П Р О Т О К О Л

гр. Добрич, 23.01.2019 г.

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД               ОСЕМНАДЕСЕТИ СЪСТАВ

На двадесет и трети януари две хиляди и деветнадесета година в публично  заседание в следния състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ

Секретар: Стела Димова

Прокурор: ДАНИЕЛА ТЕПАВИЧАРОВА

Сложи за разглеждане докладваното от Районен съдия НИКОЛОВ НОХД № 79 по описа за 2019 г.
На именното повикване в 9,50 часа се явиха:

         ОБВИНЯЕМИЯТ: Н.Д.М. – Редовно призован. Явява се лично, представлява се от адв. Ж.Ж. ***, редовно упълномощен от досъдебното производство.

ДОБРИЧКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – Редовно уведомена, се представлява от прокурор Даниела Тепавичарова.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Адв. Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за давен ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Председателят пристъпва към проверка самоличността на обвиняемия.

Обвиняемият: Н.Д.М. роден на *** ***, ***, ЕГН **********.

 

Председателят на основание чл.274 от НПК разяснява на обвиняемия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и правата му по НПК, като обявява имената на председателя на състава, съдебния секретар и прокурора.

Адв. Ж.: Не правим възражение срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

Обвиняемият: Запознат съм с правата си по НПК.

 

Съдът ДОКЛАДВА постигнато между прокурор Даниела Тепавичарова при РП - Добрич и защитника на обвиняемия Н.Д.М. - адв. Ж.Ж. споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 923/2017г. по описа на Първо РУ на МВР гр. Добрич.

 

Прокурорът: С обвиняемия и защитника му сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го приемете и одобрите.

Адв. Ж.: Моля да приемете и одобрите представеното споразумение.

 

Съдът прочита и вписва в съдебния протокол съдържанието на споразумението.

Н.Д.М. роден на *** ***, ***, ЕГН **********

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.10.2017 г., около 00,25 часа, в гр. Добрич, по бул. „***“, до изхода на магазин „***“, в посока Автогара – Д., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***“ модел „***“ с рег. № ***, след употреба на наркотични вещества – амфетамин – престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.3 от НК, във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца, като на основание чл.66, ал. 1 от НК се отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /три/ години, както и „ГЛОБА“ в  размер на 250 /двеста и петдесет/ лева.

На основание чл.343г, във връзка с чл.343б, ал.3, във връзка с чл.37, ал.1, т.7 от НК лишава обвиняемия Н.Д.М. от правото да управлява МПС за срок от 1 /една/ година и 4/четири/ месеца, като на основание чл.59, ар.4 от НК се зачита лишаването от това право по административен  ред, считано от 11.10.2017 г.

Възпитателната работа в срока на условното осъждане спрямо обвиняемия Н.Д.М. се възлага на съответния районен инспектор по местоживеенето му.

На основание чл. 189, ал.3 от НПК, разноските направени в досъдебното производство в размер на 181,22 /сто осемдесет и един лева и двадесет и две стотинки/ лева се възлагат на обвиняемия Н.Д.М. по сметка на ОД на МВР гр.Добрич.

Вещественото доказателства – еднократна тест-касета „Drager drug Test 5000 STK“, с допълнителен надпис с Н.Д.М., **********, да остане по делото до изтичане на нормативно определените срокове за съхранение на същото.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и с оглед така представеното споразумение, приканва обвиняемия да отговори на въпросите по чл.382, ал.4 от НПК.

Обвиняемият: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм делото да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

 

Съдът поканва страните към подписване на настоящия протокол от съдебното заседание по одобряване на постигнатото споразумение.

П О Д П И С И :

 

ПРОКУРОР – ДАНИЕЛА ТЕПАВИЧАРОВА:             ..........................

 

 

ОБВИНЯЕМ Н.Д.М.:                  ..........................

 

 

ЗАЩИТНИК АДВ. Ж.Ж.:                              ..........................

 

Съдебното производство по НОХД № 79/2018 г. по описа на Районен съд – гр. Добрич е образувано въз основа на внесено споразумение на осн. чл.381, ал.1 от НПК, постигнато между Районна прокуратура – гр. Добрич, представлявана от прокурор Даниела Тепавичарова, обвиняемия Н.Д.М. и защитника му адв. Ж.Ж. за прекратяване на наказателното производство по ДП № 923/2017г. по описа на Първо РУ на МВР гр. Добрич.

Съдът, на осн. чл.382 от НПК разгледа постигнатото споразумение, чието съдържание е отразено в протокола от съдебното заседание от дата 23.01.2019 г. и е подписано от всяка една от страните.

След като обсъди постигнатото споразумение, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала. Обвиняемия Н.Д.М. декларира, че разбира повдигнатото срещу него обвинение, обстоятелството, че е виновен, последиците от споразумението и съгласието си с тях, обстоятелството, че е подписал същото доброволно и че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Воден от изложеното и на осн. чл.382, ал.7 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И: №
 

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура гр. Добрич, представлявана от прокурор Даниела Тепавичарова, обвиняемия Н.Д.М. и защитника му адв. Ж.Ж. ***, споразумение за прекратяване на наказателното производство по ДП № 923/2017г. по описа на Първо РУ на МВР гр. Добрич, по силата, на което:

ОБВИНЯЕМИЯТ Н.Д.М. роден на *** ***, ***, ЕГН **********

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.10.2017 г., около 00,25 часа, в гр. Д., по бул. „***“, до изхода на магазин „***“, в посока Автогара – Д., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „***“ модел „***“ с рег. № ***, след употреба на наркотични вещества – амфетамин – престъпление по чл.343б, ал.3 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.3 от НК, във вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца, като на основание чл.66, ал. 1 от НК се отлага изпълнението на наложеното наказание за срок от 3 /три/ години, както и „ГЛОБА“ в  размер на 250 /двеста и петдесет/ лева.

На основание чл.343г, във връзка с чл.343б, ал.3, във връзка с чл.37, ал.1, т.7 от НК лишава обвиняемия Н.Д.М. от правото да управлява МПС за срок от 1 /една/ година и 4/четири/ месеца, като на основание чл.59, ар.4 от НК се зачита лишаването от това право по административен  ред, считано от 11.10.2017 г.

Възпитателната работа в срока на условното осъждане спрямо обвиняемия Н.Д.М. се възлага на съответния районен инспектор по местоживеенето му.

На основание чл. 189, ал.3 от НПК, разноските направени в досъдебното производство в размер на 181,22 /сто осемдесет и един лева и двадесет и две стотинки/ лева се възлагат на обвиняемия Н.Д.М. по сметка на ОД на МВР гр.Добрич.

Вещественото доказателства – еднократна тест-касета „Drager drug Test 5000 STK“, с допълнителен надпис с Н.Д.М., **********, да остане по делото до изтичане на нормативно определените срокове за съхранение на същото, след което да се унищожи.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 79/2019г. по описа ДРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 10,00 ч.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 23.01.2019 г.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         СЕКРЕТАР: