О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ..........

 

гр. Добрич, 08.01.2019 г.

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ДОБРИЧКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ТРЕТИ СЪДЕБЕН СЪСТАВ, НАКАЗАТЕЛНА КОЛЕГИЯ, в публично съдебно заседание на осми януари две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛГаля Митева

 

Секретар: Стоянка Петрова

Прокурор: Петко Тухчиев

като разгледа докладваното от съдия Митева НОХД № 20 по описа за 2019 година на Добричкия районен съд, установи следното:

Производство е образувано по реда на чл. 381 и сл. от НПК и се води срещу Х*М*Х* ЕГН ********** – обвиняем по ДП № 38/2016 г. по описа на Второ РУ на МВР - Добрич.

В хода на досъдебното производство с Постановление от 23.02.2017 г. на ДРП, на основание чл. 68, ал. 1 от НПК е наложена забрана на обвиняемия да напуска пределите на страната.

С влязло в законна сила на 08.01.2019 г. Определение за одобряване на споразумение по НОХД № 20/2019 г. по описа на ДРС обвиняемият се е признал за виновен в извършване на престъпление по чл. 235, ал. 4, пр. 2-ро, вр. чл. 235, ал. 1, пр. 5, вр. чл. 26, ал. 1 от НК и на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 НК му се е съгласил да му бъде наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от четири месеца при първоначален строг режим на изтърпяване на наказанието.

Съгласно чл. 68 от НПК, за да се наложи мярката за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на Р България” е необходимо да е налице обвинение за тежко умишлено престъпление. По своята същност мерките за процесуална принуда, които са предвидени в НПК имат за цел да обезпечат нормалното протичане на досъдебната и съдебна фаза на наказателното производство, като чрез тях се ограничават определени права на някои от участниците в процеса. Основната цел, която се преследва с налагането на забрана за напускане пределите на страната е реалното и лично участие на обвиняемия, респ. подсъдимия в наказателното производство и осуетяване на възможността да се отклони от наказателно преследване.

При изложената фактическа обстановка се налага извода, че доколкото наказателното производство срещу Х* е приключило, респ. не съществуват процесуални и материалноправни предпоставки за продължаване на наложената мярка за процесуална принуда, то следва наложената мярка за процесуална принуда да бъде отменена.

Предвид горното и на основание чл. 68, ал. 6 във вр. с ал. 5 от НПК, съдът:

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ наложената с Постановление на ДРП от 23.02.2017 г. по ДП № 38/2016 г. по описа на Второ РУ на МВР -Добрич /приобщено към доказателствиния материал по НОХД № 20/2019 г. по описа на ДРС/ мярка за процесуална принуда „Забрана за напускане пределите на страната” по отношение на Х*М*Х* ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи обжалване и протест в 7 дневен срок от днес.

            ПРЕПИС от определението след влизането му в сила ведно с Карта с данни за наложена ПАМ № 0871540 да се изпрати в ОД на МВР Добрич, Група „Документи за самоличност за сведение и изпълнение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: