П Р О Т О К О Л

гр. Добрич, 15.01.2019 г.

 

ДОБРИЧКИ   РАЙОНЕН  СЪД                                             ТРЕТИ СЪСТАВ

На петнадесети януари две хиляди и деветнадесета година в публично съдебно заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГАЛЯ МИТЕВА

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

Секретар: Стоянка Петрова

Прокурор: МАРИНЕЛА МАРЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от районния съдия НОХД № 27 по описа за 2019 година.

На именното повикване в 13,00 часа се явиха следните лица:

ОБВИНЯЕМИЯТ: И.Й.П. – редовно уведомен, явява се лично, представлява се от адв. Н.М. ***, редовно упълномощена по досъдебното производство.

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. ДОБРИЧ – редовно призована, представлява се от прокурор Марчева.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

АДВ. М.: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за давене ход на делото, поради което

         О П Р Е Д Е Л И:
         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СЪДЪТ, на основание чл. 272 от НПК пристъпва към проверка самоличността на обвиняемия:

И.Й.П. ***********.

СЪДЪТ, на основание чл. 274, ал. 1 от НПК разяснява на обвиняемия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и правата му по НПК, като обявява имената на председателя на състава, съдебния секретар и прокурора.

АДВ. М.: Не правим възражение срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Запознат съм с правата си по НПК.

Съдът запитва страните за искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПРОКУРОРЪТ: Със защитника на обвиняемия сме постигнали споразумение за решаване на наказателното производство, представили сме го на съда и моля да го разгледате.

АДВ. М.: Моля, да разгледате представеното споразумение.

С оглед становището на страните, съдът

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

и докладва представено от страните РП - Добрич и защитника на обвиняемия И.Й.П. - адв. Н.М. споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 904/2017 г. по описа на Първо РУ на МВР гр. Добрич.

ПРОКУРОРЪТ: С обвиняемия и защитника му сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го приемете и одобрите.

АДВ. М.: Моля, да приемете и одобрите представеното споразумение.

      Съдът прочита съдържанието на споразумението и на основание чл. 382, ал. 6 от НПК вписва съдържанието на същото в протокола, след което приканва страните да положат подписите си, с оглед обективиране на постигнатото съгласие по следните въпроси:

И.Й.П. *** **********,

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на */ г. в гр. Д*, около * часа по ул. „*“ в посока бул. „* пред магазин за хранителни стоки „*“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „*“ модел „*“ с рег. № *, след употреба на наркотични вещества – „НТС“ – тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред с Химическа експертиза № * г. – престъпление по чл. 343б, ал. 3 от НК.

От обективна и субективна страна извършеното деяние представлява престъпление, наказуемо по чл. 343б, ал. 3 от Наказателния кодекс, при форма на вината „пряк умисъл“ по смисъла на чл. 11, ал. 2, предл. 1-во от НК.

Страните приемат на основание чл. 343б, ал. 3 от НК, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обв. И.Й.П., ЕГН ********** да бъдат наложени следните наказания:

На основание чл. 343б, ал. 3, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 67, ал. 2 от НК ВЪЗЛАГА на съответния полицейски инспектор при 01 РУ на МВР – гр. Добрич възпитателните грижи спрямо обвиняемия през изпитателния срок.

На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 3 от НК във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК на обвиняемия И.Й.П., ЕГН ********** се определя наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ за срок от една година и четири месеца.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК при изпълнение на наказанието „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от * г.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК, на И.Й.П. не се налага наказание „Глоба“.

Вещественото доказателство тест касета от проба “Drager Drug Test 5000“, поставена в плик, с който е изследвано съдържанието на наркотичното вещество на дееца, се оставя в срока на съхранение по делото, след което да бъде унищожено.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК на обвиняемия И.Й.П. се възлагат сторените по делото разноски в размер на 326,80 /триста двадесет и шест лева и осемдесет стотинки/ лева, по сметка на ОД на МВР – гр. Д*.

С престъплението не са причинени имуществени вреди.

 

 

СЪДЪТ, с оглед становищата на страните и с оглед така представеното споразумение, приканва обвиняемия да отговори на въпросите по чл. 382, ал. 4 от НПК.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм делото да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът поканва страните към подписване на настоящия протокол от съдебното заседание по одобряване на постигнатото споразумение.

 

ПРОКУРОР:.......................................... / Маринела Марчева /

 

ОБВИНЯЕМ:........................ ………../ И.Й.П./

 

ЗАЩИТНИК:....................................... / Адв. Н.М. /

 

Съдът след полагане подписите на страните ги запитва за искания по доказателствата и след като констатира, че няма такива на основание чл. 283 от НПК

         О П Р Е Д Е Л И:

ПРОЧИТА и ПРИЕМА приложените по ДП № 904/2017 г. по описа на Първо РУ - Добрич писмени доказателства.

         С оглед становищата на страните, СЪДЪТ намери делото за попълнено с необходимия доказателствен материал, обяви съдебното дирене за приключено и

         О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам представеното днес споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 904/2017 г. по описа на Първо РУ на МВР гр. Добрич и моля да одобрите същото като непротиворечащо на закона и морала. Налице са всички процесуални и материално-правни предпоставки за произнасянето Ви с определение по реда на чл. 382 ал. 7 от НПК за одобрение на споразумението.

АДВ. М.: Постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото не противоречи на закона и морала.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Моля да одобрите споразумението.

Съдът предоставя на обвиняемия последна дума.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Съжалявам за извършеното. Моля да одобрите споразумението.

Съдът след изслушване становищата на страните и последната дума на обвиняемия, като прецени събраните по делото доказателства приема, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против обвиняемия – прекратено.

         С оглед изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК, СЪДЪТ

 
О П Р Е Д Е Л И:
 

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура гр. Добрич, представлявана от прокурор Маринела Марчева, обвиняемия И.Й.П. и защитника му адв. Н.М. ***, споразумение за решаване на наказателното производство по ДП № 904/2017 г. по описа на Първо РУ на МВР гр. Добрич, по силата, на което:

И.Й.П. *:***, ЕГН **********,

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на * г. в гр. Д*, около * часа по ул. „Д*“ в посока бул. „Р*“ пред магазин за хранителни стоки „* управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „Рено“ модел „*, след употреба на наркотични вещества – „НТС“ – тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред с Химическа експертиза № Е118/20.11.2018 г.,

поради което и на основание чл. 343б, ал. 3, вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, му НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от ТРИ МЕСЕЦА.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл. 67, ал. 2 от НК ВЪЗЛАГА на съответния полицейски инспектор при 01 РУ на МВР – гр. Добрич възпитателните грижи спрямо обвиняемия през изпитателния срок.

На основание чл. 343г, във вр. с чл. 343б, ал. 3 от НК във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК НАЛАГА на обвиняемия И.Й.П., ЕГН ********** наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО“ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК от така определеното наказание, ПРИСПАДА времето, през което обв. И.Й.П. е бил лишен от право да управлява МПС по административен ред, считано от 06.10.2017 г.

На основание чл. 55, ал. 3 от НК, НЕ НАЛАГА на обв. И.Й.П. по-лекото наказание от вида „Глоба“, каквото законът предвижда наред с наказанието „Лишаване от свобода“.

На основание чл. 381, ал. 5, т. 6 от НПК приобщеното по делото ВЕЩЕСТВЕНО ДОКАЗАТЕЛСТВО – тест касета от проба „DRUG TEST 5000 STK 6“, поставена в плик ДА ОСТАНЕ към делото в срока на съхранението, след което да бъде унищожено.

На основание чл. 189, ал. 3 от НПК ОСЪЖДА И.Й.П. ДА ЗАПАЛАТИ направените по делото разноски в размер на 326,80 /триста двадесет и шест лева и осемдесет стотинки/ лева, платими по сметка на ОД на МВР - гр. Добрич.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 27/2019 г. по описа ДРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 13,10 ч.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 15.01.2019 г.

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………

 

                                                        СЕКРЕТАР:  …………………