ПРОТОКОЛ

гр. Добрич, 11.01.2019 г.

 

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД                     ШЕСТНАДЕСЕТИ СЪСТАВ

На единадесети януари две хиляди и деветнадесета година в публично съдебно заседание в следния състав:      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНЧО Д.

 

СЕКРЕТАР: МАРГАРИТА КАЛИНОВА

ПРОКУРОР: ДАНИЕЛ ИЛИЕВ

 

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия НОХД № 28 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 13:30 часа се явиха следните лица:

ОБВИНЯЕМИЯТ С.А.А. – редовно призован, явява се лично, представлява се от адвокат С.С.от Адвокатска колегия – Добрич, редовно преупълномощен от упълномощения в досъдебното производство адвокат М.Я. ***.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ДОБРИЧ – редовно призована, представлява се от прокурор Даниел Илиев.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Адв. С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Председателят пристъпва към проверка самоличността на обвиняемия:

С.А.А. – роден на *** ***, ЕГН **********.

 

Председателят, на осн. чл. 274 от НПК разяснява на обвиняемия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и правата му по НПК, като обявява имената на председателя на състава, съд. секретар и прокурора.

Адв. С.: Не правим възражение срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

Обв. А.: Запознат съм с правата си по НПК.

 

Съдът ДОКЛАДВА постигнато между прокурор Даниел Илиев при Районна прокуратура – Добрич и защитника на обвиняемия С.А. – адв. М.Я. *** споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 623/2016 г. по описа на Първо РУ на МВР – Добрич.

ПРОКУРОРЪТ: С обвиняемия и защитника му сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го приемете и одобрите.

Адв. С.: Моля да приемете и одобрите представеното споразумение.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и с оглед така представеното споразумение, приканва обвиняемия да отговори на въпросите по чл. 382, ал. 4 от НПК.

ОБВИНЯЕМИЯТ С.А.А.: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм делото да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

 

Съдът прочита съдържанието на споразумението, като на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва съдържанието на същото в протокола и приканва страните да положат подписите си с оглед обективиране на постигнатото съгласие по следните въпроси:

Страните приемат за безспорно установено от фактическа и правна страна, че обвиняемият С.А.А. – роден на *** ***, ЕГН ********** е ВИНОВЕН в това, че:

На 10.08.2016 г., в град Добрич, без надлежно разрешително, държал високорисково наркотично вещество – амфетамин с нетно тегло 8.96 грама, със съдържание на активен компонент амфетамин – 5.9 % на стойност 268.80 лева /двеста шестдесет и осем лева и осемдесет стотинки), като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал. 5 във вр. с ал. 3, т. 1 от НК във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.

На основание чл. 354а, ал. 6 във вр. с ал. 5 във вр. с ал. 3, т. 1 от НК, предметът на престъплението: остатък от наркотичното вещество – амфетамин, предадено за съхранение в Агенция „Митници” – гр. София, ЦМУ, отдел „НОП” с приемателно-предавателен протокол № 48897 от 03.08.2017 г. се ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, като след влизане в сила на определението, наркотичното вещество ДА СЕ УНИЩОЖИ.

Приложените по делото веществени доказателства – 1 бр. CD-R-диск, 700МВ/80 minVerbatim”, с надпис на него 6976р-4/2018 г. и 10582р-82/16.01.2018 г., екз. 2, стъкло с размер 9х13 см, иззето с протокол за оглед на местопроизшествие и биологичен материал, иззет от устната кухина на С.А.А. да останат по делото, в срока на съхранение на същото, след което ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

На осн. чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемия С.А.А. се възлагат сторените по делото разноски в размер на 500.37 лева  /петстотин лева и тридесет и седем стотинки/ по сметка на ОД на МВР – гр. Добрич.

 

С престъплението не са причинени имуществени вреди.

 

П О Д П И С И:

 

ПРОКУРОР – ДАНИЕЛ ИЛИЕВ:

 

ОБВИНЯЕМ – С.А.А.:

 

ЗАЩИТНИК – Адв. С. С.:

 

След полагане на подписите от прокурора, защитника на обвиняемия и обвиняемия, съдът намира, че постигнатото между страните споразумение съдържа съгласие по всеки един от въпросите, визирани в чл. 381, ал. 5 от НПК, не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Воден от изложеното и на осн. чл. 382, ал. 7 от НПК във вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, СЪДЪТ

 

ОПРЕДЕЛИ№

 

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура - Добрич, представлявана от прокурор Даниел Илиев, обв. С.А. и защитникът му адв. С.С.от АК - Добрич споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 623/2016 г. по описа на Първо РУ на МВР – гр. Добрич, по силата на което:

ОБВИНЯЕМИЯТ С.А.А. – роден на *** ***, ЕГН **********

 

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че:

На 10.08.2016 г., в град Добрич, без надлежно разрешително, държал високорисково наркотично вещество – амфетамин с нетно тегло 8.96 грама, със съдържание на активен компонент амфетамин – 5.9 % на стойност 268.80 лева /двеста шестдесет и осем лева и осемдесет стотинки), като случаят е маловажен, поради което и на основание чл. 354а, ал. 5 във вр. с ал. 3, т. 1 от НК във вр. с чл. 54, ал. 1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание ГЛОБА в размер на 1000.00 /хиляда/ лева.

На основание чл. 354а, ал. 6 във вр. с ал. 5 във вр. с ал. 3, т. 1 от НК, предметът на престъплението: остатък от наркотичното вещество – амфетамин, предадено за съхранение в Агенция „Митници” – гр. София, ЦМУ, отдел „НОП” с приемателно-предавателен протокол № 48897 от 03.08.2017 г. се ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА, като след влизане в сила на определението, наркотичното вещество ДА СЕ УНИЩОЖИ.

Приложените по делото веществени доказателства – 1 бр. CD-R-диск, 700МВ/80 minVerbatim”, с надпис на него 6976р-4/2018 г. и 10582р-82/16.01.2018 г., екз. 2, стъкло с размер 9х13 см, иззето с протокол за оглед на местопроизшествие и биологичен материал, иззет от устната кухина на С.А.А. да останат по делото, в срока на съхранение на същото, след което ДА СЕ УНИЩОЖАТ.

На осн. чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемия С.А.А. се възлагат сторените по делото разноски в размер на 500.37 лева  /петстотин лева и тридесет и седем стотинки/ по сметка на ОД на МВР – гр. Добрич.

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 978/2018 г. по описа на Районен съд - Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване и протест!

 

ПРЕПИС от определението, след влизането му в сила, ведно с копие от приемателно-предавателен протокол № 48897 от 03.08.2017 г., да се изпратят на Агенция „Митници”– София, ЦМУ, отдел „НОП”.

 

Съдът, на основание чл. 309 от НПК се занима служебно с мярката за неотклонение на обвиняемия и намира, че същата следва да бъде отменена, поради влизане в сила на настоящото определение, поради което и

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ наложената на досъдебното производство мярка за неотклонение ПОДПИСКА спрямо обвиняемия С.А.А..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в седемдневен срок от днес пред Добричкия окръжен съд.

 

Заседанието приключи в 13:30 часа.

Протоколът е изготвен на 11.01.2019 г.

           

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

             СЕКРЕТАР: