П Р О Т О К О Л

гр. Добрич, 25.01.2019 г.

ДОБРИЧКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                     СЕДЕМНАДЕСЕТИ СЪСТАВ

НА ДВАДЕСЕТ И ПЕТИ ЯНУАРИ  ДВЕ  ХИЛЯДИ И ДЕВЕТНАДЕСЕТА ГОДИНА

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                               Председател: РОМЕО СИМЕОНОВ

                                               Съдебни заседатели:

                                                       

Секретар: Румяна Иванова

Прокурор: СТЕФАН ДИМИТРОВ

Сложи за разглеждане докладваното от районен съдия Ромео Симеонов НОХД № 118 по описа за 2019 г.

На именното повикване в 09:55 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Д.Д.Р. - редовно уведомен за днешно съдебно заседание по телефона, явява се лично, представлява се от адв. Д. Д., от ДАК, редовно упълномощена от досъдебното производство и приета от съда от днес.

ДОБРИЧКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - редовно призована за днешно съдебно заседание по телефона, представлява се от прокурор Димитров.

Съдът запитва страните за становището им

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

С оглед становищата на страните и предвид липсата на процесуални пречки, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът пристъпва към проверка самоличността на подсъдимия:

ПОДСЪДИМИЯТ Д.Д.Р.: ЕГН: **********,  

Председателят на основание чл. 274 от НПК разяснява на подсъдимия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и правата им по НПК, като обявява имената на председателя на състава, съдебния секретар и прокурора.

АДВ. Д.: Не правим възражения срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

ПОДСЪДИМИЯТ: Разяснени са ми правата.

Съдът запитва страните за искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Д.: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

И докладва споразумение за прекратяване на наказателното производство на основание чл. 381, ал. 1 от НПК по досъдебно производство №  1261/2018 г. по описа на Първо  РУ при ОД на МВР гр. Добрич.

ПРОКУРОРЪТ: Г-н Съдия, представили сме споразумение между страните, което моля да разгледате и одобрите.

АДВ. Д.: Г-н Съдия, представили сме споразумение между страните в настоящия наказателен процес, което моля да разгледате и одобрите.

С оглед така представеното споразумение, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКАНВА подсъдимият да отговори на въпросите по чл. 382, ал. 4 от НПК.

ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по досъдебно производство 1261/2018 г. по описа Първо РУ на МВР гр. Добрич доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Д.: Нямаме искания по доказателствата.

С оглед становищата на страните, съдът намери делото за попълнено с необходимия доказателствен материал, обяви съдебното дирене за приключено и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО:

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам внесеното от ДРП споразумение за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 1261/2018 г. по описа на Първо РУ на МВР гр. Добрич и моля да одобрите същото като непротиворечащо на закона и морала. Налице са всички процесуални и материално-правни предпоставки за произнасянето Ви с определение по реда на чл. 382 ал. VІІ от НПК за одобрение на споразумението.

АДВ. Д.: Постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото не противоречи на закона и морала.

Съдът предоставя на подсъдимия ПОСЛЕДНА ДУМА.

ПОДСЪДИМИЯТ: Моля да одобрите споразумението.

Съдът, на основание чл. 382 ал.VІ от НПК обявява ОКОНЧАТЕЛНИЯ текст на споразумението:

ПОДСЪДИМИЯТ Д.Д.Р.: СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 22.12.2018г., около 16:40 часа, в гр. Добрич по бул. „*********” до паметника на *********, в посока център на града, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „*********” с рег. № *********, след употреба на наркотични вещества – амфетамин, установено с техническо средство „Дрегер Дръгчек 3000” – престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК, поради което на основание чл. 343б, ал. 3 от НК, във вр. чл. 55, ал.1, т. 1 от НК, на подсъдимият Д.Д.Р., ЕГН: ********** му се ОПРЕДЕЛЯ  да бъде наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, което на основание  чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на наказанието „Лишаване от свобода” за срок от три месеца се отлага с изпитателен срок от три години.

 На основание чл. 381, ал. 5, т. 4 от НПК ВЪЗЛГА на съответния полицейски инспектор при Първо РУ на МВР – гр. Добрич възпитателните грижи спрямо обвиняемия през изпитателния срок.

На основание чл. 343г НК на подсъдимия Д.Д.Р. се определя наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 8 /осем/ месеца. На основание чл. 59, ал. 4 НК при изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява МПС се приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 22.12.2018г. до влизане в сила на определение за одобряване на споразумението.

Приложеното по делото веществено доказателство: 1 „Дрегер Дръгчек 3000”, да се остане по делото в срока на съхранение на същото, след което да бъде унищожено.

 

П О Д П И С И:

 

          ПРОКУРОР  С. ДИМИТРОВ:  ............................

 

АДВ. Д.:...........................................................

 

ПОДСЪДИМИЯТ Д.Д.Р.:................

 

Съдът, след полагане подписите на страните, се оттегли на тайно съвещание и установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против подсъдимия Д.Д.Р. –  прекратено.

С оглед изложеното и на основание чл. 382 ал. VІІ от НПК, съдът

                            В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

                                               О П Р Е Д Е Л И : №

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП – гр. Добрич, от една страна, и обвиняемия по бързо производство № 1261/2018г. по описа на Първо РУ на МВР гр. Добрич лично и представляван от защитника си адв. Д. от ДАК,  по силата на което

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ Д.Д.Р. ЕГН: **********,

ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че:

на 22.12.2018г., около 16:40 часа, в гр. Добрич по бул. „*********” до паметника на *********, в посока център на града, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил „*********” с рег. № *********, след употреба на наркотични вещества – амфетамин, установено с техническо средство „Дрегер Дръгчек 3000” – престъпление по чл. 343б, ал. 3 НК, поради което на основание чл. 343б, ал. 3 от НК, във вр. чл.55, ал.1, т. 1 от НК, на подсъдимият Д.Д.Р., ЕГН: ********** му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 3 /ТРИ/ МЕСЕЦА, което на основание  чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на наказанието „лишаване от свобода” за срок от три месеца се отлага с изпитателен срок от три години.

 На основание чл. 381, ал. 5, т. 4 от НПК ВЪЗЛГА на съответния полицейски инспектор при Първо РУ на МВР – гр. Добрич възпитателните грижи спрямо обвиняемия през изпитателния срок.

На основание чл. 343г НК на подсъдимия Д.Д.Р. се определя наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 8 /осем/ месеца. На основание чл. 59, ал. 4 НК при изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява МПС се приспада времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред, считано от 22.12.2018г. до влизане в сила на определение за одобряване на споразумението.

Приложеното по делото веществено доказателство: 1 „Дрегер Дръгчек 3000”, да се остане по делото в срока на съхранение на същото, след което да бъде унищожено.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 118/2019г. по описа на ДРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 10:00 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 25.01.2019 г.

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                                                         СЕКРЕТАР: