ПРОТОКОЛ

гр. Добрич, 23.01.2019 г.

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД                     ШЕСТНАДЕСЕТИ СЪСТАВ

На двадесет и трети януари две хиляди и деветнадесета година в публично съдебно заседание в следния състав:      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНЧО ДИМИТРОВ

 

СЕКРЕТАР: РУМЯНА ИВАНОВА

ПРОКУРОР: ДАНИЕЛ ИЛИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия НОХД № 105 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 09:30 часа се явиха следните лица:

ОБВИНЯЕМИЯТ М.Р.Р. – редовно призован, явява се лично, представлява се от адв. В.К. ***, редовно упълномощен от досъдебното производство.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ДОБРИЧ – редовно призована, представлява се от прокурор Даниел Илиев.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Председателят пристъпва към проверка самоличността на обвиняемия:

М.Р.Р. – роден на *** ***,

Председателят, на основание чл. 274 от НПК разяснява на обвиняемия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и правата му по НПК, като обявява имената на председателя на състава, съд. секретар и прокурора.

Адв. К.: Не правим възражение срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

Обв. Р.: Запознат съм с правата си по НПК.

Съдът ДОКЛАДВА постигнато между прокурор Даниел Илиев при Районна прокуратура – Добрич и защитника на обвиняемия М.Р.Р. – адв. В.К. *** споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 325/2018 г. по описа на Първо РУ на МВР – Добрич.

ПРОКУРОРЪТ: С обвиняемия и защитника му сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го приемете и одобрите.

Адв. К.: Моля да приемете и одобрите представеното споразумение.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и с оглед така представеното споразумение, приканва обвиняемия да отговори на въпросите по чл. 382, ал. 4 от НПК.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.Р.Р.: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм делото да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

 

Съдът прочита съдържанието на споразумението и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва съдържанието на същото в протокола и приканва страните да положат подписите си с оглед обективиране на постигнатото съгласие по следните въпроси:

Страните приемат за безспорно установено от фактическа и правна страна, че обвиняемият М.Р.Р. – роден на ***  е ВИНОВЕН в това, че:

На 27.03.2018 г. в гр. Добрич, по бул. „****”, до № ***, в посока ул. „***”, управлявал моторно превозно средство-лек автомобил марка „*****”, модел „*****” с рег. № *****, след употреба на наркотични вещества – амфетамин и марихуана /канабис/,  поради което и на осн. чл. 343б, ал. 3 от НК във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 67, ал. 2 от НК възпитателните грижи спрямо обв. М.Р.Р. през изпитателния срок се възлагат на съответния полицейски инспектор по местоживеене на обвиняемия.

На основание чл. 343 г във вр. с чл. 343б, ал. 3 от НК във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от  ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието  ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 27.03.2018 г.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемия М.Р.Р. се възлагат сторените по делото разноски в размер на 37.73 лева /тридесет и седем лева и седемдесет и три стотинки/ по сметка на ОД на МВР – гр. Добрич.

На основание чл. 343б, ал. 3 във вр. с чл. 55, ал. 3 във вр. с ал. 1, т. 1 от НК, страните се споразумяват по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода да не се налага.

Приложеното по делото веществено доказателство – тест-касета „*****” да остане по делото, в срока на съхранение на същото, след което да се унищожи.

С престъплението не са причинени имуществени вреди.

 

П О Д П И С И:

 

ПРОКУРОР – ДАНИЕЛ ИЛИЕВ:

 

ОБВИНЯЕМ – М.Р.Р.:

 

ЗАЩИТНИК – Адв. В.К.:

 

След полагане на подписите от прокурора, защитника на обвиняемия и обвиняемия, съдът намира, че постигнатото между страните споразумение съдържа съгласие по всеки един от въпросите, визирани в чл. 381, ал. 5 от НПК, не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Воден от изложеното и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ№

 

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура - Добрич, представлявана от прокурор Даниел Илиев, обв. М.Р. и защитника му адв. В.К. *** споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 325/2018 г. по описа на Първо РУ на МВР – гр. Добрич, по силата на което:

ОБВИНЯЕМИЯТ М.Р.Р. – роден на *** ***,

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:

На 27.03.2018 г. в гр. Добрич, по бул. „****”, до № ***, в посока ул. „***”, управлявал моторно превозно средство-лек автомобил марка „*****”, модел „*****” с рег. № *****, след употреба на наркотични вещества – амфетамин и марихуана /канабис/,  поради което и на осн. чл. 343б, ал. 3 от НК във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 67, ал. 2 от НК възпитателните грижи спрямо обв. М.Р.Р. през изпитателния срок се възлагат на съответния полицейски инспектор по местоживеене на обвиняемия.

На основание чл. 343 г във вр. с чл. 343б, ал. 3 от НК във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО за срок от  ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието  ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ПРИСПАДА времето, през което обвиняемият е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 27.03.2018 г.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемия М.Р.Р. се възлагат сторените по делото разноски в размер на 37.73 лева /тридесет и седем лева и седемдесет и три стотинки/ по сметка на ОД на МВР – гр. Добрич.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 105/2019 г. по описа на Районен съд - Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест!

 

Съдът, на основание чл. 309 от НПК се занима служебно с мярката за неотклонение на обвиняемия и намира, че същата следва да бъде отменена, поради влизане в сила на настоящото определение, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ наложената на досъдебното производство мярка за неотклонение ПОДПИСКА спрямо обвиняемия М.Р.Р..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в седемдневен срок от днес пред Добричкия окръжен съд.

Заседанието приключи в 09:45 часа.

Протоколът е изготвен на 23.01.2019 г.

          

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

             СЕКРЕТАР: