П Р О Т О К О Л

гр. Добрич, 18.01.2019 г.

ДОБРИЧКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                     СЕДЕМНАДЕСЕТИ СЪСТАВ

НА ОСЕМНАДЕСЕТИ ЯНУАРИ  ДВЕ  ХИЛЯДИ И ДЕВЕТНАДЕСЕТА ГОДИНА

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                               Председател: РОМЕО СИМЕОНОВ

                                               Съдебни заседатели:

Секретар: Румяна Иванова

Прокурор: ДАНИЕЛ ИЛИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от районен съдия Ромео Симеонов НОХД № 80 по описа за 2019 г.

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ С.Х.Я. - редовно уведомен по телефона, явява се лично, представлява се от адв. М. Т. от ДАК, редовно упълномощена от досъдебното производство и приета от съда от днес.

ДОБРИЧКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - редовно уведомена за днешно съдебно заседание по телефона, представлява се от прокурор Илиев.

Съдът запитва страните за становището им

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

С оглед становищата на страните и предвид липсата на процесуални пречки, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът пристъпва към снемане самоличността на подсъдимия:

ПОДСЪДИМИЯТ С.Х.Я.: ЕГН: **********,

Съдът разяснява на подсъдимия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря и правата му съобразно чл. 55 от НПК.

АДВ. Т.: Не правим възражения срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

ПОДСЪДИМИЯТ: Разяснени са ми правата.

Съдът запитва страните за искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. Т.: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

И докладва споразумение за прекратяване на наказателното производство на основание чл. 381, ал. 1 от НПК по бързо производство №  10/2019 г. по описа на Второ  РУ на МВР гр. Добрич, ведно с делото и договор за правна защита и съдействие.

ПРОКУРОРЪТ: Г-н Съдия, представили сме споразумение между страните, което моля да разгледате и одобрите.

АДВ. Т.: Г-н Съдия, представили сме споразумение между страните в настоящия наказателен процес, което моля да разгледате и одобрите.

С оглед така представеното споразумение, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКАНВА подсъдимият да отговори на въпросите по чл. 382, ал. 4 от НПК.

ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по бързо производство 10/2019г. по описа Второ РУ на МВР гр. Добрич доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Т.: Нямаме искания по доказателствата.

С оглед становищата на страните, съдът намери делото за попълнено с необходимия доказателствен материал, обяви съдебното дирене за приключено и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО:

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам внесеното от ДРП споразумение за прекратяване на наказателното производство по бързо производство № 10/2019г. по описа на Второ РУ на МВР гр. Добрич и моля да одобрите същото като непротиворечащо на закона и морала. Налице са всички процесуални и материално-правни предпоставки за произнасянето Ви с определение по реда на чл. 382 ал. VІІ от НПК за одобрение на споразумението.

АДВ. Т.: Постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото не противоречи на закона и морала.

Съдът предоставя на подсъдимия последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Моля да одобрите споразумението.

Съдът, на основание чл. 382 ал. VІ от НПК обявява ОКОНЧАТЕЛНИЯ текст на споразумението:

ПОДСЪДИМИЯТ С.Х.Я. СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 08.01.2019г. в с. П., обл. Д., на ул. „****” № * сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север” АД – град Варна, с което е създал условия за непълно отчитане на потребната електрическа енергияпрестъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 234в, ал. 1, вр. чл.55, ал.1, т. 2, буква „б” от НК, на подсъдимия С.Х.Я., ЕГН: ********** му се ОПРЕДЕЛЯ  да бъде наложено наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните задължителни пробационни мерки:

-„Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 6 /шест/ месеца с явяване и подписване на подсъдимия С.Х.Я. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност два пъти седмично.

-„Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за период от 6 /шест/ месеца.

-„Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 100 часа за една година.

 На основание чл. 234, ал. 1, вр. чл.55, ал. 3 от НК на подсъдимия С.Х.Я. не се налага по-лекото наказание „Глоба”, което законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода”.

 

Съдът поканва страните към подписване на настоящия протокол от съдебното заседание по одобряване на постигнатото споразумение.

 

П О Д П И С И:

 

          ПРОКУРОР  Д. ИЛИЕВ:  ............................

 

АДВ. Т.:...........................................................

 

ПОДСЪДИМИЯТ С.Х.Я.:................

 

Съдът, след полагане подписите на страните, се оттегли на тайно съвещание и установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против подсъдимия С.Х.Я.  прекратено.

С оглед изложеното и на основание чл. 382 ал. VІІ от НПК, съдът

                            В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

                                               О П Р Е Д Е Л И : №

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП – гр. Добрич, от една страна, и обвиняемия по бързо производство № 10/2019г. по описа на Второ РУ на МВР гр. Добрич лично и представляван от защитника си адв. Т. от ДАК,  по силата на което

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ С.Х.Я. с ЕГН: **********,

ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 08.01.2019г. в с. П., обл. Д., на ул. „*****” № * сам е осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север” АД – град Варна, с което е създал условия за непълно отчитане на потребната електрическа енергияпрестъпление по чл. 234в, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 234в, ал. 1, вр. чл.55, ал.1, т. 2, буква „б” от НК, на подсъдимия С.Х.Я., ЕГН: ********** му НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните задължителни пробационни мерки:

-„Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 6 /шест/ месеца с явяване и подписване на подсъдимия С.Х.Я. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност два пъти седмично.

-„Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за период от 6 /шест/ месеца.

-„Безвъзмезден труд в полза на обществото” в размер на 100 часа за една година.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 80/2019 г. по описа на ДРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 10:00 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 18.01.2019 г.

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                               СЕКРЕТАР:

 

 

 

Съдът, на основание чл. 306 ал. 1 т.4 пр.1 от НПК, служебно и сам се занима с веществените доказателства по делото и установи следното: по делото са приложени веществени доказателства - 1 бр. бял проводник със сечение 2+2.5кв.мм., поради което съдът и на основание чл. 306 ал. 1, т.4, пр.1 от НПК

О П  Р Е Д Е Л И :

 

На осн. чл.53 ал.2 б.”б” приложените по делото веществени доказателства - 1 бр. бял проводник със сечение 2+2.5кв.мм. - се отнемат в полза на държавата и предвид ниската стойност  да се унищожат.

         Определението подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в 7 - дневен срок от днес пред Добричкия окръжен съд.

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: