Р Е Ш Е Н И Е

град Добрич, 18.01.2019 г.

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Добричкият районен съд, наказателна колегия, шестнадесети съдебен състав, в публичното заседание на четиринадесети декември две хиляди и осемнадесета година, в състав:

Председател: Данчо Д.

 

При участието на секретаря Маргарита Калинова, разгледа докладваното от съдия Д. АНД № 1008 по описа на Добричкия районен съд за 2018 г. и за да се произнесе, взе следното предвид:

 

Производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба от П.А.К. с ЕГН ********** ***, чрез адвокат Ю.Д.М. ***, офис 504, срещу Наказателно постановление № 11-01-135/09.08.2018 г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София, с което на П.А.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, с месторабота към датата на извършване на нарушението: „Водоснабдяване и канализация” АД – гр. Добрич, област Добрич, на длъжност изпълнителен директор, за нарушение по чл. 101а, ал. 2 във вр. с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (обн. ДВ, бр. 28/06.04.2004 г., изм.  и доп. бр. 79/13.10.2015 г., отм. ДВ, бр. 13/16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (обн. ДВ, бр. 28/06.04.2004 г., изм.  и доп. бр. 79/13.10.2015 г., отм. ДВ, бр. 13/16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) във вр. с чл. 3, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания, във вр. с чл. 256, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (обн. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) във вр. с чл. 53, ал. 1 от ЗАНН и Заповед № ЗМФ-458/11.05.2017 г. на министъра на финансите е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 486.92 лв. /четиристотин осемдесет и шест лева и деветдесет и две стотинки/.

С жалбата се иска отмяна на наказателното постановление, като незаконосъобразно.

В съдебно заседание пълномощникът на жалбоподателя поддържа жалбата.

Въззиваемата страна чрез процесуалния си представител счита жалбата за неоснователна, а наказателното постановление – за правилно и законосъобразно.

Добричкият районен съд, като прецени събраните доказателства и становищата на страните, намира за установено следното:

Жалбата е допустима като депозирана в законоустановения 7 - дневен срок и от лице, което има правен интерес.

Независимо от основанията, посочени от жалбоподателя, съдът подложи на цялостна проверка процесното наказателно постановление, какъвто е обхватът на въззивната проверка, при което констатира следното:

В административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения.

В процесния случай административнонаказателното производство е започнало с акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 11-01-135/20.02.2018 г. Актът за установяване на административно нарушение /АУАН/ е съставен от компетентното длъжностно лице, съобразно разпоредбата на чл. 261, ал. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ в присъствие на нарушителя, документирано с подписа му и в присъствие на един свидетел, надлежно е връчен на нарушителя и съдържа необходимите реквизити по чл. 42 от ЗАНН. При съставянето на акта нарушителят се е възползвал от правото си на обяснения и възражения, като е изписал: „Имам възражения” /цитат/. В срока по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН жалбоподателят не е депозирал писмени възражения по акта пред наказващия орган. Обстоятелството, че актът е съставен в присъствието само на един свидетел не е съществен порок, тъй като съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗАНН е необходимо актът да бъде подписан поне от един от свидетелите, посочени в него, което е достатъчно за неговата валидност. Критерият за същественост или не на процесуалното нарушение е обстоятелството дали нарушението е от категорията на тези, допускането на които е ограничило правата на някоя от страните в процеса. В случая липсата на втори свидетел в акта не води до тази хипотеза. От друга страна въобще не може да се говори за процесуално нарушение, още повече – съществено, тъй като разпоредбата на чл. 40, ал. 4 от ЗАНН повелява, че когато нарушението е установено въз основа на официални документи, какъвто е настоящия случай, актът може да се състави и в отсъствие на свидетели.

АУАН е съставен в определените от закона срокове. Тези срокове са два и започват да текат от два различни момента – от откриване на нарушителя и от извършването на нарушението. Сроковете, съобразно задължителната съдебна практика /Тълкувателно постановление № 1 от 27 февруари 2015 г. на Върховния административен съд на Република България - ОСС от НК на ВКС и ОСС от ІІ колегия на ВАС/ са давностни и тяхната продължителност зависи от вида на нарушението, като в настоящия случай тя е шест месеца от откриване нарушителя и три години от извършване на нарушението, съгласно чл. 261, ал. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, която норма се явява специална спрямо разпоредбата на чл. 34, ал. 1 от Закона за административните нарушения /ЗАНН/ и като такава следва да намери приложение.

В конкретния случай административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е била ангажирана за нарушение, извършено на 05.01.2016 г. /датата, на която с фактура № 4469/05.01.2016 г., издадена от „***” ООД е документирана първата извършена доставка за 2016 г./, като АУАН е бил съставен при извършване на финансова инспекция на „Водоснабдяване и канализация” АД – гр. Добрич, възложена със Заповед № ФК-10-1167 от 28.11.2017 г., в хода на която са били представени справка за отговорните длъжностни лица при „Водоснабдяване и канализация” АД за периода от 01.01.2015 г. до 04.12.2017 г. с изх. № ВиК – 5907#42/13.02.2018 г., справка за доставените и фактурирани резервни части за МПС във „ВиК” Добрич през 2016 г. и справка за доставените и фактурирани резервни части за МПС във „ВиК” Добрич през 2015 г. с изх. № ВиК – 5907#39/13.02.2018 г.,

Посочените справки са станали достояние на органите на Агенцията за държавна финансова инспекция /АДФИ/ на 13.02.2018 г. /която дата съвпада с датата на изготвянето им/, видно от приложения по делото констативен протокол от 13.02.2018 г., поради което въззивната инстанция намира, че нарушението е било открито именно на дата 13.02.2018 г. Нарушителят също е бил открит на 13.02.2018 г., т.е. на датата на изготвяне на справката за отговорните длъжностни лица и на която дата справката е станала достояние на контролните органи.

При съпоставка на тези дати – датата на откриване на нарушителя /13.02.2018 г./, датата на извършване на нарушението /05.01.2016 г./ и датата на образуване на административно наказателното производство /20.02.2018 г./, се установява по безспорен начин, че АУАН е съставен в сроковете по чл. 261, ал. 1 от ЗОП, която е и приложимата правна норма в случая. 

Ето защо, настоящият съдебен състав не споделя доводите на жалбоподателя, че административнонаказателната му отговорност е била реализирана извън законоустановените срокове.

Наказателното постановление е издадено в рамките на давностния срок по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН от компетентния за това административнонаказващ орган, съобразно разпоредбата на чл. 261, ал. 2 от ЗОП и приложената по делото Заповед № ЗМФ-458/11.05.2017 г., съдържа необходимите реквизити по чл. 57 от ЗАНН и е надлежно връчено на нарушителя.

Предвид изложеното съдът намира, че издаденото наказателно постановление е законосъобразно в процесуален аспект.

По отношение на визираното нарушение и приложимия материален закон съдът установи следното:

За периода от 21.04.2008 г. до 03.02.2016 г. „ВиК” – гр. Добрич е еднолично дружество с ограничена отговорност, от 04.02.2016 г. чрез промяна в организационно-правната форма е регистрирано като дружество с ограничена отговорност, а считано от 24.08.2016 г. е преобразувано в акционерно дружество. Към 04.12.2017 г. дружеството е с основен капитал 2 445 646 лв., състоящ се от същия брои поименни безналични акции, с номинал 1 лев. Собственик на капитала на „ВиК” АД – гр. Добрич е държавата в лицето на Министерство на регионалното развитие и благоустройството със 75.39 на сто от капитала на дружеството и „Водоснабдяване и канализация” ЕАД - гр. Бургас с 24.61 на сто от капитала.

Предметът на дейност на дружеството е: поддържане и експлоатация на външни водоснабдителни и канализационни мрежи и системи, пречиствателни станции и съоръжения на територията на общините, реконструкция и модернизация на стопанисваните основни фондове, провеждане на химико-бактериологичен контрол на качествата на питейната и отпадъчната вода, съгласно БДС, инженерингова дейност, проучване, проектиране, изследване, инвестиране и строителство на ВиК обекти, автоматизирани системи за управление на ВиК мрежи и съоръжения в страната и в чужбина и съвместни дейности с наши и чуждестранни фирми, производство, ремонт и възстановяване на ВиК апаратури, фасонни части, сервизна дейност, проверка, поддържане и ремонт на измервателни уреди за питейна вода, извършване на пуско-накладьчна дейност на ел. съоръжения, ВиК и транспортни услуги на населението и на фирми с основна сфера на дейност, покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, специализирани услуги с наличната техника и апаратура, отдаване под наем на недвижимо имущество и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Дружеството е секторен възложител на обществени поръчки, по смисъла на чл. 7, т. 5 във връзка с чл. 7б от Закона за обществените поръчки (отм). Дейностите по предмета на дружеството съответстват на дейностите по чл. 7б от ЗОП, определени като дейности, свързани с питейна вода.

„ВиК” АД - гр. Добрич е със седалище: гр. Д., бул. „***. Същото е вписано в Търговския регистър под ЕИК: *****. Управител на „ВиК” – гр. Добрич за периода от 11.03.2015 г. до 24.08.2016 г. /управляваш и представляващ дружеството по силата на договори за възлагане управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно участие в капитала, сключен с Министъра на регионалното развитите и благоустройството, и дружествен договор/ е П.А.К., а от 24.08.2016 г. до 21.03.2017 г. П.А.К. е изпълнявал длъжността изпълнителен директор /договор за възлагане на управление от 04.08.2016 г./.

При извършената финансова инспекция се установило, че през 2016 година във „ВиК” – гр. Добрич са извършени разходи за доставка на резервни части за МПС /акумулатори, лагери, филтри, ремъци, амортисьори, лагери и други/ общо в размер на 48 691.52 лв. без ДДС, видно от справка с изх. № ВиК-5907-38/13.02.2016 г., изготвена от длъжностни лица на „ВиК” АД – гр. Добрич. Всички закупени резервни части за МПС са били заприходени в складовете на дружеството, с номенклатурен номер/код за всеки вид; номер на фактурата; доставчик; ед. цена; количество и стойност. Доставките са били извършвани въз основа на фактури, издавани от различните доставчици при режим на директно възлагане. Първата доставка на резервни части за МПС за 2016 година е била извършена на 05.01.2016 г., въз основа на фактура № 4469/05.01.2016 г. на „****” ООД, на обща стойност 633.34 лв. без ДДС за доставени 2 бр. акумулатори 180 Ah. Закупените акумулатори са били заприходени в дружеството със складова разписка № 4/05.01.2016 г. в склад № 122 Резервни части за автомобили, по счетоводна сметка 302 „Материали”, аналитична 110 „Резервни части“.

Стойността на извършените през 2016 г. разходи за доставка на резервни части за МПС в размер на 48 691.52 лв. без ДДС попада в стойностния праг по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП (отм.), съгласно който възложителите могат да не провеждат процедурите по закона, но са длъжни да приложат условията и реда на Глава осма „а” при обществени поръчки за доставки на стойност от 20 000 до 66 000 лв. без ДДС.

При извършената проверка във „ВиК” АД – гр. Добрич не се установили документи за проведена процедура или събрани оферти чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка за доставка на резервни части за МПС през 2016 година.

За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. вкл., съгласно изготвената справка с изх. № ВиК-5907-39/13.02.2016 г., във „ВиК” АД – гр. Добрич са били осъществени доставки на резервни части за МПС, на обща стойност 31 286.74 лв. без ДДС, попадащи в стойностния праг на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП (отм.) - доставки на стойност от 20 000 до 66 000 лева без ДДС. Доставките са били извършени от различни местни доставчици, без сключени договори, доказани с първични платежни документи.

Така описаната фактическа обстановка се потвърждава от приложените по делото писмени доказателства: справка за отговорните длъжностни лица при „ВиК” АД - гр.Добрич с изх. № ВиК-5907-42/13.02.2016 г.; справка с изх. № ВиК-5907-39/13.02.2016 г. за извършените доставки на резервни части за МПС във „ВиК” - гр. Добрич през 2015 година; справка с изх. № ВиК-5907-38/13.02.2016 г. за извършените доставки на резервни части за МПС във „ВиК” - гр. Добрич през 2016 година; фактура № 4469/05.01.2016 г. издадена от „****” ООД – гр. Добрич, складова разписка № 4/05.01.2016 г. и констативен протокол от 13.02.2018 г.

При така установената фактическа обстановка, която съдът намира за безспорно установена въз основа на приложените по делото писмени доказателства и която не се оспорва, наказващият орган е приел, че към 05.01.2016 г. /датата, на която с фактура № 4469/05.01.2016 г., издадена от „***” ООД е документирана първата извършена доставка за 2016 г./, П.А.К. в качеството си на управител на „ВиК” ЕООД - гр. Добрич - възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 7, т. 5 във връзка с чл. 7б от Закона за обществените поръчки /отм./ и лице по чл. 8, ал. 3 от ЗОП /отм./, не е събрал оферти чрез публикуване на покана при условията и по реда на Глава Осма „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка за доставка на резервни части за МПС, въпреки че са били налице всички законови основания за това, с което е нарушил разпоредбите на чл. 101а, ал. 2 във вр. с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (обн. ДВ, бр. 28/06.04.2004 г., изм.  и доп. бр. 79/13.10.2015 г., отм. ДВ, бр. 13/16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.).

Както вече бе посочено, описаната фактическа обстановка не се оспорва от жалбоподателя. Както с жалбата, така и в съдебно заседание се навеждат доводи от негова страна, че ставало въпрос за разнородни части и материали, които били предназначени за различен вид моторни превозни средства и машини, като доставките били извършени от различни доставчици, поради което било абсолютно невъзможно да се обяви обществена поръчка, респективно не били налице предпоставките за обявяване на обществена поръчка. В тази насока ангажира и гласни доказателства посредством показанията на свидетелите П.И.П. и И. С. И..

Съдът, за да се произнесе по доводите на страните взе предвид следното:

За да възникне основание за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, в т.ч. и чрез събиране на оферти с публикуване на покана по Глава осма „а” от ЗОП, следва задължително да са налице кумулативните изисквания по отношение на обект, субект и стойност на обществената поръчка.

Съгласно чл. 8, ал. 2 от ЗОП, възложителите или упълномощени от тях длъжностни лица организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях, а когато възложителят е колективен орган или юридическо лице, на основание ал. 3 от същия член, тези правомощия се осъществяват от лицето, което го представлява.

„ВиК” - гр. Добрич е секторен възложител на обществени поръчки по чл. 7, т. 5 от ЗОП (отм.), извършващ дейност по чл. 7б от ЗОП (отм.). Управителят на „ВиК” ЕООД/ООД - гр. Добрич, като представляващ търговското дружество по силата на чл. 8, ал. 3 от ЗОП (отм.) е задължен да организира и провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключва договорите за тях. През проверявания период, управителят на дружеството - П.А.К. не е упълномощавал други длъжностни лица да организират и провеждат процедури за възлагане на обществени поръчки и сключват договорите за тях, на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОП (отм.)

Доставката на резервни части за МПС е обект на обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП (отм.) с код по Общ терминологичен речник (CPV) 34300000-0 „Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства”.

Възложените през 2016 г. доставки, по своето естество и начин на извършване /доставките са осъществени през един продължителен период от време/ имат характера на периодично повтарящи се, поради което при определяне стойността на обществената поръчка е приложима нормата на чл. 15, ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗОП /отм./.

Съгласно цитираната разпоредба, при периодично повтарящи се договори за доставки, стойността на обществената поръчка се изчислява на база действителната обща стойност на подобни договори, сключени през предходната финансова година и коригирани с предвидените промени в количеството или стойността на съответната доставка.

За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. вкл., съгласно изготвената справка с изх. № ВиК-5907-39/13.02.2016 г., във „ВиК” АД - гр. Добрич са осъществени доставки на резервни части за МПС, на обща стойност 31 286.74 лв. без ДДС, попадащи в стойностния праг на чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП (отм.) - доставки на стойност от 20 000 до 66 000 лева без ДДС. Доставките са извършени от различни местни доставчици, без сключени договори, доказани с първични платежни документи.

Предвид текста на чл. 15, ал. 2, т. 2, б. „а” от ЗОП /отм./ и с оглед стойността на извършените разходи за доставка на резервни части за МПС за предходната 2015 г. в размер на 31 286.74 лв. без ДДС, попадащи в стойностния праг по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП/отм./, за възложителя е било задължително да приложи условията и реда на Глава осма „а” от ЗОП /отм./.

Съгласно чл. 101а, ал. 1 от Глава осма „а” от ЗОП /отм./ „Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана”, условията и редът по тази глава се прилагат при възлагане на обществени поръчки по чл. 14, ал. 4 от ЗОП – за доставки или услуги на стойност от 20 000 лв. до 66 000 лв. без ДДС, като възложителят следва да събере оферти чрез публикуване на „публична покана”.

Ето защо, съдът намира, че са били налице трите предпоставки - обект, субект и стойност, предвидени в ЗОП, задължаващи управителя на „ВиК” - гр. Добрич, в качеството си на представляващ възложителя на обществени поръчки по чл. 7, т. 5 от ЗОП (отм.) да възложи обществена поръчка за доставка на резервни части за МПС през 2016 г. чрез събиране на оферти с публикуване на покана при условията и реда на Глава осма „а” от ЗОП (отм.), вместо да възлага същите по реда на свободно договаряне въз основа на първични платежни документи.

Като не е събрал оферти чрез публична покана при условията и по реда на Глава осма „а” от ЗОП за възложените през 2016 г. доставки на резервни части за МПС на обща стойност 48 691.52 лв. без ДДС, при наличие на законовите основания за това, П.А.К., в качеството си на управител на „ВиК” - гр. Добрич - възложител по чл. 7, т. 5 от ЗОП и лице по чл. 8, ал. 3 от ЗОП с виновното си поведение /бездействие/ е нарушил разпоредбите на чл. 101а, ал. 2 във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП /отм. ДВ, бр. 13/2016 г., в сила от 15.04.2016 г./.

С оглед изложеното и предвид доказателствата по делото, П.А.К. не е бил длъжен да провежда задължителните процедури по ЗОП, но е бил длъжен да приложи условията и реда на Глава осма „а” от ЗОП, като отправи публична покана, в каквато насока липсват доказателства. Неизпълнението на това му задължение води до извършване на административно нарушение и прилагане на съответната санкционна норма, като показанията на разпитаните по делото свидетели П.И.П. и И. С. И. са правноирелевантни. В тази насока е и константната съдебна практика /Виж: Решение № 317 от 19.11.2015 г. по к.а.д. № 593/2015 г. на АдмС – Добрич, Решение № 38 от 18.02.2016 г. по к.а.д. № 748/2015 г. на АдмС – Добрич, Решение № 108 от 19.04.2016 г. по к.а.д. № 95/2016 г. на АдмС – Добрич, Решение № 76 от 01.04.2015 г. по к.а.д. № 100/2015 г. на АдмС – Добрич/.

Извършвайки проверка за съответствието на наказателното постановление с материалния закон, съдебният състав, имайки предвид нормата на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН, установи следното:

Съгласно принципа, прокламиран в чл. 3, ал. 1 от ЗАНН, за всяко административно нарушение се прилага нормативния акт, който е бил в сила по време на извършването му. Ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя /чл. 3, ал. 2 от ЗАНН/.

Както вече бе посочено, с виновното си поведение /бездействие/ П.А.К. е нарушил разпоредбите на чл. 101а, ал. 2 във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП /отм. ДВ, бр. 13/2016 г., в сила от 15.04.2016 г./, тъй като е бил длъжен да възложи обществена поръчка за доставка на резервни части чрез събиране на оферти с публикуване на покана при условията и реда на Глава осма „а” от ЗОП (отм.). За това нарушение, извършено от лице по чл. 8, ал. 2 или 3, предвиденото наказание съгласно разпоредбата на чл. 129, ал. 5 от ЗОП /отм./, действала към момента на извършването му е глоба в размер от 500 до 1000 лв.

Аналогично задължение е предвидено и в действащия към момента чл. 17, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.  Така например, съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 1 от ЗОП, възложителите са длъжни да приложат предвидения в закона ред за възлагане на обществена поръчка, когато са налице основанията за това. От своя страна разпоредбата на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП вменява в задължение на възложителите да прилагат реда за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност при доставки и услуги, с изключение на услугите по приложение № 2 – от 30 000 лв. до 70 000 лв.

От друга страна, с нормата на чл. 256, ал. 1 от новия ЗОП /Обн. – ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г./, за нарушението по чл. 17, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП е предвидено наказание глоба в размер 1 на сто от стойността на сключения договор с включен ДДС, а когато няма писмен договор – глобата е 1 на сто от извършения разход или от поетото задължение за извършване на разход, но във всички случаи не повече от 10 000 лв. Следователно, наказуемостта на деянието не е отпаднала.

За това нарушение, съобразно новата правна уредба, би следвало да бъде наложена глоба в размер на 486.92 лв., предвид че стойността на разхода е 48 691.52 лв.

При така извършената съпоставка на приложимите санкционни разпоредби, в конкретния казус по-благоприятна санкционна норма по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН се явява нормата на чл. 256, ал. 1 от ЗОП /Обн. – ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г./,  тъй като предвижда по-благоприятно наказание, а именно – глоба в размер на 486.92 лв.

Предвид изложеното, съдът намира, че наказващият орган правилно е приложил закона, налагайки на П.А.К. административно наказание глоба в размер на 486.92 лв.

Съдът намира, че нарушението не представлява маловажен случай по следните съображения:

Съгласно чл. 93, т. 9 от Наказателния кодекс, който се прилага на основание чл. 11 от ЗАНН, маловажен случай е този, при който извършеното престъпление /респективно нарушение/ с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление /нарушение/ от съответния вид. Т.е., маловажността е конкретна преценка на степента на обществена опасност на нарушението от страна на съда, респективно на административнонаказващия орган, в сравнение с други случаи на нарушения от съответния вид. В случая извършеното нарушение не е с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените нарушения от този вид. В действителност липсват доказателства, че жалбоподателят е извършил и други нарушения, за които да е бил санкциониран по административен ред, поради което следва да се приеме, че нарушението е първо по рода си. Изхождайки от това съображение обаче не може да се говори, че се касае до по-ниска степен на обществена опасност, налагаща приложението на чл. 28 от ЗАНН. При подобно тълкуване на закона, всяко нарушение на съответния текст от ЗОП, респ., всяко първо нарушение при осъществяване на деянието на която и да е императивна норма, би следвало да е маловажен случай, което се явява превратно възприемане идеята на законодателя за този вид деяния. Липсват и други обстоятелства, които да обуславят по-ниска степен на обществена опасност на деянието в сравнение с обикновените случаи на нарушение от този вид, като например наличието на обективни причини, довели до извършване на нарушението.

Ето защо и с оглед значимостта на охраняваните с нарушената материално правна норма обществени отношения – осигуряване на ефективност при разходването на средствата, свързани с извършването на дейности в сектора на водоснабдяването, както и с оглед съблюдаване принципите, прокламирани в чл. 2 от ЗОП, конкретното нарушение не би могло да бъде квалифицирано по чл. 28 от ЗАНН.

По горните съображения съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 11-01-135/09.08.2018 г., издадено от Директора на Агенцията за държавна финансова инспекция гр. София, с което на П.А.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, с месторабота към датата на извършване на нарушението: „Водоснабдяване и канализация” АД – гр. Добрич, област Добрич, на длъжност изпълнителен директор, за нарушение по чл. 101а, ал. 2 във вр. с чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки (обн. ДВ, бр. 28/06.04.2004 г., изм.  и доп. бр. 79/13.10.2015 г., отм. ДВ, бр. 13/16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.), на основание чл. 129, ал. 5 от Закона за обществените поръчки (обн. ДВ, бр. 28/06.04.2004 г., изм.  и доп. бр. 79/13.10.2015 г., отм. ДВ, бр. 13/16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) във вр. с чл. 3, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания, във вр. с чл. 256, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (обн. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) във вр. с чл. 53, ал. 1 от ЗАНН и Заповед № ЗМФ-458/11.05.2017 г. на министъра на финансите е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 486.92 лв. /четиристотин осемдесет и шест лева и деветдесет и две стотинки/.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – Добрич в 14–дневен срок от уведомяването на страните.

 

 

                 Районен съдия:                                           /Данчо Д. /