П Р О Т О К О Л

гр.Добрич, 10.01.2019 г.

 

ДОБРИЧКИ РАЙОНЕН СЪД                      ОСЕМНАДЕСЕТИ СЪСТАВ

На десети януари две хиляди и деветнадесета година в публично  заседание в следния състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ

                                               Съд. заседатели:          1. П.П.

                                                                           2. Л.П.

Секретар: Стела Димова

Прокурор: МАРИНЕЛА МАРЧЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от Районен съдия НИКОЛОВ НОХД № 495 по описа за 2018 г.
 
На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

         ПОДСЪДИМИЯТ: Е.А.И. – Редовно уведомен лично от предходно съдебно заседание. Явява се лично, не се представлява.

ДОБРИЧКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – Редовно уведомена, се представлява от прокурор Маринела Марчева.

 

Съгласно протоколно определение от 20.12.2018 г. на съдия-докладчикът е изпратено искане до Адвокатски съвет на ДАК за определяне на служебен защитник на подсъдимият Е.А.И..

С уведомително писмо от АК Добрич е определен и в днешното съдебно заседание се явява адв. Валентин Иванов.

Адв. Иванов: Запознат съм с искането на ДРП. Приемам защитата.

Подсъдимият: Желая да ме защитава адв. Иванов.

Съдът, предвид изложеното

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА адв. Валентин Иванов от ДАК за служебен защитник на подсъдимия Е.А.И..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Адв. Иванов: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Председателят пристъпва към проверка самоличността на подсъдимият.

Подсъдимият: Е.А.И. – роден на *** *******, ЕГН **********.

 

Председателят на основание чл.274 от НПК разяснява на подсъдимият правото му на отвод срещу състава на съда, прокурора и секретаря, както и правата му по НПК, като обявява имената на председателя на състава, съдебния секретар и прокурора.

Адв. Иванов: Не правим възражение срещу състава на съда, прокурора и секретаря.

Подсъдимият: Запознат съм с правата си по НПК.

Съдът ДОКЛАДВА постигнато между прокурор Маринела Марчева при РП - Добрич и защитника на подсъдимият Е.А.И. - адв. Валентин Иванов споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 495/2018 г. по описа на РС гр. Добрич.

Прокурорът: С подсъдимият и защитника му сме постигнали споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го приемете и одобрите.

Адв. Иванов: Моля да приемете и одобрите представеното споразумение.

Съдът прочита и вписва в съдебния протокол съдържанието на споразумението.

 

Е.А.И. – роден на *** ***, ****, ЕГН **********

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода 04.12.2016г. – 30.01.2017г. в гр. Добрич, в условията на продължавано престъпление е извършил следните деяния:

1. на **** година в гр. Добрич, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества: амфетамин и кофеин с общо нетно тегло от 0,37 грама, със съдържание на активен компонент – амфетамин с процентно съдържание 11,7% на стойност 11,10 /единадесет лева и десет стотинки/ лева;

2. на 28.12.2016 година в гр. Добрич, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества: амфетамин и кофеин с общо нетно тегло от 0,18 грама, със съдържание на активен компонент – амфетамин с процентно съдържание 6,8 % на стойност 5,40 /пет лева и четиридесет стотинки/ лева;

3. на 30.01.2017 година в гр. Добрич, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества:

- Херба Канабис Индика Сатива – марихуана с нетно тегло от 0,46 грама, със съдържание на активен компонент – тетрахидроканабинол с процентно съдържание 4,9 % на стойност 2,76 /два лева и седемдесет и шест стотинки/ лева;

- Амфетамин с общо нетно тегло от 0,67 грама, със съдържание на активен компонент – амфетамин с процентно съдържание 5,3 % на стойност 20,10 /двадесет лева и десет стотинки/ лева,

Като общата стойност на държаното количество наркотични вещества е 39,36 лв. – престъпление по чл.354, ал.3, т.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание л.354, ал.3, т.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК му се ОПРЕДЕЛЯ наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ месеца, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от 3 /три/ години и ГЛОБА“ в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл.67, ал.2 от НК възлага на съответния полицейски инспектор при 01 РУ на МВР – гр. Добрич възпитателните грижи спрямо подсъдимия през изпитателния срок.

На основание чл.354а, ал.6 от НК и чл.53, ал.1, б.“а“ от НК приложените по делото опаковки от наркотично вещество (пликове по описа на материалите по делото) се оставят в срока на съхранение на делото и архив, след което се унищожават.

На основание чл.189, ал.3 от НПК на подсъдимия Е.А.И. се възлагат сторените по делото разноски в размер на 290,89 /двеста и деветдесет лева и осемдесет и девет стотинки/ лева по сметка на ОД на МВР Добрич.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и с оглед така представеното споразумение, приканва подсъдимият да отговори на въпросите по чл.382, ал.4 от НПК.

Подсъдимият: Разбирам в какво съм обвинен и се признавам за виновен. Разбирам последиците от споразумението и съм съгласен тези последици да настъпят. Съгласен съм делото да бъде прекратено и да не се гледа по общия ред. Доброволно подписах споразумението.

 

На основание чл.382, ал.5 от НПК съдът предлага на страните промени в споразумението, както следва:

На основание чл.354а, ал.6 от НК: предмета на престъплението – високорискови наркотични вещества – обект амфетамин предаден в Отдел НОП-ЦМУ с приемателно-предавателен протокол № 53237/12.03.2018 г. и обект амфетамин предаден в Отдел НОП-ЦМУ с приемателно-предавателен протокол № 52481/06.02.2018 г., СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и се унищожават.

 

Прокурорът: Не се противопоставям на направеното предложение.

Адв. Иванов: Не се противопоставяме на промяната.

 

Съдът поканва страните към подписване на настоящия протокол от съдебното заседание по одобряване на постигнатото споразумение.

 

П О Д П И С И :

 

ПРОКУРОР: МАРИНЕЛА  МАРЧЕВА:                       ..........................

 

 

ПОДСЪДИМИЯТ: Е.А.И.:                            ..........................

 

 

ЗАЩИТНИК: АДВ. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ:                         ..........................

 

Съдебното производство по НОХД № 495/2018 г. по описа на Районен съд – гр. Добрич е образувано въз основа на внесен обвинителен акт и в последствие внесено споразумение на осн. чл.384, ал.1 от НПК, постигнато между Районна прокуратура – гр. Добрич, представлявана от прокурор Маринела Марчева, подсъдимият Е.А.И. и защитника му адв. Валентин Иванов за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 495/2018 г. по описа на РС гр. Добрич.

Съдът, на осн. чл.382 от НПК разгледа постигнатото споразумение, чието съдържание е отразено в протокола от съдебното заседание от дата 10.01.2019 г. и е подписано от всяка една от страните.

След като обсъди постигнатото споразумение, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала. Подсъдимият Е.А.И. декларира, че разбира повдигнатото срещу него обвинение, обстоятелството, че е виновен, последиците от споразумението и съгласието си с тях, обстоятелството, че е подписал същото доброволно и че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Воден от изложеното и на осн. чл.382, ал.7 от НПК, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОДОБРЯВА постигнатото между Районна прокуратура гр. Добрич, представлявана от прокурор Маринела Марчева, подсъдимият Е.А.И. и защитника му адв. Валентни Иванов от АК Добрич, споразумение за прекратяване на наказателното производство по НОХД № 495/2018 г. по описа на РС гр. Добрич, по силата, на което:

ПОДСЪДИМИЯТ Е.А.И. – роден на *** ***, ****, ЕГН **********

СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода 04.12.2016г. – 30.01.2017г. в гр. Добрич, в условията на продължавано престъпление е извършил следните деяния:

1. на 04.12.2016 година в гр. Добрич, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества: амфетамин и кофеин с общо нетно тегло от 0,37 грама, със съдържание на активен компонент – амфетамин с процентно съдържание 11,7% на стойност 11,10 /единадесет лева и десет стотинки/ лева;

2. на 28.12.2016 година в гр. Добрич, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества: амфетамин и кофеин с общо нетно тегло от 0,18 грама, със съдържание на активен компонент – амфетамин с процентно съдържание 6,8 % на стойност 5,40 /пет лева и четиридесет стотинки/ лева;

3. на 30.01.2017 година в гр. Добрич, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества:

- Херба Канабис Индика Сатива – марихуана с нетно тегло от 0,46 грама, със съдържание на активен компонент – тетрахидроканабинол с процентно съдържание 4,9 % на стойност 2,76 /два лева и седемдесет и шест стотинки/ лева;

- Амфетамин с общо нетно тегло от 0,67 грама, със съдържание на активен компонент – амфетамин с процентно съдържание 5,3 % на стойност 20,10 /двадесет лева и десет стотинки/ лева,

Като общата стойност на държаното количество наркотични вещества е 39,36 лв. – престъпление по чл.354, ал.3, т.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК, поради което и на основание л.354, ал.3, т.1 във вр. с чл.26, ал.1 от НК във вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода“ за срок от 3 /три/ месеца, изпълнението на което на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за срок от 3 /три/ години и ГЛОБА“ в размер на 1000 /хиляда/ лева.

На основание чл.67, ал.2 от НК възлага на съответния полицейски инспектор при 01 РУ на МВР – гр. Добрич възпитателните грижи спрямо подсъдимия през изпитателния срок.

На основание чл.354а, ал.6 от НК и чл.53, ал.1, б.“а“ от НК приложените по делото опаковки от наркотично вещество (пликове по описа на материалите по делото) се оставят в срока на съхранение на делото и архив, след което се унищожават.

На основание чл.189, ал.3 от НПК на подсъдимия Е.А.И. се възлагат сторените по делото разноски в размер на 290,89 /двеста и деветдесет лева и осемдесет и девет стотинки/ лева по сметка на ОД на МВР Добрич.

На основание чл.354а, ал.6 от НК: предмета на престъплението – високорискови наркотични вещества – обект амфетамин предаден в Отдел НОП-ЦМУ с приемателно-предавателен протокол № 53237/12.03.2018 г. и обект амфетамин предаден в Отдел НОП-ЦМУ с приемателно-предавателен протокол № 52481/06.02.2018 г., СЕ ОТНЕМАТ в полза на държавата и се унищожават.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 495/2018 г. по описа ДРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протест.

 

Съдът, на основание чл.309 от НПК се занима служебно с мярката за неотклонение на подсъдимия Е.А.И. и намира, че същата следва да бъде отменена, поради влизане в сила на настоящото определение, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ наложената на досъдебното производство мярка за неотклонение „Подписка” спрямо обвиняемия Е.А.И..

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в седемдневен срок от днес пред ДОС.

 

ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 10,15 ч.

ПРОТОКОЛЪТ е изготвен на 10.01.2019 г.

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

                                                        

                                                        СЪД. ЗАСЕДАТЕЛИ:

1.

     /П. П./

                                                                          

2.

  /Л. П./

СЕКРЕТАР: