П Р О Т О К О Л

гр. Добрич, 15.01.2019 г.

ДОБРИЧКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                     СЕДЕМНАДЕСЕТИ СЪСТАВ

НА ПЕТНАДЕСЕТИ ЯНУАРИ  ДВЕ  ХИЛЯДИ И ДЕВЕТНАДЕСЕТА ГОДИНА

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                               Председател: РОМЕО СИМЕОНОВ

                                               Съдебни заседатели:

Секретар: Румяна Иванова

Прокурор: ДАНИЕЛ ИЛИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от районен съдия Ромео Симеонов НОХД № 32 по описа за 2019 г.

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ С.Н.Н. - редовно призован за днешно съдебно заседание, воден, явява се лично, представлява се от адв. В. К. от ДАК, редовно упълномощена от досъдебното производство и приета от съда от днес.

ДОБРИЧКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - редовно уведомена за днешно съдебно заседание по телефона, представлява се от прокурор Илиев.

Съдът запитва страните за становището им

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

С оглед становищата на страните и предвид липсата на процесуални пречки, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът пристъпва към снемане самоличността на подсъдимия:

ПОДСЪДИМИЯТ С.Н.Н.: ЕГН:********* се сключи настоящото споразумение.

Съдът разяснява на подсъдимия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря и правата му съобразно чл. 55 от НПК.

АДВ. К.: Не правим възражения срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

ПОДСЪДИМИЯТ: Разяснени са ми правата.

Съдът запитва страните за искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ. К.: Нямаме искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

С оглед становището на страните, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

И докладва споразумение за прекратяване на наказателното производство на основание чл. 381, ал. 1 от НПК по досъдебно производство №  324/2018 г. по описа на Първо  РУ ОД МВР гр. Добрич.

ПРОКУРОРЪТ: Г-н Съдия, представили сме споразумение между страните, което моля да разгледате и одобрите.

АДВ. К.:  Г-н Съдия, представили сме споразумение между страните в настоящия наказателен процес, което моля да разгледате и одобрите.

На основание чл. 382, ал.5 от НПК, съдът ПРЕДЛАГА промяна в текста на Споразумението. Допусната е техническа грешка, а именно: да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца, което на основание чл. 57, ал. 1, т. 2 буква „б” НК да бъде изтърпяно при първоначален „Строг”. В текста на споразумението следва да се чете: да бъде наложено наказание „Лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца, което на основание чл. 57, ал. 1, т. 2 буква „б” от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален „Строг”, като в текста на споразумението следва да се чете - ЗИНЗС.

ПРОКУРОРЪТ: Съгласни сме с промяната.

ПОДСЪДИМИЯТ: Съгласни сме с промяната.

АДВ. К.: Съгласни сме с промяната.

С оглед така представеното споразумение, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКАНВА подсъдимият да отговори на въпросите по чл. 382, ал. 4 от НПК.

ПОДСЪДИМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм наказателното производство да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът на основание чл. 283 от НПК прочита приложените по досъдебно производство 324/2018 г. по описа Първо РУ на МВР гр. Добрич доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да сочим други доказателства.

АДВ. К.: Нямаме искания по доказателствата.

С оглед становищата на страните, съдът намери делото за попълнено с необходимия доказателствен материал, обяви съдебното дирене за приключено и

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО:

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам внесеното от ДРП споразумение за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 324/2018 г. по описа на Първо РУ на МВР гр. Добрич и моля да одобрите същото като непротиворечащо на закона и морала. Налице са всички процесуални и материално-правни предпоставки за произнасянето Ви с определение по реда на чл. 382 ал. VІІ от НПК за одобрение на споразумението.

АДВ. К.: Постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото не противоречи на закона и морала.

Съдът предоставя на подсъдимия последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Моля да одобрите споразумението.

Съдът, на основание чл. 382 ал. VІ от НПК обявява ОКОНЧАТЕЛНИЯ текст на споразумението:

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Н.Н. СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 27.03.2018г. в гр. Добрич в условията на опасен рецидив с цел да набави за себе си имотна облага, спомагал да бъдат отчуждени чужди движими вещи – велосипед марка „***”, модел „****” на стойност 699.00 лева, собственост на П.Г.П.от град Добрич, за която знаел, че е придобита от другиго – Д.И.И.чрез престъпление.

Престъплението е извършено от обвиняемия С.Н.Н., ЕГН ********** при форма на вината – пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2, предл. 1 от НК, като е осъзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал е обществено опасните му последици и е искал настъпването им поради, което и на основание чл. 215, ал. 2, т. 4, вр., ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, буква „б” от НК, във вр. чл.55, ал.1, т. 1 от НК, на обвиняемия С.Н.Н., ЕГН: ********** му се ОПРЕДЕЛЯ  да бъде наложено наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 1/ ЕДНА/ ГОДИНА И 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, което на основание  чл. 57, ал. 1, т. 2 буква „б” от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ” режим.

 На основание чл. 381, ал. 5, т. 6, вр. чл. 189, ал. 3 от НПК, направените разноски в досъдебното производство в размер на 41.05 лева за изготвянето на експертизи се възлагат на обвиняемия С.Н.Н., ЕГН: **********. по сметка на ОД на МВР – гр. Добрич.

П О Д П И С И:

 

          ПРОКУРОР  Д. ИЛИЕВ:  ............................

 

АДВ. К.:...........................................................

 

ОБВИНЯЕМИЯТ С.Н.Н.:................

 

Съдът, след полагане подписите на страните, се оттегли на тайно съвещание и установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против подсъдимия С.Н.Н. –  прекратено.

С оглед изложеното и на основание чл. 382 ал. VІІ от НПК, съдът

                            В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

                                               О П Р Е Д Е Л И : №

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП – гр. Добрич, от една страна, и обвиняемия по бързо производство № 324/2018г. по описа на Първо РУ на МВР гр. Добрич лично и представляван от защитника си адв. К. от ДАК,  по силата на което

ПРИЗНАВА ПОДСЪДИМИЯТ С.Н.Н. с ЕГН: **********, се сключи настоящото споразумение.

ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че:

на 27.03.2018г. в гр. Добрич в условията на опасен рецидив с цел да набави за себе си имотна облага, спомагал да бъдат отчуждени чужди движими вещи – велосипед марка „****”, модел „*****” на стойност 699.00 лева, собственост на П.Г.П.от град Добрич, за която знаел, че е придобита от другиго – Д.И.И.чрез престъпление, поради което и на основание чл. 215, ал. 2, т. 4, вр., ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, буква „б” от НК, във вр. чл.55, ал.1, т. 1 от НК, на подсъдмия С.Н.Н., ЕГН: ********** му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от 1/ ЕДНА/ ГОДИНА И 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЦА, което на основание  чл. 57, ал. 1, т. 2 буква „б” от ЗИНЗС да бъде изтърпяно при първоначален „СТРОГ” режим

 На основание чл. 381, ал. 5, т. 6, вр. чл. 189, ал. 3 от НПК, направените РАЗНОСКИ в досъдебното производство в размер на 41.05 лева за изготвянето на експертизи се възлагат на подсъдимия С.Н.Н., ЕГН: ********** по сметка на ОД на МВР – гр. Добрич.

 ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 32/2019 г. по описа на ДРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

Делото да се ИЗПРАТИ на Районна прокуратура - Добрич за продължаване на процесуално следствените действия по отношение на другия обвиняем .

ЗАСЕДАНИЕТО приключи 13:40 часа.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 15.01.2019 г.

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                               СЕКРЕТАР: