ПРОТОКОЛ

гр. Добрич, 23.01.2019 г.

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД                     ШЕСТНАДЕСЕТИ СЪСТАВ

На двадесет и трети януари две хиляди и деветнадесета година в публично съдебно заседание в следния състав:      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНЧО ДИМИТРОВ

 

СЕКРЕТАР: РУМЯНА ИВАНОВА

ПРОКУРОР: ДАНИЕЛ ИЛИЕВ

 

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия НОХД № 92 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 09:15 часа се явиха следните лица:

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Т.Т. – редовно призован, явява се лично, представлява се от адвокат К.К. ***, редовно упълномощен от досъдебното производство.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ДОБРИЧ – редовно призована, представлява се от прокурор Даниел Илиев.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Председателят пристъпва към проверка самоличността на обвиняемия:

Г.Т.Т. – роден на *** ***,

Председателят, на осн. чл. 274 от НПК разяснява на обвиняемия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и правата му по НПК, като обявява имената на председателя на състава, съд. секретар и прокурора.

 

 

Адв. К.: Не правим възражение срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

Обв. Т.: Запознат съм с правата си по НПК.

 

Съдът ДОКЛАДВА постигнато между прокурор Даниел Илиев при Районна прокуратура – Добрич и защитника на обвиняемия Г.Т.Т. – адвокат К.К. ***, споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 585/2017 г. по описа на Първо РУ на МВР – Добрич.

ПРОКУРОРЪТ: С обвиняемия и защитника му сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го приемете и одобрите.

Адв. К.: Моля да приемете и одобрите представеното споразумение.

 

Съдът, на основание чл. 382, ал. 5 от НПК от НПК, ПРЕДЛАГА на страните следната промяна в споразумението:

Предвиденото наказание за извършено престъпление по чл. 354а, ал. 3, т. 1 след редукцията по чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК е лишаване от свобода до три години. В случая за това престъпление страните са постигнали съгласие на обвиняемия да бъде наложено наказание лишаване от свобода за срок от пет месеца, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от три години. Това наказание очевидно е определено при условията на чл. 54, ал. 1 от НК, а не както е посочено в споразумението – съобразно чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК. При това положение, съдът намира, че явно се касае за техническа грешка, поради което в споразумението следва да се впише, че наказанието лишаване от свобода е определено при условията на чл. 54, ал. 1 от НК.

ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм.

Адв. К.: Съгласен съм.

Обв. Т.: Съгласен съм.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и с оглед така представеното споразумение, приканва обвиняемия да отговори на въпросите по чл. 382, ал. 4 от НПК.

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Т.Т.: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм делото да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

 

Съдът прочита съдържанието на окончателното споразумение и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва съдържанието на същото в протокола и приканва страните да положат подписите си с оглед обективиране на постигнатото съгласие по следните въпроси:

Страните приемат за безспорно установено от фактическа и правна страна, че обвиняемият Г.Т.Т. – роден на *** ***, е ВИНОВЕН в това, че:

На 30.06.2017 г. в гр. Добрич, като непълнолетен, но след като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества – марихуана /индийски коноп, канабис/ с нетно тегло 0.89 грама, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.8 %, на стойност 5.34 лева и метамфетамин с нетно тегло 6.52 грама със съдържание на активен компонент метамфетамин 9.5 %, на стойност 163.00 лева, като общата стойност на наркотичните вещества е 168.34 лева /сто шестдесет и осем лева и тридесет и четири стотинки/, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 67, ал. 2 от НК възпитателните грижи спрямо обв. Г.Т.Т. през изпитателния срок се възлагат на съответния полицейски инспектор по местоживеене на обвиняемия.

На основание чл. 354а, ал. 6 във вр. ал. 3, т. 1 от НК, предметът на престъплението: остатък от наркотичните вещества – марихуана и метамфетамин, предадени за съхранение в Агенция „Митници” – гр. София, ЦМУ, отдел „НОП” с приемателно-предавателни протоколи № 53236 от 12.03.2018 г. и № 55411 от 11.06.2018 г. се ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, като след влизане в сила на определението, наркотичните вещества ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

На основание чл. 53, ал. 1, б. „а” от НК  ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, приложени по делото – опаковки от изследваните наркотични вещества, един брой метална кутийка с надпис „Drug Free Area” и един брой гриндер, черен на цвят с бели периферни линии, се ОТНЕМАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, като същите следва да останат по делото в срока на съхранението му, след което ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

          На осн. чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемия Г.Т.Т. се възлагат сторените по делото разноски в размер на 147.51 лева /сто четиридесет и седем лева и петдесет и една стотинки/ по сметка на ОД на МВР – гр. Добрич.

На основание чл. 354а, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 55, ал. 3 от НК страните се споразумяват по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода да не се налага.

 

С престъплението не са причинени имуществени вреди.

 

П О Д П И С И:

 

ПРОКУРОР – ДАНИЕЛ ИЛИЕВ:

 

ОБВИНЯЕМ – Г.Т.Т.:

 

ЗАЩИТНИК – Адв. К.К.:

 

 

След полагане на подписите от прокурора, защитника на обвиняемия и обвиняемия, съдът намира, че постигнатото между страните споразумение съдържа съгласие по всеки един от въпросите, визирани в чл. 381, ал. 5 от НПК, не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

 

Воден от изложеното и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, СЪДЪТ

 

ОПРЕДЕЛИ№

 

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура - Добрич, представлявана от прокурор Даниел Илиев, обв. Г.Т. и защитникът му – адвокат К.К. *** споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 585/2017 г. по описа на Първо РУ на МВР – гр. Добрич, по силата на което:

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Т.Т. – роден на ***

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:

На 30.06.2017 г. в гр. Добрич, като непълнолетен, но след като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества – марихуана /индийски коноп, канабис/ с нетно тегло 0.89 грама, със съдържание на активен компонент тетрахидроканабинол 3.8 %, на стойност 5.34 лева и метамфетамин с нетно тегло 6.52 грама със съдържание на активен компонент метамфетамин 9.5 %, на стойност 163.00 лева, като общата стойност на наркотичните вещества е 168.34 лева /сто шестдесет и осем лева и тридесет и четири стотинки/, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 63, ал. 1, т. 3 от НК във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 67, ал. 2 от НК възпитателните грижи спрямо обв. Г.Т.Т. през изпитателния срок се възлагат на съответния полицейски инспектор по местоживеене на обвиняемия.

На основание чл. 354а, ал. 6 във вр. ал. 3, т. 1 от НК, предметът на престъплението: остатък от наркотичните вещества – марихуана и метамфетамин, предадени за съхранение в Агенция „Митници” – гр. София, ЦМУ, отдел „НОП” с приемателно-предавателни протоколи № 53236 от 12.03.2018 г. и № 55411 от 11.06.2018 г. се ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, като след влизане в сила на определението, наркотичните вещества ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

На основание чл. 53, ал. 1, б. „а” от НК  ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, приложени по делото – опаковки от изследваните наркотични вещества, един брой метална кутийка с надпис „Drug Free Area” и един брой гриндер, черен на цвят с бели периферни линии, се ОТНЕМАТ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, като същите следва да останат по делото в срока на съхранението му, след което ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

          На осн. чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемия Г.Т.Т. се възлагат сторените по делото разноски в размер на 147.51 лева /сто четиридесет и седем лева и петдесет и една стотинки/ по сметка на ОД на МВР – гр. Добрич.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 92/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест!

 

ПРЕПИС от определението, след влизането му в сила, ведно с копие от приемателно-предавателни протоколи № 53236 от 12.03.2018 г. и № 55411 от 11.06.2018 г., да се изпратят на Агенция „Митници”– София, ЦМУ, отдел „НОП”.

 

Досъдебното производство да бъде върнато на Районна прокуратура-Добрич за произнасяне по реда на чл. 242, ал. 1 от НПК по повдигнатото обвинение на Г.Т.Т. за престъпление по чл. 129, ал. 2 във вр. с ал. 1 от НК.

 

Съдът, на основание чл. 309 от НПК се занима служебно с мярката за неотклонение на обвиняемия и намира, че същата следва да бъде отменена, поради влизане в сила на настоящото определение, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ наложената на досъдебното производство мярка за неотклонение ПОДПИСКА спрямо обвиняемия Г.Т.Т..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в седемдневен срок от днес пред Добричкия окръжен съд.

Заседанието приключи в 09:30 часа.

Протоколът е изготвен на 23.01.2019 г.

           

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

             СЕКРЕТАР: