ДОБРИЧКИ   РАЙОНЕН   СЪД

 

 

 

 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

 

 

 

гр. Добрич, 28.01.2019г.

 

 

 

 

Мариана Момчева, съдия – докладчик по н.ч.х.д. № 109/2019г. по описа на Районен съд – гр. Добрич, след като се запознах с внесената на 21.01.2019г. в Добрички районен съд тъжба, на основание чл. 247а ал. 2 т. 2 във р. с чл. 250 във вр. с чл. 251 във вр. с чл. 252 от НПК

 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М :

 

 

НЕ ДАВАМ ХОД на подадената от Е.Х.М. ЕГН ********** тъжба.

Изложените в тъжбата обстоятелства не сочат на извършено престъпление от частен характер, поради което съдът намира, че не са налице законовите изисквания по чл. 81 от НПК за образуване на наказателно производство от частен характер.

Формулираното в така наречената „тъжба” правно основание по чл. 1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди следва да се разгледа от граждански съд по реда на ГПК.

По изложените съображения,

ПРЕКРАТЯВАМ производството по н.ч.х.д. № 109/2019г. по описа на Районен съд – гр. Добрич.

Делото да се докладва на Председателя на ДРС, с оглед образуване на производство по граждански ред.

 

 

 

 

Съдия – докладчик:

/Мариана Момчева/