П  Р  О  Т  О  К  О  Л

                                               гр.Добрич, 31.01.2019 г.

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД                                  ПЕТНАДЕСЕТИ СЪСТАВ

на 31.01.2019 г. в публично съдебно заседание в следния състав:

                                                                     Председател: Мариана Момчева

 

секретар: Милена Александрова

прокурор: Стефан Димитров

сложи за разглеждане докладвано от Районния съдия

НОХД № 157 по описа за 2019 г.

на именното повикване в 10:10 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ С.С.А. Редовно уведомен чрез процесуалния си представител, явява се лично, представлява се от адв. М.Т., редовно упълномощена от досъдебното производство.

ДРП – Редовно уведомена, представлява се от прокурор Стефан Димитров.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.

АДВ. Т.: Моля да се даде ход на делото.

С оглед становищата на страните и предвид липсата на процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът   пристъпва   към    проверка   самоличността  на  явилия   се:

         С.С.А. – роден на *** ***, български гражданин, ***, ***, ***, ***, живущ ***, ЕГН **********.

         Съдът, разяснява на подсъдимия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря и правата му по НПК.

         ПОДС. А.: Разяснени са ми правата.

         АДВ. Т.: Не правим възражения срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

         Съдът запитва страните за искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие:

         ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по доказателствата.

АДВ. Т.: Нямаме искания по доказателствата.

Съдът, предвид изявленията на страните и липсата на искания за събиране на доказателства преди даване ход на съдебното дирене

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

и докладва споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 157/2019 г. по описа на ДРС.            

ПРОКУРОРЪТ: Моля да разгледате споразумението, което сме постигнали с подсъдимия и неговия защитник.

АДВ. Т.: Представили сме споразумение между страните в настоящото производство за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 424/2016 г. по описа на Първо РУ при ОД на МВР гр. Добрич, което моля да разгледате и одобрите.

         С оглед становищата на страните и с оглед така представеното споразумение, съдът приканва подсъдимия С.С.А. да отговори на въпросите по чл. 382 ал. 4 от НПК.

         ПОДС. А.: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм делото да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

         Съдът на основание чл. 283 от НПК

 

         О П Р Е Д Е Л И :

         ПРОЧИТА приложените по досъдебно производство № 424/2016 г. по описа на Първо РУ при ОД на МВР гр. Добрич доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Т.: Нямаме искания по доказателствата.

         С оглед становищата на страните, съдът намери делото за попълнено с необходимия доказателствен материал, обяви съдебното дирене за приключено и

         О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

         ПРОКУРОРЪТ: Поддържам внесеното от ДРП споразумение за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 424/2016 г. по описа на Първо РУ при ОД на МВР гр. Добрич и моля да одобрите същото като непротиворечащо на закона и морала. Налице са всички процесуални и материално правни предпоставки за произнасянето Ви с определение по реда на чл. 382 ал. 7 от НПК за одобрение на споразумението.

АДВ. Т.: Постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото не противоречи на закона и морала.

 

         Съдът ПРЕДОСТАВЯ на подсъдимия последна дума.

         ПОДС. А.: Моля да одобрите споразумението.

         Съдът на основание чл. 382 ал. 6 от НПК обявява текстовете на споразумението:

         Подсъдимият С.С.А. – роден на *** ***, български гражданин, ***, ***, ***, ***, живущ ***, ЕГН **********,

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че:

На неустановена дата през 2013 г. в град Д. съзнателно се е ползвал от неистински официален документ – удостоверение за завършен седми клас на негово име и с рег.№ 43-43/15.06.1996 г., привидно издаден от Директора на ОУ „***“ село Ц., община Д., област В., който представил пред ***“ град Д., като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, а предмет на деянието е документ за завършено образование, поради което и на основание чл. 316 във връзка с чл. 308 ал. 2 във връзка с ал. 1 от същия член във връзка с чл. 54 ал. 1 от НК да му бъде наложено наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от пет месеца, изпълнението на което, на основание чл. 66 ал. 1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от три години.

На основание чл. 67 ал. 2 от НК възпитателната работа по отношение на подсъдимия С.С.А. се възлага на съответния районен инспектор по местоживеене на подсъдимия.

 

 

                            П О Д П И С И :

 

 

 

         ПРОКУРОР – СТЕФАН ДИМИТРОВ:

 

 

 

 

         ЗАЩИТНИК – АДВ. М.Т.:

 

 

 

 

         ПОДСЪДИЯТ – С.С.А.:

 

 

 

         Съдът, след полагане подписите на страните, се оттегли на тайно съвещание и установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против подсъдимия – прекратено.

 

         С оглед изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК, съдът

 

 

В   И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

О П Р Е Д Е Л И №

 

         ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр. Добрич, от една страна, и подсъдимия по НОХД № 157/2019г. по описа на Районен съд гр. Добрич, лично и представляван от защитника си адв. М.Т. по силата, на което,

Подсъдимият С.С.А. С ЕГН ********** СЕ  ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че:

На неустановена дата през 2013 г. в град Д. съзнателно се е ползвал от неистински официален документ – удостоверение за завършен седми клас на негово име и с рег.№ 43-43/15.06.1996 г., привидно издаден от Директора на ОУ „***“ село Ц., община Д., област В., който представил пред ***“ град Добрич, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, а предмет на деянието е документ за завършено образование, поради което и на основание чл. 316 във връзка с чл. 308 ал. 2 във връзка с ал. 1 от същия член във връзка с чл. 54 ал. 1 от НК му НАЛАГА наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от пет месеца.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието с изпитателен срок от три години.

На основание чл. 67 ал. 2 от НК възпитателната работа по отношение на подсъдимия С.С.А. се възлага на съответния районен инспектор по местоживеене на подсъдимия.

 

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24 ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 157/2019 г. по описа на ДРС.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

         ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 10:20 часа.

         ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 31.01.2019 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЕКРЕТАР: