П Р О Т О К О Л

гр. Добрич, 16.01.2019 г.

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД               ОСЕМНАДЕСЕТИ СЪСТАВ

На шестнадесети януари две хиляди и деветнадесета година в публично  заседание в следния състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ

Секретар: Стела Димова

Прокурор: МАРИНЕЛА МАРЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от Районен съдия НИКОЛОВ НОХД № 60 по описа за 2019 г.
На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

         ОБВИНЯЕМИЯТ: Р.Д.С. – Редовно призован. Явява се лично, представлява се от адв. М.Т. ***, редовно упълномощена от досъдебното производство.

ДОБРИЧКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – Редовно уведомена, се представлява от прокурор Маринела Марчева.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Адв. Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:Д

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Председателят пристъпва към проверка самоличността на обвиняемия.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Р.Д.С. роден на *** ***, ЕГН **********.

 

Председателят на основание чл.274 от НПК разяснява на обвиняемия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и правата му по НПК, като обявява имената на председателя на състава, съдебния секретар и прокурора.

Адв. Т.: Не правим възражение срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Запознат съм с правата си по НПК.

 

Съдът ДОКЛАДВА постигнато между прокурор Маринела Марчева при РП - Добрич и защитника на обвиняемия Р.Д.С. - адв. М.Т. споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 45/2016 г. по описа на Сектор „ПИП” при ОД на МВР гр. Добрич.

 

Прокурорът: С обвиняемия и защитника му сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го приемете и одобрите.

Адв. Т.: Моля да приемете и одобрите представеното споразумение.

 

Съдът прочита и вписва в съдебния протокол съдържанието на споразумението.

Р.Д.С. роден на *** ***, обл. Добрич, ул. „Нефтяник” № 7, български гражданин от ромски произход, с основно образование, работи като строител, неженен, осъждан, ЕГН **********

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.08.2008 г., в гр. Добрич, пред Сектор „Пътна полиция” – КАТ при ОД на МВР Добрич, съзнателно се ползвал от неистински официален документ – свидетелство за завършено основно образование № **** г., привидно издаден от ОУ „****” – гр. В., като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316, вр. чл.308, ал.2, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.316, вр. чл.308, ал.2, вр. с ал.1 от НК, във връзка с чл.54, ал.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.

На основание чл.67, ал.2 от НК ВЪЗЛАГА на съответния полицейски инспектор при РУ на МВР – гр. Каварна възпитателни грижи спрямо обвиняемия през изпитателния срок.

На основание чл.189, ал.3 от НПК на обвиняемия Р.Д.С. се възлагат сторените по делото разноски в размер на 67,62 /шестдесет и седем лева и шестдесет и две стотинки/ лева по сметка на ОД на МВР гр. Добрич.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и с оглед така представеното споразумение, приканва обвиняемия да отговори на въпросите по чл.382, ал.4 от НПК.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм делото да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

 

На основание чл.382, ал.5 от НПК съдът предлага на страните промени в споразумението, както следва:

Веществените доказателства приложени по досъдебното производство: заявление № А 02467989 с вх. №  5339/11.08.2008 г., ведно с приложените към него документи в оригинал ДА СЕ ВЪРНАТ на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Добрич, приложени по досъдебното производство

 

Прокурорът: Не се противопоставям на направеното предложение.

Адв. Т.: Не се противопоставяме на промяната.

 

Съдът поканва страните към подписване на настоящия протокол от съдебното заседание по одобряване на постигнатото споразумение.

П О Д П И С И :

 

ПРОКУРОР – МАРИНЕЛА МАРЧЕВА:                       ..........................

 

 

ОБВИНЯЕМ Р.Д.С.:          ..........................

 

 

ЗАЩИТНИК АДВ. М.Т.:            ..........................

 

Съдебното производство по НОХД № 60/2019 г. по описа на Районен съд – гр. Добрич е образувано въз основа на внесено споразумение на осн. чл.381, ал.1 от НПК, постигнато между Районна прокуратура – гр. Добрич, представлявана от прокурор Маринела Марчева, обвиняемия Р.Д.С. и защитника му адв. М.Т. за прекратяване на наказателното производство по ДП № 45/2016 г. по описа на Сектор „ПИП” при ОД на МВР гр. Добрич.

Съдът, на осн. чл.382 от НПК разгледа постигнатото споразумение, чието съдържание е отразено в протокола от съдебното заседание от дата 16.01.2019 г. и е подписано от всяка една от страните.

След като обсъди постигнатото споразумение, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала. Обвиняемият Р.Д.С. декларира, че разбира повдигнатото срещу него обвинение, обстоятелството, че е виновен, последиците от споразумението и съгласието си с тях, обстоятелството, че е подписал същото доброволно и че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Воден от изложеното и на осн. чл.382, ал.7 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И: №
 

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура гр. Добрич, представлявана от прокурор Маринела Марчева, обвиняемия Р.Д.С. и защитника му адв. М.Т. ***, споразумение за прекратяване на наказателното производство по ДП № 45/2016 г. по описа на Сектор „ПИП” при ОД на МВР гр. Добрич, по силата, на което:

ОБВИНЯЕМИЯТ Р.Д.С. роден на *** ***, ****, ЕГН **********

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 11.08.2008 г., в гр. Добрич, пред Сектор „Пътна полиция” – КАТ при ОД на МВР Добрич, съзнателно се ползвал от неистински официален документ – свидетелство за завършено основно образование № **** г., привидно издаден от ОУ „****” – гр. . като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност – престъпление по чл.316, вр. чл.308, ал.2, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.316, вр. чл.308, ал.2, вр. с ал.1 от НК, във връзка с чл.54, ал.1 от НК му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца.

На основание чл.66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.

На основание чл.67, ал.2 от НК ВЪЗЛАГА на съответния полицейски инспектор при РУ на МВР – гр. Каварна възпитателни грижи спрямо обвиняемия през изпитателния срок.

На основание чл.189, ал.3 от НПК на обвиняемия Р.Д.С. се възлагат сторените по делото разноски в размер на 67,62 /шестдесет и седем лева и шестдесет и две стотинки/ лева по сметка на ОД на МВР гр. Добрич.

Веществените доказателства приложени по досъдебното производство: заявление № А 02467989 с вх. №  5339/11.08.2008 г., ведно с приложените към него документи в оригинал ДА СЕ ВЪРНАТ на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР Добрич, приложени по досъдебното производство

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 60/2019г. по описа ДРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 13,45 ч.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 16.01.2019 г.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                         СЕКРЕТАР: