П  Р  О  Т  О  К  О  Л

гр.Добрич, 04.01.2019 г.

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД                                  ПЕТНАДЕСЕТИ СЪСТАВ

на 04.01.2019 г. в публично съдебно заседание в следния състав:

                                                                     Председател: Мариана Момчева

 

секретар: Милена Александрова

прокурор: Панайот Газдов  

сложи за разглеждане докладвано от Районния съдия

НОХД № 1 по описа за 2019 г.

на именното повикване в 14:30 часа се явиха:

ПОДСЪДИМИЯТ Л.К.Й. – Редовно уведомен чрез процесуалния си представител, явява се лично, представлява се от адв. Г.Г. ***, редовно упълномощен.

ДРП – Редовно уведомена, представлява се от прокурор Панайот Газдов.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се даде ход на делото.

АДВ. Г.: Моля да се даде ход на делото.

С оглед становищата на страните и предвид липсата на процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът   пристъпва   към    проверка   самоличността  на  явилия   се:

         Л.К.Й. – роден на *** ***, ***, български гражданин, ***, ***, ***, работи като ***, с адрес ***, ЕГН **********.

Съдът, разяснява на подсъдимия правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря и правата му по НПК.

ПОДС. Й.: Разяснени са ми правата.

АДВ. Г.: Не правим възражения срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

Съдът запитва страните за искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие:

ПРОКУРОРЪТ: Нямаме искания по доказателствата.

АДВ. Г.: Нямаме искания по доказателствата.

Съдът, предвид изявленията на страните и липсата на искания за събиране на доказателства преди даване ход на съдебното дирене

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

и докладва споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 1/2019 г. по описа на ДРС.       

ПРОКУРОРЪТ: Моля да разгледате споразумението, което сме постигнали с подсъдимия и неговия защитник.

АДВ. Г.: Представили сме споразумение между страните в настоящото производство за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 12/2015 г. по описа на ОСлО при Окръжна прокуратура гр. Добрич, което моля да разгледате и одобрите.

С оглед становищата на страните и с оглед така представеното споразумение, съдът приканва подсъдимия Л.К.Й. да отговори на въпросите по чл. 382 ал. 4 от НПК.

ПОДС. Й.: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм делото да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

Съдът, на основание чл. 283 от НПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРОЧИТА приложените по досъдебно производство № 12/2015 г. по описа на ОСлО при Окръжна прокуратура гр. Добрич доказателства и запитва страните повторно за искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Няма да сочим други доказателства.

АДВ. Г.: Нямаме искания по доказателствата.

С оглед становищата на страните, съдът намери делото за попълнено с необходимия доказателствен материал, обяви съдебното дирене за приключено и

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам внесеното от ДРП споразумение за прекратяване на наказателното производство по досъдебно производство № 12/2015 г. по описа на ОСлО при Окръжна прокуратура гр. Добрич и моля да одобрите същото като непротиворечащо на закона и морала. Налице са всички процесуални и материалноправни предпоставки за произнасянето Ви с определение по реда на чл. 382 ал. 7 от НПК за одобрение на споразумението.

АДВ. Г.: Постигнали сме споразумение, което моля да одобрите, тъй като същото не противоречи на закона и морала.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на подсъдимия последна дума.

ПОДС. Й.: Моля да одобрите споразумението.

Съдът на основание чл. 382 ал. 6 от НПК обявява текстовете на споразумението:

Подсъдимият Л.К.Й. – роден на *** ***, ***, български гражданин, ***, ***, ***, работи като ***, с адрес ***, ЕГН **********,

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 17.03.2015 г. в град Д. придобил и държал 190 броя бойни патрони, калибър 9 х 18 мм, без да е имал за това надлежно разрешение, поради което и на основание чл. 339 ал. 1 във връзка с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК да му бъде наложено наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от една година, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК изтърпяването на наказанието да бъде отложено с изпитателен срок от три години.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК и по силата на споразумението направените разноски по делото в размер на 54,25 лева следва да бъдат заплатени от подсъдимия Л.К.Й. ***.

На основание чл. 53 ал. 1 б. „а“ от НК веществените доказателства – 190 броя бойни патрони, калибър 9 х 18 мм, намиращи се на съхранение в служба „КОС“ при ОД на МВР гр. Добрич, да се отнемат в полза на държавата.

 

                            П О Д П И С И :

 

 

         ПРОКУРОР – ПАНАЙОТ ГАЗДОВ:

 

 

 

         ЗАЩИТНИК – АДВ. Г.Г.:

 

 

 

         ПОДСЪДИМ – Л.К.Й.:

 

 

Съдът, след полагане подписите на страните, се оттегли на тайно съвещание и установи, че така представеното споразумение е сключено съобразно предвидения в чл. 381 от НПК ред, между надлежно легитимирани страни и по своето съдържание не противоречи на закона и морала, предвид което следва да бъде одобрено, а наказателното производство против подсъдимия – прекратено.

         С оглед изложеното и на основание чл. 382 ал. 7 от НПК, съдът

 

 

 

В   И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

О П Р Е Д Е Л И №

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр. Добрич, от една страна, и подсъдимия по НОХД № 1/2019 г. по описа на Районен съд гр. Добрич, лично и представляван от защитника си адв. Г.Г., по силата на което,

Подсъдимият Л.К.Й. С ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че:

На 17.03.2015 г. в град Д. придобил и държал 190 броя бойни патрони, калибър 9 х 18 мм, без да е имал за това надлежно разрешение, поради което и на основание чл. 339 ал. 1 във връзка с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК му НАЛАГА наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от една година.

На основание чл. 66 ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наказанието “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” с изпитателен срок от три години.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК и по силата на споразумението направените разноски по делото в размер на 54,25 лева следва да бъдат заплатени от подсъдимия Л.К.Й. ***.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24 ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 1/2019 г. по описа на ДРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

         Произнасяне по прилагането на чл. 53 от НК.

На основание чл. 383 ал. 2 във връзка с чл. 306 ал. 1 т. 1 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

На основание чл. 53 ал. 2 б. „а” от НК ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства – 190 броя бойни патрони, калибър 9 х 18 мм, намиращи се на съхранение в служба „КОС“ при ОД на МВР гр. Добрич.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес пред ДОС.

 

Съдът на основание чл. 309 от НПК се занима служебно с мярката за неотклонение на подсъдимия и намира, че същата следва да бъде отменена, поради влизане в сила на настоящото определение, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

На основание чл. 309 ал. 4 от НПК ОТМЕНЯ наложената на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка“ по отношение на подсъдимия Л.К.Й..

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от днес пред ДОС.

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 14:40 часа.

         ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 04.01.2019 г.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЕКРЕТАР: