МОТИВИ

         КЪМ РЕШЕНИЕ №34/18.01.2019г. по АНД №11/2019г.

 

         

С постановление на ДРП от 02.01.2019 год.по дос. производство № 769/2018 год. на Първо РУ при  ОД МВР гр.Добрич, Д. Тепавичарова –прокурор при Районна прокуратура-Добрич е направил предложение на основание чл.375 от НПК до Добрички районен съд да се произнесе с решение по реда на чл.376 и следващите от НПК,с което да бъде освободен от наказателна отговорност по чл.78а от НК Д.Д.М. за престъление по чл.345ал.1 1  от НК.

По внесеното постановление е образувано АНД № 11/2019год. на Добрички районен съд.С разпореждане от 04.01.2019 год. е насрочено делото при условията на чл.376 и следващите от НПК.

В съдебно заседание деецът -редовно призован,  явява се лично , представлява се от адв.К. С., който заявява,че подзащитният му е извършил вмененото му престъпление и моли съда да приложи нормата на чл.78а от НПК,тъй като са нилице всички условия за това.

Обв.Д. М. признава вината си,признава се за виновен,потвърждава обстоятелствата изнесени в постановлението на ДРП и подържа казаното от защитника си.

ДРП редовно уведомени,не се представляват.

          С постановлението на Районна прокуратура-Добрич е приета за установена следната фактическа обстановка:

        Обвиняемият Д.Д.М. си купил лек автомобил марка „****" модел „****" с номер на рама № *********** от лице от с. С., общ. Добрич, чието име не си спомнял. Когато закупил лекия автомобил, същият бил без поставени регистрационни номера, тъй като регистрацията му била на 25.10.2017 г. прекратена. М. не прехвърлил собствеността на лекия автомобил на свое име и не го регистрирал, но независимо от това той ползвал автомобила. В района на сметището на с. С., общ. Добрич, близо до депото за пластмасови отпадъци, Д.М. намерил две регистрационни табели с *******, на конто много се зарадвал, тьй като щял да може да управлява по-свободно автомобила. М. поставил табелите на лек автомобил марка „****" модел „****" с номер на рама № ***********, като гледал да не казва на никого за това. След като поставил намерените регистрационни табели М. започнал по-често да ползва лекия автомобил - да се разхожда с него, най-вече в селото.

На 03.08.2018 г., около 21,00 часа М. се събрал със свои приятели - свидетелите А.С., Демир С., С.Б.и В. К.. Решили да се разходят до гр. Добрич, качили се в лекия автомобил марка „****" модел „****", шофиран от Д.М. ***. На връщане към с. С. били спрени за проверка.

Свидетелят В.Б.С., служител в сектор „Пътна полиция" при ОД на МБР, гр. Добрич бил назначен в наряд за времето от 19,00 часа на 03.08.2018 г. до 07,00 часа на 04.08.2018 г. Около 01,20 часа на 04.08.2018 г. от 1ШД на 01 РУ на МВР, гр. Добрич поискали съдействие от свидетеля С., тьй като били спрели за проверка лек автомобил марка „****" модел „****" с поставени регистрационни табели, предназначени за друго моторно превозно средство. Лекият автомобил бил управляван от Д.Д.М..

Свидетелят С. установил, че на лек автомобил марка „****" модел „****" с номер на рама № *********** били поставени регистрационни табели с *******, издадени за друго МПС, а именно лек автомобил марка „******" модел „******" с номер на рама № ****************.

На Д.М. бил съставен АУАН № 700342/04.08.2018 г. за констатирани нарушения по чл. 150, чл. 140, ал. 1, чл. 139, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 и по чл. 138, ал. 1 от ЗДвП.

При извършен оглед било установено, че лек автомобил марка „****" модел „****" е с фабричен номер на рама № ***********.

 

Разпитан в хода на досъдебното производство , обвиняемият

Д. Демирав М. признава вина и съжаление за стореното, като заявява, че е закупил автомобила без регистрационни табели,а процесните ги е намерил в района на сметището на с.С. и ги е поставил лично на автомобила.

           Прокурорът е приел,че обвиняемият Д. Д. М. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.345  ал.1 от НК,като на 04.08.2018г. в  гр.Добрич-на околовръстен път от ж.к.”*****” в посока кръгово кръстовище за гр.Б.до бензиностанция „*****” управлявал МПС-л.а.”**** ****” с рама №****************, като си служил с табела с рег.№****** издадена за друго МПС-л.а.”******” с номер на рама ***************,СОБСТВЕНОСТ НА ***** М..

 

 

 

Установената дотук фактическа обстановка съдът приема изцяло въз основа на събраните по делото доказателства,изчерпателно изброени в протоколно определение в с.з.

Събраните доказателства-гласни и писмени,са последователни,логични,непротиворечиви и се кредитирет изцяло от съда.

При така установената по делото фактическа обстановка и при липса на доказателства в обратна насока съдът прие, че с деянието си обв.Д. Д. М. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл.345 . ал.1 от НК.

От обективна страна обвинаемият  на 04.08.2018г. в  гр.Добрич-на околовръстен път от ж.к.”*****” в посока кръгово кръстовище за гр.Б.до бензиностанция „*****” управлявал МПС-л.а.”**** ****” с рама №****************, като си служил с табела с рег.№****** издадена за друго МПС-л.а.”******” с номер на рама ***************,собственост  на ***** М..

Горното се доказва по безспорен и категоричен начин с всички събрани по делото доказателства. Така установената фактическа обстановка се потвърждава и от обвиняемия, който потвърждава изложеното в постановлението на прокурор Д. Тепавичарова. Безспорно установени са всички елементи от фактическия състав на престъплението по чл. 345 ал. 1 от НК, а именно времето и мястото на извършване на престъплението, авторството на обвиняемия, обстоятелството, че същият е управлявал МПС – л.а.”**** ****” с рама №****************, като си служил с табела с рег.№****** издадена за друго МПС-л.а.”******” с номер на рама ***************

От субективна страна обвиняемият м. е действал виновно, при пряк умисъл, като е съзнавал общественоопасния характер на деянието, предвиждал е общественоопасните му последици и е искал настъпването им. Безспорно Д. М. е съзнавал, че управлява МПС, което не е регистрирано по надлежния ред, като в съдебно заседание заявява, че потвърждава каданото от него в хода на до. производство.

Предвид изложеното съдът приема за безспорно доказано, че обвиняемият е осъществил състава на престъплението по чл. 345ал. 1 от НК, както от обективна, така и от субективна страна.

          С постановлението Районна прокуратура-Добрич правилно е приела,че деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по глава VІІІ,раздел ІV от НК,че се касае за престъпление,за което се предвижда наказание „лишаване от свобода” до една година и глоба от петстотин до хиляда лв.,поради което са налице условията на чл.78а от НК и деецът следва да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

      Съдът като взе предвид фактическите обстоятелства по постановлението на Районна прокуратура-Добрич,обстоятелствата, при които е извършено престъплението,данните за личността на извършителя и,че за престъплението е предвидено наказание-глоба,както и че няма причинени имуществени вреди,подлежащи на възстановяване,прие,че са налице всички предпоставки на чл. 78а от НК - за освобождаване от наказателна отговорност на обвиняемото лице и налагане на административно наказание от съда, а именно:

- Към момента на извършване на престъплението обвиняемото лице е било пълнолетно.

- За извършеното от него умишлено престъпление законът предвижда наказание от лишаване от свобода за срок до 1 година и друго - по-леко по вид наказание –глоба от 500лв. до 1000лв.

- Към момента на извършване на деянието обвиняемото лице не е осъждано за престъпление от общ характер.

- Към момента на извършване на престъплението не е освобождавано от наказателна отговорност по реда на Глава VIII, Раздел IV от НК.

- От престъплението няма причинени имуществени вреди, които да подлежат на възстановяване.

- От престъплението не са причинени тежка телесна повреда или смърт,

- деецът не е бил в пияно състояние и не е извършил множество престъпления.

За да индивидуализира наказанието което следва да бъде наложено на обвиняемия Д.Д.М., съдът прие като смекчаващи отговорността доброто процесно поведение на обвиняемие. Отегчаващи отговорността обстоятелства не са констатирани. Въз основа на тези данни съдът отмери наказание за М. при наличие само на смекчаващи вината обстоятелства – ГЛОБА В РАЗМЕР на 1000 (хиляда лева) в полза на Държавата.

          Така наложеното наказание по преценка на съда съответства в пълна степен на обществената опасност на деянието и дееца. Това наказание би въздействало най-вече превантивно върху обвиняемия М. и ще го мотивира занапред да се съобразява с установения в страната законов ред.

         

         Предвид гореизложените съображения и на основание чл.78а, ал.1 от НК вр. с чл.378 и сл. от НПК, Съдът постанови решението си.

                                       Районен съдия :                        

              / Р.Симеонов/