Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№………….

 

гр.Добрич 14.01.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Добрички районен съд, наказателна колегия, осемнадесети състав

в публично съдебно заседание на 09.01.2019г, в състав:

Съдия: В.И.Н.,

при  участието  на  съдебен  секретар  :Стела Димова ,

 разгледа  н.а.х.д.№  1278 по описа на ДРС за 2018г.

 

Производството е образувано по жалба  на „****” ЕООД с управител В.А.Ч.  срещу наказателно постановление № 358870 от 17.09.2018 год. на Директор на ТД на НАП гр. Варна.

С атакуваното наказателно постановление на жалбоподателя за нарушение на чл.33 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006 година на МФ във вр. с чл. 118 ал.4 т.1 във вр. с чл. 185 ал.2 във вр. с ал.1 от ЗДДС  е наложено административно наказание   имуществена санкция  в размер на 1000/хиляда / лева .

По същество жалбоподателят  признава вината си при извършване на санкционираното административно нарушение и моли за намаляване на наложеното административно наказание.Редовно уведомен явява не се в съдебно заседание , а  се  представлява от адвокат Г.М. от ДАК .

Въззиваемата страна  оспорва депозираната до РС Добрич жалба и се представлява от главен юрисконсулт С.Ж. .

Независимо от основанията, посочени от въззивника, съдът подложи на цялостна преценка атакуваното наказателно постановление, при което констатира следното:

При извършена проверка на 03.08.2018г. в 15:50ч., обективирана в Протокол №0290881/ 03.08.2018г. на тьрговски обект - рецепция хотел „***", находящ се в гр. Д., ул .**** и стопанисван от жалбоподателя-„***" ЕООД с ЕИК ****, органът по приходите е констатирал следната фактическа обстановка: В обекта е инсталиран и въведен в експлоатация 1 бр. ФПр - „Датекс FP-550-05 DV" с изградена дистанционна връзка с НАП, който в момента на проверката работа. Съгласно изведен междинен финансов отчет от ФУ, регистрираният оборот за деня е в размер на 1138,40лв. От описаната касова наличност в протокола към момента на проверката е видно, че паричната наличност в обекта е в размер на 388,50лв. Установена е разлика в размер на -749,90лв. От гореизложеното следва, че жалбоподателя е нарушил реда и начина за регистриране и отчитане на продажби в търговския обект, чрез фискално устройство, като не е изпълнил задължението си на 03.08.2018г., извън случайте на продажби да регистрира във ФУ всяка промяна на касовата наличност в момента на извършването й с точност до минута, чрез операцията „служебно изведени" суми, а именно изведени суми в размер на 749,90лв., с което е нарушил чл.ЗЗ, ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. на МФ.На база така описаната фактическа обстановка бил съставен  АУАН № F399612 от 13.08.2018 год. и в последствие било издадено   НП № 358870 от 17.09.2018 година.

           Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на актосъставителя- А.Т.Г. и св. В.И.В. , К.И.Х. и И.С.Е. както и от приобщените по делото писмени доказателства.

 В административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила .    

Наведените в жалбата основания за намаляване на наложеното административно наказание-имуществена санкция кореспондират с установената в настоящото производство фактическа обстановка както следва:

Споделя се извода ,че нарушението е за първи път , но правилно и законосъобразно административнонаказващият орган не е приложил хипотезата на чл. 28 от ЗАНН ,защото миха могли да настъпят  вреди за фиска.

При постановяването на HП действително  административнонаказващият орган е нару­шил чл. 27, ал. 2 и 3 от ЗАНН, тъй като е наложил наказание в размер, по-голям от законоустановения минимум, без да изложи мотиви и за размера на наложеното административно наказание. В наказателното постановление формално е посочено, че при определяне на наказанието администативнонаказващият орган на основание чл.27 от ЗАНН е преце­нил тежеетта на извършеното нарушение, но липсата на мотиви прави невъзможен съдебния контрол.

 Нарушението не е тежко от гледна точка на засегнатите с него общест-вени отношения. Същото е формално и от него няма настьпили общественоопасни последний. Деянието е извършено за първи път и не показва трайна склонност към нарушаване на правовия ред.

Наложеното административно наказание от вида  имуществена санкция   в размер на 1000/хиляда/лева е към средния установен от законодателя размер  и не се явява  справедливо поради което следва да бъде намалено   до минималния размер , а именно до 500 /петстотин/ лева, като се има предвид ,че е извършено за първи път нарушение от посочения вид.

Настоящият състав счита , че определеното от настоящият състав наказание към минималния размер би се явило законоустановено и   справедливо  и  отговарящо  на целите на чл. 12 от ЗАНН.

Предвид горното , обжалваното наказателно постановление следва да бъде изменено .

Воден от изложените фактически констатации и правни изводи, на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

        ИЗМЕНЯ НП № 358870 от 17.09.2018 година на Директор ТД на НАП гр. Варна , с което на „****” ЕООД с управител В.А.Ч. за нарушение на чл. 33 ал.1 от Наредба №Н-18/13.12.2006 година на МФ във вр. с чл. 118 ал.4 т.1 във вр. с чл. 185 ал.2 във вр. с ал.1 от ЗДДС  е наложено административно наказание   имуществена санкция  в размер на 1000/хиляда / лева.

Намалява размера на  наложеното административно наказание имуществена санкция от 1000/хиляда/ лева на 500/петстотин/ лева.

Решението подлежи на  обжалване пред Административен съд гр. Добрич в 14 дневен срок от уведомяване на страните  по реда на АПК.

                                                                 

                                                                           Районен съдия:                       .