Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

гр. Добрич, 09.01.2019 година

 

              Добрички районен съд, наказателна колегия, осми състав, в разпоредително заседание на девети януари две хиляди и деветнадесета година, по А.Н.Д №25/2019 год. по описа на ДчРС, районен съдия - Веселин Монов.     

             След като се запознах с материалите по А.Н.Д.№25/2019 година по описа на Районен съд-гр.Добрич считам, че не са налице условията за разглеждане на делото от Добричкия районен съд, предвид следното:

Съдебното производство по А.Н.Д.№25/2019 година по описа на Районен съд –гр.Добрич е образувано въз основа на депозирана жалба от Г.Ж.И., с ЕГН ********** *** срещу наказателно постановление № Д-13-СИР-27 от дата 07.12.2018 година, издадено от Началник Регионална дирекция за национален строителен контрол, Североизточен район - гр.Варна.

Съгласно разпоредбата на чл.59,ал.1 от ЗАНН, с която се регламентира местната подсъдност на производството по обжалване на наказателните постановления, компетентен да се произнесе по жалбата и разгледа административно-наказателния спор е този районен съд, в чийто район е извършено  или довършено нарушението. Видно от изложените фактически обстоятелства в обстоятелствената част на обжалваното наказателно постановление и направено описание на изпълнителното деяние е, че се касае за евентуално извършено административно нарушение на територията на гр.Балчик, обл.Добрич.

От изложените съображения следва извода, че съдебното производство по А.Н.Д.№25/19 година по описа на РС – Добрич трябва да се прекрати на горепосоченото правно основание - липса на местна компетентност на съда за произнасяне /по арг. от  чл.59, ал.1 от ЗАНН/, а делото да се изпрати на компетентия районен съд –гр.Балчик, за произнасяне по жалбата и предмета на административно-наказателния спор.

          Водим от гореизложеното и на основание чл.59, ал.1 от ЗАНН ,               

 

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М :                        

 

ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по А.Н.Д.№25/2019 година по описа на ДРС, образувано въз основа на депозирана пред РС-Добрич жалба от Г.Ж.И., с ЕГН ********** *** срещу наказателно постановление №Д-13-СИР-27 от дата 07.12.2018 година, издадено от Началник Регионална дирекция за национален строителен контрол, Североизточен район- гр.Варна, ведно с приложените материали по делото.

Делото да се изпрати на компетентния съд - Районен съд гр.Балчик, съобразно правилата за местната компетентност, визирани в нормата на чл.59, ал.1 от ЗАНН.

Да се уведомят страните в производството: Регионална дирекция за национален строителен контрол, Североизточен район - гр.Варна и жалбоподателят - Г.Ж.И., с ЕГН ********** на посочения в жалбата съдебен адрес ***, офис 2.

Разпореждането е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

      Съдия-докладчик:                                                                                                                                      

                                                                                                   /В.Монов/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрешавам насрочване на делото на основание чл.252, ал.2 от НПК извън указания в закона двумесечен срок, поради настъпили обстоятелства, свързани с ползване на платен годишен отпуск .

                                                                            Председател:

                                                                                                                  / В.Монов/