводи, жалбата се явява допустима.

След служебна проверка на АУАН, съдът счита че същия е съставен съобразно изискванията на закона от К.Г.К. , на длъжност младши инспектор, който който има съответна компетентност да съставя АУАН за нарушения на ЗДвП. Съставен е след установяване на самоличността  на водача на автомобила,в деня на извършване  на нарушението, с което без никакво съмнение са спазени и давностните срокове на чл.34 от ЗАНН.

Съдържат се установените от закона-чл.42 ЗАНН реквизити: т.1-актосъставителя е посочил трите си имена и длъжността, която заема, което позволява на съда да определи неговата компетентност; т.2-посочена е дата на съставяне на акта, което позволява да се прецени дали са спазени съответните срокове; т.3, т.4 -описано е коректно датата, часа и мястото където е извършено нарушението, обстоятелствата при извършване на деянието, както и самото нарушение; т.5-посочени са законови разпоредби, които са нарушени за  извършеното нарушение.,т.7- акта е подписан от  свидетеля, които е бил на място при установяването на нарушението и съставяне на акта; т.8-не са отразени са възражения на нарушителя;.

След служебна проверка на процесното НП, съдът намира следното:

НП е издадено от компетентен орган-К.В.В., на длъжностНачалник група с Сектор Пътна полицияОД на МВР-гр. Д.за която компетентност да съставя НП е упълномощен по надлежен ред. Спазен е срока за издаването му по чл.34,ал.3 ЗАНН.

Съдът констатира, че при издаването на постановлението му не са допуснати нарушения.

 Субект на тези нарушения е водач на МПС,който  при управлението не е сключил зъдължителна застраховкаГражданска отговорностза уравлявания автомобил.

Жалбоподателят е узнал в какво е обвинен и е използвал в пълна мяра правото си на жалба пред съда,където се развива същинското административно-наказателно производство.

 Съдът счита, че са спазени останалите изисквания при съставяне на НП по ЗАНН и ЗДвП. АУАН е съставен в деня на извършване и констатиране на нарушението и връчен лично на жалбоподателя,което обстоятелство е удостоверено с подписа му,а тези обстоятелства се потвърждават и от свидетелите .В АУАН в графата за бележки и възражения жалбоподателят не е вписал нищо.

Разгледана по същество жалбата се явява основателна.

Съгласно действалата към момента на констатиране на нарушението норма на КЗ чл.315 ал.1/ДВ бр.109 от 20.12.2013г./: „Лице, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка по чл. 249, т. 1 или 2 или което управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, се наказва със:

1.      (изм. - ДВ, бр. 54 от 2006 г.) глоба от 400 до 600 лв. - за физическо лице;”

Към момента на връчване на НП е настъпила промяна в нормативната уредба.КЗ действащ към момента на нарушението е отменен от 01.01.2016г. ,а  в ДВ, бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.,е обнародвана нова редакция на КЗ,в който е предвидено  в текста на л. 479. (1) Вреди, нанесени от ремарке по чл. 481, ал. 1, изречение второ и ал. 2, т. 3, което е свързано с моторно превозно средство и е функционално зависимо от това моторно превозно средство по време на движение, и/или когато то се е откачило по време на движение, се покриват от застрахователя по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, свързана с притежаването и ползването на теглещото моторно превозно средство.”-т.е. за целите на задължителното застраховане по тази глава не се смятат за моторни превозни средства:3. ремаркета категория О1 (до 750 килограма) по Наредба 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.; изм., бр. 75 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г. и бр. 17 от 2015 г.).”Процесното ремарке е именно от този тип.

            В процесния случай е налице хипотезата на ЗАНН чл. 3. (1) За всяко административно нарушение се прилага нормативният акт, който е бил в сила по време на извършването му.

(2) Ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя.

            По-благоприятна се явява нормата на сега сействащия закон,тъй като този вид превозни средства са изключени от тези,които подлежат на задължително застраховане.

 

 

 

 

По изложените съображения и на основание чл.63,ал.1 ЗАНН, съдът 

 

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление(НП) 15-0851-001658 от 26.08.2015г., издадено от К.Н.В.на длъжност Началник Група към Областна дирекция(ОД) на МВР-Добрич, упълномощен с МЗ- з-2819/12.09.2012г., въз основа на Акт за съставяне на административно нарушение(АУАН)   1658 от 08.08.2015г., с което НП на Е.Г.Е. се налага административно наказание за административно нарушение  на чл.315 ал.1 т.1  от КЗ/отм./-административно наказаниеглоба“, в размер на 400 /четиристотин/лв.

 

 

 

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба по  пред Добричкия административен съд в 14 дневен срок от уведомяването на страните. 

                                                                                                                                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:                                                                                                                                                             /Р. Симеонов/