П  Р  О  Т  О  К  О  Л

гр.Добрич, 29.01.2019 г.

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД                                  ПЕТНАДЕСЕТИ СЪСТАВ

на 29.01.2019 г. в публично съдебно заседание в следния състав:

                                                                     Председател: Мариана Момчева

 

секретар: Милена Александрова

прокурор: Маринела Марчева  

сложи за разглеждане докладвано от Районния съдия

НОХД № 116 по описа за 2019 г.

на именното повикване в 09:50 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Ю.В.Г. – Редовно уведомен чрез процесуалния си представител, явява се лично, представлява се от адв. К.К., редовно упълномощен от досъдебното производство.

ДРП – Редовно уведомена, представлява се от прокурор Маринела Марчева.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Моля да се даде ход на делото.

С оглед становищата на страните и предвид липсата на процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът   пристъпва   към    проверка   самоличността  на  явилия   се:

         Ю.В.Г. – роден на *** ***, ***, български гражданин, ***, ***, ***, работи като ***, с адрес:***, ЕГН **********.

Съдът, разяснява на подсъдимия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря и правата му по НПК.

ПОДС. Г.: Разяснени са ми правата.

АДВ. К.: Не правим възражения срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

Съдът запитва страните за искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие:

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по доказателствата.

АДВ. К.: Нямаме искания по доказателствата.

Съдът, предвид изявленията на страните и липсата на искания за събиране на доказателства преди даване ход на съдебното дирене

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

и докладва споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 116/2019 г. по описа на ДРС.   

ПРОКУРОРЪТ: Моля да разгледате споразумението, което сме постигнали с подсъдимия и неговия защитник.

АДВ. К.: Представили сме споразумение между страните в настоящото производство за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 121/2017 г. по описа на Сектор „ПИП“ при ОД на МВР гр. Добрич, което моля да разгледате и одобрите.

С оглед становищата на страните и с оглед така представеното споразумение, съдът приканва подсъдимия Ю.В.Г. да отговори на въпросите по чл. 382 ал. 4 от НПК.

ПОДС. Г.: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм делото да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът, на основание чл. 283 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРОЧИТА приложените по досъдебно производство № 121/2017 г. по описа на Сектор „ПИП“ при ОД на МВР гр. Добрич доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да сочим други доказателства.

АДВ. К.: Нямаме искания по доказателствата.

С оглед становищата на страните, съдът намери делото за попълнено с необходимия доказателствен материал, обяви съдебното дирене за приключено и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам внесеното от ДРП споразумение за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 121/2017 г. по описа на Сектор „ПИП“ при ОД на МВР гр. Добрич и моля да одобрите същото като непротиворечащо на закона и морала. Налице са всички процесуални и материално правни предпоставки за произнасянето Ви с определение по реда на чл. 382 ал. 7 от НПК за одобрение на споразумението.

АДВ. К.: Постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото не противоречи на закона и морала.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на подсъдимия последна дума.

ПОДС. Г.: Моля да одобрите споразумението.

Съдът на основание чл. 382 ал. 6 от НПК обявява текстовете на споразумението:

Подсъдимият Ю.В.Г. – роден на *** ***, ***, български гражданин, ***, ***, ***, работи като ***, с адрес:***, ЕГН **********,

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че:

1. На 09.03.2017 г. в град Д. съзнателно се ползвал от неистински частен документ – полски образец на договор за покупко-продажба на лек автомобил ***, като го употребил пред Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Добрич, за да докаже право на собственост върху автомобила, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 316 във връзка с чл. 309 ал. 3 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 54 ал. 1 от НК да му бъде наложено наказание “ГЛОБА” в размер на ТРИСТА ЛЕВА.

2. На 09.03.2017 г. в град Д. потвърдил неистина, а именно че лек автомобил *** е закупен от немски гражданин *** в гр. *** на 28.02.2017 г. и че моторното превозно средство е влязло в България на 04.03.2017 г. в писмена декларация – Приложение № 2 към чл. 12а ал. 1 т. 6 и чл. 126 ал. 1 т. 6 от Наредба 1-45 от 2000 г., която по силата на чл. 140 ал. 2 от ЗДвП се подава пред орган на властта – Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Добрич за удостоверяване истинността на изложените в декларациите обстоятелства, поради което и на основание чл. 313 ал. 1 във връзка с чл. 54 ал. 1 от НК да му бъде наложено наказание “ГЛОБА” в размер на ТРИСТА ЛЕВА.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК на подсъдимия Ю.В.Г. следва да бъде наложено най-тежкото от определените наказания, а именно “ГЛОБА” в размер на ТРИСТА ЛЕВА.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК и по силата на споразумението направените разноски по делото в размер на 93,84 лева следва да бъдат заплатени от подсъдимия Ю.В.Г. ***.

 

 

                            П О Д П И С И :

 

 

 

         ПРОКУРОР – МАРИНЕЛА МАРЧЕВА:

 

 

 

         ЗАЩИТНИК – АДВ. К.К.:

 

 

 

         ПОДСЪДИМ – Ю.В.Г.:

 

 

 

Съдът, след полагане подписите на страните, се оттегли на тайно съвещание и установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против подсъдимия – прекратено.

         С оглед изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК, съдът

 

 

 

В   И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

О П Р Е Д Е Л И №

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр. Добрич, от една страна, и подсъдимия по НОХД № 116/2019 г. по описа на РС – гр. Добрич, лично и представляван от защитника си адв. К.К., по силата на което,

Подсъдимият Ю.В.Г. С ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че:

1. На 09.03.2017 г. в град Д. съзнателно се ползвал от неистински частен документ – полски образец на договор за покупко-продажба на лек автомобил ***, като го употребил пред Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Добрич, за да докаже право на собственост върху автомобила, като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност, като деянието представлява маловажен случай, поради което и на основание чл. 316 във връзка с чл. 309 ал. 3 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 54 ал. 1 от НК му НАЛАГА наказание “ГЛОБА” в размер на ТРИСТА ЛЕВА.

2. На 09.03.2017 г. в град Д. потвърдил неистина, а именно, че лек автомобил *** е закупен от немски гражданин *** в гр. *** на 28.02.2017 г. и че моторното превозно средство е влязло в България на 04.03.2017 г. в писмена декларация – Приложение № 2 към чл. 12а ал. 1 т. 6 и чл. 126 ал. 1 т. 6 от Наредба 1-45 от 2000 г., която по силата на чл. 140 ал. 2 от ЗДвП се подава пред орган на властта – Началник Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Добрич за удостоверяване истинността на изложените в декларациите обстоятелства, поради което и на основание чл. 313 ал. 1 във връзка с чл. 54 ал. 1 от НК му НАЛАГА наказание “ГЛОБА” в размер на ТРИСТА ЛЕВА.

На основание чл. 23 ал. 1 от НК НАЛАГА на подсъдимия Ю.В.Г. най-тежкото от определените наказания, а именно “ГЛОБА” в размер на ТРИСТА ЛЕВА.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК и по силата на споразумението направените разноски по делото в размер на 93,84 лева следва да бъдат заплатени от подсъдимия Ю.В.Г. ***.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24 ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 116/2019 г. по описа на ДРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

         ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 10:00 часа.

         ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 29.01.2019 г.

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

     СЕКРЕТАР: