ПРОТОКОЛ

гр. Добрич, 16.01.2019 г.

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД                     ШЕСТНАДЕСЕТИ СЪСТАВ

На шестнадесети януари две хиляди и деветнадесета година в публично съдебно заседание в следния състав:      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНЧО ДИМИТРОВ

 

СЕКРЕТАР: СТЕЛА ДИМОВА

ПРОКУРОР: РАДОМИР СТАНЕВ

 

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия НОХД № 47 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 13:45 часа се явиха следните лица:

ОБВИНЯЕМИЯТ И.Й.И. – редовно призован, явява се лично, представлява се от адв. М.Т. ***, редовно упълномощена от досъдебното производство.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ДОБРИЧ – редовно призована, представлява се от прокурор Радомир Станев.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв. Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Председателят пристъпва към проверка самоличността на обвиняемия:

И.Й.И. – роден на *** *** *, живущ ***, *****

 

Председателят, на осн. чл. 274 от НПК разяснява на обвиняемия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и правата му по НПК, като обявява имената на председателя на състава, съд. секретар и прокурора.

 

Адв. Т.: Не правим възражение срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

Обв. И.: Запознат съм с правата си по НПК.

 

Съдът ДОКЛАДВА постигнато между прокурор Радомир Станев при Районна прокуратура – Добрич и защитника на обвиняемия И.И. – адв. М.Т. *** споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 71/2018 г. по описа на сектор „ПИП” при ОД на МВР – гр. Добрич.

ПРОКУРОРЪТ: С обвиняемия и защитника му сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го приемете и одобрите.

Адв. Т.: Моля да приемете и одобрите представеното споразумение.

 

Съдът ПРЕДЛАГА на страните следните допълнения в текста на споразумението:

- Съгласно чл. 124, ал. 7 от ЗАДС и чл. 2, ал. 1 от Наредба № 7 от 2.09.2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки, акцизните стоки без бандерол, се унищожават от органа, който ги е задържал под контрола на митническите органи.

С оглед изложеното, съдът предлага на страните в споразумението да се впише, че на основание чл. 124, ал. 7 от ЗАДС и чл. 2, ал. 1 от Наредба № 7 от 2.09.2010 г. за разпореждане с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки, акцизните стоки без бандерол, предмет на престъплението: 500 броя кутии с цигари /всяка от които съдържа по 20 къса цигари/, марка „Marble”, следва ДА СЕ УНИЩОЖАТ от органа, който ги е задържал под контрола на митническите органи.

- Също така, следва да се посочи и стойността на акцизните стоки без бандерол, предмет на престъплението: 500 броя кутии с цигари /всяка от които съдържа по 20 къса цигари/, марка „Marble”, така както е посочено в постановлението за привличане на обвиняем, която стойност е 2425.00 /две хиляди четиристотин двадесет и пет/ лева.

- Относно наказанието лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, следва да се уточни, че се касае за лишаване от право да извършва търговска дейност с акцизни стоки - цигари, тютюн и тютюневи изделия. Също така, следва да се впише в текста на споразумението разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, а не както е посочено в споразумението – чл. 37, ал. 7 от НК, отчитайки, че в чл. 37 от НК липсва ал. 7.

Съдът ПРЕДЛАГА на страните и следната промяна в текста на споразумението:

В случая, с оглед запълване съдържанието на бланкетната норма на чл. 234, ал. 1 от НК в споразумението е посочена разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия. Заглавието на визирания закон обаче е изменено в Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия /ДВ, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г./, който факт следва да намери отражение в текста на споразумението и което заглавие правилно е изписано в постановлението за привличане на обвиняем.

ПРОКУРОРЪТ: Съгласен съм.

Адв. Т.: Съгласна съм.

Обв. И.И.: Съгласен съм.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и с оглед така представеното споразумение, приканва обвиняемия да отговори на въпросите по чл. 382, ал. 4 от НПК.

ОБВИНЯЕМИЯТ И.Й.И.: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм делото да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

 

Съдът прочита съдържанието на окончателното споразумение и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва съдържанието на същото в протокола и приканва страните да положат подписите си с оглед обективиране на постигнатото съгласие по следните въпроси:

Страните приемат за безспорно установено от фактическа и правна страна, че обвиняемият И.Й.И. – роден на *** *** ****** е ВИНОВЕН в това, че:

На 16.05.2018 г. в гр. Добрич, в лек автомобил марка „*****”, модел „***” с рег. № ******, паркиран пред къща на бул. „*****, държал акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон – чл. 2, т. 2; чл. 64, ал. 1 и ал. 2; чл. 100, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, а именно: 500 броя кутии с цигари /всяка от които съдържа по 20 къса цигари/, марка „Marble”, на стойност 2425.00 /две хиляди четиристотин двадесет и пет/ лева, като случаят е немаловажен, поради което и на осн. чл. 234, ал. 1 от НК във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 67, ал. 2 от НК възпитателните грижи спрямо обв. И.Й.И. през изпитателния срок се възлагат на съответния полицейски инспектор по местоживеене на обвиняемия.

На основание чл. 234, ал. 1 във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия се ОПРЕДЕЛЯ наказание лишаване  от права по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, а именно – лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки - цигари, тютюн и тютюневи изделия за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 234, ал. 1 във вр. с чл. 55, ал. 3 от НК страните се споразумяват по-лекото наказание глоба, което законът предвижда наред с наказанието лишаване от свобода, да не се налага.

На основание чл. 234, ал. 3 от НК предметът на престъплението: 500 броя кутии с цигари /всяка от които съдържа по 20 къса цигари/, марка „MarbleСЕ ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

На основание чл. 124, ал. 7 от ЗАДС и чл. 2, ал. 1 от Наредба № 7 от 2.09.2010 г. за разпореждане с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки, акцизните стоки без бандерол, предмет на престъплението: 500 броя кутии с цигари /всяка от които съдържа по 20 къса цигари/, марка „Marble” следва ДА СЕ УНИЩОЖАТ от органа, който ги е задържал под контрола на митническите органи.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – мобилен телефон, марка „*******, мобилен телефон марка „***** с IMEI **** и три броя СИМ - карти, ДА СЕ ВЪРНАТ на притежателя им – обвиняемият И.Й.И..

На осн. чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемия И.Й.И. се възлагат сторените по делото разноски в размер на 95.00 /деветдесет и пет/ лева по сметка на ОД на МВР – гр. Добрич.

 

С престъплението не са причинени имуществени вреди.

 

П О Д П И С И:

 

ПРОКУРОР – РАДОМИР СТАНЕВ:

 

ОБВИНЯЕМ – И.Й.И.:

 

ЗАЩИТНИК – Адв. М.Т.:

 

След полагане на подписите от прокурора, защитника на обвиняемия и обвиняемия, съдът намира, че постигнатото между страните споразумение съдържа съгласие по всеки един от въпросите, визирани в чл. 381, ал. 5 от НПК, не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Воден от изложеното и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, СЪДЪТ

 

ОПРЕДЕЛИ№

 

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура - Добрич, представлявана от прокурор Радомир Станев, обв. И.И. и защитникът му адв. М.Т. *** споразумение за решаване на наказателното производство по досъдебно производство № 71/2018 г. по описа на сектор „ПИП” при ОД на МВР – гр. Добрич, по силата на което:

ОБВИНЯЕМИЯТ И.Й.И. – роден на *** *** *****

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:

На 16.05.2018 г. в гр. Добрич, в лек автомобил марка „***”, модел „***” с рег. № **, паркиран пред къща на бул. „***, държал акцизни стоки без бандерол, когато такъв се изисква по закон – чл. 2, т. 2; чл. 64, ал. 1 и ал. 2; чл. 100, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове и чл. 28, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, а именно: 500 броя кутии с цигари /всяка от които съдържа по 20 къса цигари/, марка „Marble”, на стойност 2425.00 /две хиляди четиристотин двадесет и пет/ лева, като случаят е немаловажен, поради което и на осн. чл. 234, ал. 1 от НК във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА, изпълнението на което на основание чл. 66, ал. 1 от НК СЕ ОТЛАГА за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 67, ал. 2 от НК възпитателните грижи спрямо обв. И.Й.И. през изпитателния срок се възлагат на съответния полицейски инспектор по местоживеене на обвиняемия.

На основание чл. 234, ал. 1 във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия се ОПРЕДЕЛЯ наказание лишаване  от права по чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК, а именно – лишаване от право да упражнява търговска дейност с акцизни стоки - цигари, тютюн и тютюневи изделия за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 234, ал. 3 от НК предметът на престъплението: 500 броя кутии с цигари /всяка от които съдържа по 20 къса цигари/, марка „MarbleСЕ ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

На основание чл. 124, ал. 7 от ЗАДС и чл. 2, ал. 1 от Наредба № 7 от 2.09.2010 г. за разпореждане с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки, акцизните стоки без бандерол, предмет на престъплението: 500 броя кутии с цигари /всяка от които съдържа по 20 къса цигари/, марка „Marble” следва ДА СЕ УНИЩОЖАТ от органа, който ги е задържал под контрола на митническите органи.

ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА – мобилен телефон, марка „****, мобилен телефон марка „****** ** и три броя СИМ - карти, ДА СЕ ВЪРНАТ на притежателя им – обвиняемият И.Й.И..

 

На осн. чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемия И.Й.И. се възлагат сторените по делото разноски в размер на 95.00 /деветдесет и пет/ лева по сметка на ОД на МВР – гр. Добрич.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 47/2019 г. по описа на Районен съд - Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест!

 

Заседанието приключи в 14:00 часа.

Протоколът е изготвен на 16.01.2019 г.

           

 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

             СЕКРЕТАР: