ПРОТОКОЛ

гр. Добрич, 22.01.2019 г.

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД                                                    ТРЕТИ СЪСТАВ

На двадесет и втори януари две хиляди и деветнадесета година в публично съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ МИТЕВА

Секретар: Стоянка Петрова

Прокурор: ДАНИЕЛ ИЛИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия НОХД № 83 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 11,00 часа се явиха следните лица:

ОБВИНЯЕМИЯТ: В.Г.Д. – редовно призован, явява се лично, представлява се от адв. С.С. ***, редовно упълномощен от досъдебното производство.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. ДОБРИЧ – редовно призована, представлява се от прокурор Даниел Илиев.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Адв. С.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Председателят пристъпва към проверка самоличността на обвиняемия:

Обвиняемият: В.Г.Д. – *** **********.

Председателят, на осн. чл. 274 от НПК разяснява на обвиняемия правото на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и правата по НПК, като обявява имената на председателя на състава, съдебния секретар и прокурора.

Адв. С.: Не правим възражение срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

Обвиняемият: Запознат съм с правата си по НПК.

Съдът запитва страните за искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

Прокурорът: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

Адв. С.: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

И ДОКЛАДВА постигнато между прокурор Даниел Илиев при РП – Добрич и защитника на обвиняемия В.Г.Д. – адв. С.С. ***, споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 1202/2014 г. по описа на Първо РУ на МВР гр. Добрич.

Прокурорът: С обвиняемия и защитника му сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го приемете и одобрите.

Адв. С.: Моля да приемете и одобрите представеното споразумение.

 

       На основание чл. 382, ал. 5 от НПК, СЪДЪТ предлага на страните следната промяна в представеното споразумение:

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – 1 бр. полеви тест ведно с дрегер „DrugСhek 1200 STKДА ОСТАНЕ в кориците на делото до изтичане на нормативно установения срок за съхранение на делото в архив, след което да бъде унищожено.

Прокурорът: Не възразявам на така предложените промени от съда, съгласен съм.

Адв. С.: Аз също не възразявам, съгласен съм с предложените от съда промени.

Обвиняемият: Съгласен съм с промените.

 

Съдът прочита съдържанието на споразумението и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва съдържанието на същото в протокола и приканва страните да положат подписите си с оглед обективиране на постигнатото съгласие по следните въпроси:

 

Страните приемат за безспорно установено от фактическа и правна страна, че обвиняемият В.Г.Д. – ************* се признава за виновен в това, че:

На *** год., в град Д*, по ул. „*“, в посока ж.к. И* при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка „*, собственост на Д* А*И*от с. Б*, без да има необходимата правоспособност, нарушил правилата за движение по пътищата, регламентирани в Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата:

Чл. 20, ал. 1 от ЗДвП: „Водачите са длъжни непрекъснато да контролират пътните превозни средства, които управляват“.

Чл. 21, ал. 1 от ЗДвП: „При избиране скоростта на движението на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойност на скоростта в км/ч, a именно за категория В 50 км/ч в населено място“.

Чл. 67, ал. 1 от ППЗДвП: „Водачът на пътно превозно средство е длъжен да се движи възможно най-вдясно на платното за движение, а когато пътните ленти са очертани с пътна маркировка – да използва най-дясната свободна лента и

Чл. 68, т. 1 от ППЗДвП: „На пътно платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено, когато платното за движение има две ленти, да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение, освен при изпреварване или заобикаляне“ и по непредпазливост причинил на Н* С*К* от град Д*средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на четири ребрени дъги в ляво, довели до трайно затруднение движението на снагата за период от 2-3 месеца и счупване на лява ключица, довело до трайно затруднение на ляв горен крайник за период от около 2-3 месеца, като деянието е било извършено след употреба на наркотични вещества – амфетамин и марихуана, и деецът е избягал от местопроизшествието – престъпление по чл. 343, ал. 3, буква „а“, вр. чл. 343, ал. 1, буква „б“, вр. чл. 342, ал. 1 от НК.

Престъплението е извършено от В.Г.Д. при форма на вината – непредпазливост, в нейната проявна форма небрежност по смисъла на чл. 11, ал. 3, предл. 1 НК, като обвиняемият не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици, но е бил длъжен и могъл да ги предвиди.

Страните приемат, на основание по чл. 343, ал. 3, буква „а“, вр. чл. 343, ал. 1, буква „б“, вр. чл. 342, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на В.Г.Д. да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 4 /четири/ месеца, което на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗИНЗД да се изтърпи при първоначален „строг“ режим.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – 1 бр. полеви тест ведно с дрегер „DrugСhek 1200 STKДА ОСТАНЕ в кориците на делото до изтичане на нормативно установения срок за съхранение на делото в архив, след което да бъде унищожено.

На основание чл. 381, ал. 5, т. 6, вр. чл. 189, ал. 3 от НПК сторените по делото разноски в размер на 1 500,97 лева се възлагат в тежест на обв. В.Г.Д..

 

Съдът, с оглед така представеното споразумение, приканва обвиняемият да отговори на въпросите по чл. 382, ал. 4 от НПК.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм делото да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

 

Съдът приканва страните да положат подписите си под съдържанието на споразумението.

 

П О Д П И С И :

 

ПРОКУРОР – ДАНИЕЛ ИЛИЕВ:                                            ..........................

 

 

ОБВИНЯЕМ - В.Г.Д.:          ..........................

 

 

ЗАЩИТНИК - АДВ. С.С.:                      ..........................

 

 

Съдът след полагане подписите на страните ги запитва за искания по доказателствата и след като констатира, че няма такива и на основание чл. 283 от НПК

О П Р Е Д Е Л И:

ПРОЧИТА и ПРИЕМА приложените по ДП № 1202/2014 г. по описа на Първо РУ на МВР - гр. Добрич писмени и веществени доказателства.

СЪДЪТ запитва отново страните за искания по доказателствата и след като констатира, че няма такива и като намери делото за попълнено с необходимия доказателствен материал, обяви съдебното дирене за приключено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

Прокурорът: С обвиняемия и защитника му сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го приемете и одобрите.

Моля да се произнесете и по наложената спрямо обвиняемия мярка за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на страната”, като я отмените поради отпадане на необходимостта от същата.

Адв. С.: Моля да приемете и одобрите представеното споразумение. Моля да отмените забраната, наложена на обвиняемия да напуска пределите на страната.

Обвиняемият: Моля да одобрите споразумението и да отмените наложената ми забрана.

 

СЪДЪТ предоставя на обвиняемия ПОСЛЕДНА ДУМА.

Обвиняемият: Съжалявам за извършеното. Моля да одобрите споразумението.

 

Съдът след изслушване становищата на страните и последната дума на обвиняемия, като прецени събраните по делото доказателства приема, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия – прекратено.

            С оглед изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура - Добрич, представлявана от прокурор Даниел Илиев, обвиняемия В.Г.Д. и защитникът му адв. С.С. *** споразумение за прекратяване на наказателното производство по ДП № 1202/2014 г. по описа на Първо РУ на МВР гр. Добрич, по силата на което:

В.Г.Д. – *** ********** се признава за виновен в това, че:

На *** год., в град Д*, по ул. „***“, в посока ж.к. „***“ при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка „*“, с рег. № * собственост на Д*А*И* от с. Б*, без да има необходимата правоспособност, нарушил правилата за движение по пътищата, регламентирани в Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата:

Чл. 20, ал. 1 от ЗДвП: „Водачите са длъжни непрекъснато да контролират пътните превозни средства, които управляват“.

Чл. 21, ал. 1 от ЗДвП: „При избиране скоростта на движението на водача на пътно превозно средство е забранено да превишава следните стойност на скоростта в км/ч, е именно за категория В 50 км/ч в населено място“.

Чл. 67, ал. 1 от ППЗДвП: „Водачът на пътно превозно средство е длъжен да се движи възможно най-вдясно на платното за движение, а когато пътните ленти са очертани с пътна маркировка – да използва най-дясната свободна лента и

Чл. 68, т. 1 от ППЗДвП: „На пътно платно с двупосочно движение на водача на пътно превозно средство е забранено, когато платното за движение има две ленти, да навлиза и да се движи в лентата за насрещно движение, освен при изпреварване или заобикаляне“ и по непредпазливост причинил на Несибе Сали Качар от град Добрич средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на четири ребрени дъги в ляво, довели до трайно затруднение движението на снагата за период от 2-3 месеца и счупване на лява ключица, довело до трайно затруднение на ляв горен крайник за период от около 2-3 месеца, като деянието е било извършено след употреба на наркотични вещества – амфетамин и марихуана, и деецът е избягал от местопроизшествието,

поради което и на основание чл. 343, ал. 3, буква „а“, вр. чл. 343, ал. 1, буква „б“, вр. чл. 342, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, му НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ първоначален „строг“ режим на изтърпяване на наложеното наказание „лишаване от свобода”.

ВЕЩЕСТВЕНОТО ДОКАЗАТЕЛСТВО – 1 бр. полеви тест ведно с дрегер „DrugСhek 1200 STKДА ОСТАНЕ в кориците на делото до изтичане на нормативно установения срок за съхранение на делото в архив, след което да бъде унищожено.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА В.Г.Д. с ЕГН ********** да заплати направените по делото разноски в размер на 1 500,97 лева, платими по сметка на ОД на МВР - гр. Добрич.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 83/2019 г. по описа на Районен съд - Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест.

 

На основание чл. 382, ал. 10 от НПК за определението да се съобщи на пострадалата Несибе Сали Качар от град Добрич с указание, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.

 

На основание чл. 68, ал. 7, вр. с ал. 6 от НПК, по искане на обвиняемия и неговия защитник съдът се занима с наложената с Постановление на ДРП от 05.11.2018 г. по ДП № 1202/2014 г. по описа на Първо РУ на МВР -Добрич /приобщено към доказателствиния материал по НОХД № 83/2019 г. по описа на ДРС/ мярка за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на страната” по отношение на В.Г.Д. с ЕГН **********.

Като взе предвид, че основната цел, която се преследва с налагането на забрана за напускане пределите на страната е реалното и лично участие на обвиняемия, респ. подсъдимия в наказателното производство и осуетяване на възможността да се отклони от наказателно преследване, съдът намира, че доколкото наказателното производство срещу Д. е приключило, респ. не съществуват процесуални и материално-правни предпоставки за продължаване на наложената мярка за процесуална принуда,

поради което

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ наложената с Постановление на ДРП от 05.11.2018 г. по ДП № 1202/2014 г. по описа на Първо РУ на МВР -Добрич /приобщено към доказателствиния материал по НОХД № 83/2019 г. по описа на ДРС/ мярка за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на страната” по отношение на В.Г.Д. с ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи обжалване и протест в 7 дневен срок от днес пред Окръжен съд - Добрич.

            ПРЕПИС от определението след влизането му в сила ведно с Карта с данни за наложена ПАМ № *да се изпрати в ОД на МВР Добрич, Група „Документи за самоличност” за сведение и изпълнение.

 

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 11,10 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 22.01.2019 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СЕКРЕТАР: