П Р О Т О К О Л

гр. Добрич, 10.01.2019 г.

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД                       ОСЕМНАДЕСЕТИ СЪСТАВ

На десети януари две хиляди и деветнадесета година в публично  заседание в следния състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ

                                              

Секретар: Стела Димова

Прокурор: ДАНИЕЛА ТЕПАВИЧАРОВА

Сложи за разглеждане докладваното от Районен съдия НИКОЛОВ НОХД № 15 по описа за 2019 г.

 

На именното повикване в 9,20 часа се явиха:

ОБВИНЯЕМИЯТ: Д.А.Т. - Редовно призован, явява се лично, представлява се от адв. К.К. от ДАК, назначен за служебен защитник по досъдебното производство.

ДОБРИЧКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - редовно призована, представлява се от прокурор Даниела Тепавичарова.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за давен ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Председателят пристъпва към проверка самоличността на обвиняемия.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Д.А.Т. роден на *** ***, ***, ЕГН **********.

 

Председателят на основание чл.274 от НПК разяснява на обвиняемия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и правата му по НПК, като обявява имената на председателя на състава, съдебния секретар и прокурора.

Адв. К.: Не правим възражение срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Запознат съм с правата си по НПК.

 

Съдът ДОКЛАДВА постигнато между прокурор Даниела Тепавичарова при РП - Добрич и защитника на обвиняемия - адв. К.К. споразумение за решаване на наказателното производство по БП № 1264/2018 г. по описа на Първо РУ гр. Добрич.

Прокурорът: С обвиняемия и защитника му сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го приемете и одобрите.

Адв. К.: Моля да приемете и одобрите представеното споразумение.

 

Съдът прочита и вписва в съдебния протокол съдържанието на споразумението.

Д.А.Т. роден на *** ***, ****, ЕГН **********

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.12.2018 г. в гр. Добрич, от вход на жилищен блок на ул. „***, отнел чужди движими вещи – 1бр. зимни обувки марка „Дънлоп“ размер № 43, на стойност 130,00 лв., от владението на собственика Н* Ж* Н* от гр. Добрич, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, а откраднатата вещ е била върната до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд – престъпление по чл.197, т.2 във вр. с чл.194, ал.3, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.197, т.2 във вр. с чл.194, ал.3, вр. с ал.1 от НК и чл.54 ал.1от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание „ПРОБАЦИЯ” за срок от 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца, със следните пробационни мерки:

„Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** за срок от 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност 2/два/ пъти седмично;

- „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца;

- „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 200 /двеста/ часа годишно, за срок от 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца.

На осн. чл.381, ал.5, т.6, вр. с чл.189, ал. 3 от НПК сторените по делото  разноски в размер на 82,11 /осемдесет и два лева и единадесет стотинки/ лева за изготвяне на оценителна експертиза се възлагат в тежест на обвиняемия Д.А.Т. по сметка на ОД на МВР гр. Добрич.

 

Вещественото доказателство – 2 бр. маратонки сини на цвят /на съхранение в Първо РУ на МВР Добрич/ да останат по делото до изтичане на нормативно определения срок по чл.112, ал.1 от НПК, след което да се отнемат в полза на държавата и бъдат унищожени.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и с оглед така представеното споразумение, приканва обвиняемия да отговори на въпросите по чл.382, ал.4 от НПК.

ОБВИНЯЕМИЯТ: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм делото да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

 

Прокурорът: Не се противопоставям на направеното предложение.

Адв. К.: Не се противопоставяме на промяната.

 

Съдът поканва страните към подписване на настоящия протокол от съдебното заседание по одобряване на постигнатото споразумение.

П О Д П И С И :

 

ПРОКУРОР – ДАНИЕЛА ТЕПАВИЧАРОВА:             ..........................

 

 

ПОДСЪДИМ Д.А.Т.:          ..........................

 

 

ЗАЩИТНИК АДВ. К.К.:                                ..........................

 

Съдебното производство по НОХД № 15/2018 г. по описа на Районен съд – гр. Добрич образувано въз основа на внесено споразумение на осн. чл.381, ал.1 от НПК, постигнато между Районна прокуратура – гр. Добрич, представлявана от прокурор Даниела Тепавичарова, обвиняемия Д.А.Т. и защитника му адв. К.К. за прекратяване на наказателното производство по БП № 1264/2018г. по описа на Първо РУ на МВР гр. Добрич.

Съдът, на осн. чл.382 от НПК разгледа постигнатото споразумение, чието съдържание е отразено в протокола от съдебното заседание от дата 10.01.2018 г. и е подписано от всяка една от страните.

След като обсъди постигнатото споразумение, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала. Обвиняемия Д.А.Т. декларира, че разбира повдигнатото срещу него обвинение, обстоятелството, че е виновен, последиците от споразумението и съгласието си с тях, обстоятелството, че е подписал същото доброволно и че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Воден от изложеното и на осн. чл.382, ал.7 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И: №
 

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура гр. Добрич, представлявана от прокурор Даниела Тепавичарова, обвиняемия Д.А.Т. и защитника му адв. К.К. ***, споразумение за прекратяване на наказателното производство по БП № 1264/2018 г. по описа на Първо РУ гр. Добрич, по силата, на което:

ОБВИНЯЕМИЯТ Д.А.Т. роден на *** ***, ****, ЕГН **********

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24.12.2018 г. в гр. Добрич, от вход на жилищен блок на ул.***, отнел чужди движими вещи – 1бр. зимни обувки марка „Дънлоп“ размер № 43, на стойност 130,00 лв., от владението на собственика Н* Ж* Н* от гр. Добрич, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен, а откраднатата вещ е била върната до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд – престъпление по чл.197, т.2 във вр. с чл.194, ал.3, вр. с ал.1 от НК, поради което и на основание чл.197, т.2 във вр. с чл.194, ал.3, вр. с ал.1 от НК и чл.54 ал.1от НК му НАЛАГА наказание „ПРОБАЦИЯ” за срок от 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца, със следните пробационни мерки:

„Задължителна регистрация по настоящ адрес”*** за срок от 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца, с явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност 2/два/ пъти седмично;

- „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца;

- „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 200 /двеста/ часа годишно, за срок от 2 /две/ години и 6 /шест/ месеца.

 

На осн. чл.381, ал.5, т.6, вр. с чл.189, ал. 3 от НПК сторените по делото  разноски в размер на 82,11 /осемдесет и два лева и единадесет стотинки/ лева за изготвяне на оценителна експертиза се възлагат в тежест на обвиняемия Д.А.Т. по сметка на ОД на МВР гр. Добрич.

Вещественото доказателство – 2 бр. маратонки сини на цвят /на съхранение в Първо РУ на МВР Добрич/ да останат по делото до изтичане на нормативно определения срок по чл.112, ал.1 от НПК, след което да се отнемат в полза на държавата и бъдат унищожени.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 15/2019 г. по описа ДРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

Съдът, на основание чл.309 от НПК се занима служебно с мярката за неотклонение на обвиняемия Д.А.Т. и намира, че същата следва да бъде отменена, поради влизане в сила на настоящото определение, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ наложената на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” спрямо обвиняемия Д.А.Т..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в седемдневен срок от днес пред ДОС.

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 9,30 ч.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 10.01.2019 г.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                       

                                                        СЕКРЕТАР: